2
'Bài Thài Amòng
Calah nèh i mangai amòng capoch bàu loq adroi ta Diac Yothaiq, manàiq hadai i thài amòng ta pì, wì haq hnài đaoq 'nùt đòiq broq waq ca raliang bìac Chuaq, chôiq đac Chuaq khoi rŏt wì haq, 'ràng bìac raliang ma renh ca dađeh. I bàc ngai tiaq trong manhài trài 'mèq 'mac da wì haq, taiq wì 'màng aih èh trong bìac joq 'nàng 'bìq capoch halê. Wì haq taiq manoh loq ham, capoch bàu amòng đòiq padô yŏc cùng hang pì, mahaq bìac baxa khoi dùnh gòm đòiq wì haq, wa bìac raliang cađac wì haq ùh cùi.
'Màng aih tàng Boc Plình ùh baxŏng ca 'bình plình jò wì haq broq tôiq, mahaq hwenh đac wì haq ta 'bau ùnh, ta nòi clam clôiq, ta aih Boc Plình càt đòiq wì haq xam caxi mem tagwat, gòm hì hadrah. Haq hadai ùh baxŏng ca crŏng taneh calah nèh, mahaq thê diac càn trùh jêh cađac 'nhòng ngang dù aih. Haq đòiq toq Noah thài anoi hnài ta-atoq, wa tapèh ngai mangai 'noiq; tàng Haq khoi hadrah baxa phôq Sôđôm wa Gô-mô-ra, bùh đac baiq phôq aih loh blo, đòiq broq dua ca 'bài mangai ngang dù 'nah ta atìq; wa tàng Haq khoi dŏih dèch Lot, mangai caq ŏi ta-atoq, aih mangai loq mango taiq bìac caq ŏi manhài trài da 'bài mangai ngan dù tau. Ma jah 'màng aih mangai ta-atoq cô ŏi ta'ne wì haq hnoq bìac ngang dù da wì haq broq, èh rìm hì haq chìuq xalep dìq jaq ta manoh; èh Chuaq loq dŏih dèch 'bài mangai ma loq canòm ca Haq claih ca bìac padô 'nùt, hi khoi clêh đòiq 'bài mangai ma rìh ùh ta-atoq đòiq baxa ta hì hadrah; 10 aih 'bài mangai lam tiaq dèh manoh ham enh trong chac xech 'mèq 'mac, khìn đac wì ma wèq cwìang.
'Bài aih catèh dađeh, ùh hìaq loq yùq capoch 'mèq ca 'bình plình 'ngah 'ngai, 11 'nhac ca 'bài 'bình plình i can dêh wa i cwìang itai yi hnao ca wì haq, xôq ùh yŏc bàu hanip đòiq kìan wì haq enh ngìa ca Chuaq. 12 Mahaq wì haq tìah ca ngè aban ùh 'nì cleq, xa-ông loh đòiq 'bìq raliang cađac, hùa capoch 'mèq bìac wì haq ma ùh 'nì, èh wì haq 'bìq hù hnhung taiq can ngang dù da wì,
13 wì haq rìh ngang dù, 'màng aih jah ca'naih hlài da wì haq bìac ngang dù. Wì ngan bìac ham caq ham ôq dahì aih bìac lem bùi. Wì haq padô 'nùt pì 'nang broq teo camaih wa teo amùa amech jò ha'ngui acaq hiniang da pì. 14 Ta mat wì haq bình halùih bìac tango anang broq tôiq ùh i ca jò leq loq mech, padô adràc 'bài mangai ùh cajap manoh. Wì haq i manoh loq ham enh, aih 'bài con caiq đang ca waiq hanip. 15 Wì haq khoi cađac trong jang, lam trong ùh troq, lac tiaq trong da Ba-la-am, con calô Bêô, aih mangai ham ca 'bac cùng da bìac ngang dù, 16 mahaq Ba-la-am 'bìq trech taiq bìac ùh troq ma haq broq, èh i mòiq toq con lùa loq capoch bàu mangai, tàt đac bìac broq ranhùa da mangai pajàu loq adroi aih.
17 'Bài aih tìah ca tamŏc ùh i ca diac, tìah ca hiloc 'bìq cayeo dêh 'nong lam, bìac clam clôiq hapinh hapàt khoi gòm đòiq wì haq. 18 Wì haq yŏc bàu capoch jìang, capoch ra'ngòt ùh i ca lòiq cleq, padô ta adràc nhò ham enh chac xech wa bìac manhài trài, wì ma neo wia khoi đeh ca bìac tôiq lôi. 19 Wì haq hùaq am bìac ùh tawac ùh pakènh ca con mangai, mahaq cla wì haq broq dìch hapŏng ca bìac manhài trài. Ma jah 'màng aih, tàng con mangai đòiq bìac cleq khoi ta'blêq ca dađeh, èh haq broq dìch hapŏng ca bìac aih. 20 Tàng wì haq nhò bìac canao loq ca Chuaq Jêxu Crich, Mangai Dèch, wì jah claih khoi ca tôiq lôi da crŏng taneh, khoi èh xôq ŏi tawìh hlài ta tôiq lôi, broq hapŏng ca tôiq lôi mòiq yàng hòm, èh 'nah ta atìq calŏih wì haq 'mèq yi hnao ca adroi nèh. 21 Tàng wì haq ùh lah loq 'nì ca trong ta-atoq, aih yi lem ca wì haq loq, èh tawìh crŏng cađac bàu thê hadròih ma khoi 'noh am ca wì haq. 22 Wì haq joq troq troi bàu ma khoi capoch: “Coq liah hlài dèh hac,” 2:22 BR 26:11. “chùa 'nheo khoi hreo, èh loh ca tàm hlài ta tràp.”

2:22 2:22 BR 26:11.