Thò Mòiq Da Jon
1 Jon
Bàu Patô Adroi
Hiniq wa Bàu Xèm Da Sech:
I bàc ngai hnài amòng ran 'nong mangai lùi Chuaq phai hangah ca Chuaq Jêxu khoi wìh wìa chac Mangai joq 'nàng. Wì haq doi: Toq nhet bìac loq 'nì da con mangai, aih lem. Toq ngè dahwèq ngang dù.
Mangai Achìh wa Hanam Achìh:
Mangai achìh: Jon con calô da Xê-bê-đê. Jon mangai sùq đô wa mangai achìh Sech Bàu Lem wa Sech Bìac Mahno. Jon oh Chuaq Jêxu pajùm miq. Sech cô khoi achìh hanam 90 Atìq C.
Bàu Anoi:
Jon i baiq bìac hagleq achìh thò cô:
1. Đòiq pa'noh ro mangai hnài amòng 'màng leq.
2. Đòiq am ca mangai lùi Chuaq manoh lùi cajap. Jon patô ca wì mangai hnài amòng i manoh amùa amech. Jon hadai patô ca wì cla dađeh khoi hnoq Chuaq Jêxu atìq ca Haq enh cachìt rìh hlài. 'Màng aih, wì phai lùi joq 'nàng Chuaq Jêxu khoi enh cachìt rìh hlài.
Rìm 'Nat:
1. Bìac Chuaq Jêxu Enh Cachìt Rìh Hlài: 1:1–4
2. I Manoh Bùi Pajùm Baq wa Con: 1:5—2:28
3. Chuaq Jêxu Haq Con Boc Plình: 2:29—4:6
4. Chuaq Jêxu wa Bìac Lem wa Ùh Lem: 4:7—5:12
5. Bìac Joq 'Nàng da Mangai Lùi Chuaq: 5:13–21
1
Chuaq Jêxu Haq Can Rìh
Haq khoi i enh jò baxèm, cla Haq don nhèn khoi tàng, mat nhèn khoi hnoq, nhèn khoi ngan wa tì nhèn khoi bèq, aih Bàu Can Rìh, wa can rìh aih khoi mahno loh, nhèn khoi hnoq wa 'nang anoi hlài wa anoi 'noh ca pì bàu can rìh hloi hloi aih baxèm ŏi dèh ti Baq, wa khoi mahno am ca nhèn hnoq, aih bìac nhèn khoi hnoq, khoi tàng, anoi 'noh ca pì, đòiq pì hadai jah mòiq manoh pajùm ti nhèn wa nhèn khoi mòiq manoh pajùm ti Boc Plình wa Con Haq, Chuaq Jêxu Crich. Nhèn achìh bìac aih ca pì, waq ca bìac lem bùi da bèn jah bình halùih.
Boc Plình, Haq Can 'Ngah
Cô bàu nhèn khoi tàng enh Haq wa anoi 'noh ca pì, Boc Plình Haq Can 'Ngah, ta Haq ùh i toq xìt can clam leq. Tàng bèn doi dađeh jah mòiq manoh pajùm ti Haq, èh ŏi lam trong can clam, aih bèn khoi amòng wa ùh broq tiaq bìac joq 'nàng. Mahaq tàng bèn lam trong Can 'Ngah tìah ca cla Haq ŏi ta Can 'Ngah, èh bèn jah mòiq manoh pajùm ti dabau, èh mahem Chuaq Jêxu Con Haq broq hreo dìq ca tôiq lôi bèn.
Tàng bèn doi dađeh ùh i ca tôiq lôi cleq, aih cla bèn khoi 'nùt dađeh wa bàu joq 'nàng ùh ŏi ta bèn. Mahaq tàng bèn pa'noh dèh tôiq lôi, Haq loq wèq dèh bàu wa ta-atoq đòiq baxŏng tôiq lôi bèn, broq ca bèn hreo dìq ca bìac ngang dù. 10 Mahaq tàng bèn doi dađeh ùh lah broq tôiq, aih bèn doi Haq capoch amòng, èh bàu Haq ùh ŏi ta bèn.