3
Hì Hadrah da Chuaq
Ôi oh daq au ma loq waq, cô thò yàng baiq au achìh ca pì: Thò cô hadai tìah ca thò yàng adroi, đòiq bahmàng hlài wa parông manoh hèm lem da pì. Au enh oh daq hmàng hlài dìq ca bàu da mangai hadròih capoch thai Boc Plình khoi anoi adroi, wa bàu thê da Chuaq Jêxu Crich Mangai ma Dèch bèn, khoi anoi 'noh nhò nhèn mangai sùq đô Haq.
Adroi dŏng dìq bèn phai loq, ta 'bài hì atìq lùch cô èh, i bàc ngai trùh capoch bàu do halê, aih 'bài mangai caq ŏi tiaq trong ham enh dađeh, wì haq doi: “Bàu ma hùaq ca bìac trùh hlài da Chuaq ta leq? Ma jah 'màng aih enh jò boc yaq bèn cachìt, rìm bìac ta crŏng taneh xôq tìah ca jò baxèm i plình crŏng taneh.” Wì haq to hèt cađac calah nèh, nhò bàu Boc Plình men i plình crŏng taneh, taneh loh enh diac khoi broq wìa ŏi ta'ne diac, crŏng taneh jò aih taiq diac làn ma 'bìq raliang cađac. Mahaq plình crŏng taneh manàiq, hadai nhò bàu Haq ma ŏi padon đòiq ca ùnh; gòm trùh hì hadrah jah raliang cađac 'bài mangai ngang dù.
Mahaq ô 'bài mangai au ma loq waq, apaq hèt ŏi enh ngìa ca Chuaq, mòiq hì tìah ca mòiq ngŏng hanam, mòiq ngŏng hanam tìah ca mòiq hì. Chuaq ùh adia ca bìac Haq hùaq broq, tìah ca mòiq 'nah ngai khoi hèm, mahaq Haq khoi yŏc dèh manoh chìuq àt dài pì. Haq ùh enh ca mòiq ngai leq cachìt hnhung, mahaq Haq enh rìm ngai jah canao loq wa cađac dèh manoh broq tôiq lôi.
10 Hì da Chuaq jah trùh tìah ca mangai atùng. Jò aih ta plình i atêh càn tagrùang tagràt, hi khoi hnhung cađac taneh wa dìq ca bìac ma rìh ŏi ta crŏng taneh, ùnh bùh dŏng dìq.
11 Taiq rìm bìac èh phai raliang dŏng dìq xam ùnh, èh pì phai wìh wìa mangai 'màng leq? Pì phai rìh mòiq 'nhòng rìh hadròih wa caq ŏi lem tiaq manoh enh Boc Plình, 12 jò bèn gòm ngèh ca hì da Chuaq renh trùh, aih hì dìq ca plình jah bùh cađac wa rìm bìac ta aih cheo dŏng dìq. 13 Mahaq tiaq bàu hùaq da Chuaq, bèn gòm plình neo, taneh neo nòi toq i bìac ta-atoq hêq.
14 'Màng aih èh ôi oh daq au ma loq waq, taiq pì ngèh gòm bìac aih, èh phai wèq dađeh đòiq ùh i ca teo, ùh i ca xìt, ùh i ca nòi jah trech enh ngìa ca Chuaq. 15 Phai ngan loq ro rang bìac chìuq àt dùnh yôh da Chuaq, aih đòiq jah dèch claih, tìah ca Paulô oh daq bèn loq waq, nhò bìac khôn rabiaq Boc Plình am, khoi achìh thò ca pì. 16 Ta rìm capiac thò haq capoch hlài bìac aih, i 'nah nòi xa ca 'nì loq, bìac ma 'bài mangai awàt yŏc capoch lìq, tìah ca wì haq khoi anoi hlài ùh troq ta 'bài Sech Hadròih ma 'noiq, broq ca dađeh 'bìq hù hnhung.
17 Taiq 'mang aih, ôi oh daq ma au loq waq, pì khoi jah loq adroi dìq ca bìac cô, phai wèq dèh manoh oq đòiq pì ùh hìaq 'bìq padô 'nùt ta bàu capoch rangot ùh troq da mangai ngang dù, broq ca pì pi jah yòng cajap. 18 Mahaq phai yòng càn ta bìac am dech, wa bìac 'nì loq ro ca Chuaq Jêxu Crich, Mangai Dèch bèn. Waiq xìn bìac 'ngah 'ngai am ca Haq enh jò cô trùh hloi hloi. Amen.