Thò Baiq Da Pêtrô
2 Pêtrô
Bàu Patô Adroi
Hiniq wa Bàu Xèm Da Sech:
Mangai yŏc nhàn thò cô hadai mangai lùi Chuaq chìuq nan xa. Pêtrô pa'yèp wì haq bìac mangai hnài amòng.
Mangai Achìh wa Hanam Achìh:
Mangai achìh: Simôn Pêtrô. Haq achìh bàu: “Paulô oh daq loq waq da bèn”. Khoi achìh hanam 66 Atìq C.
Bàu Anoi:
Pêtrô tìah ca Mangai Gòm Trìu da Crich. Haq hnài mangai tiaq Chuaq phai canao loq ca mangai hnài amòng. Haq hnài wì haq phai yŏc manoh lùi cajap wa broq bìac lem am ca Chuaq. Èh Chuaq Jêxu joq 'nàng tawìh hlài ta crŏng taneh.
Rìm 'Nat:
1. Bàu Baxèm: 1:1–2
2. Yòng Càn Lam Trong Chuaq: 1:3–11
3. Bàu Anoi Hnài Da Pêtrô: 1:12–21
4. Bàu Pa'yèp Tajraq Hlài Mangai Hnài Amòng: 2:1–22
5. Chuaq Jêxu Tawìh Hlài Ta Crŏng Taneh: 3:1–16
6. Bàu Pulùch: 3:17–18
1
Bàu Bòch Hmàih
Au cô Simôn Pêtrô hapŏng wa mangai sùq đô da Chuaq Jêxu Crich,
Achìh thò cô ca 'bài mangai khoi jah nhàn yŏc manoh lùi tìah ca nhèn nhò bìac ta-atoq da Boc Plình wa da Chuaq Jêxu Crich, Mangai Dèch bèn.
Waiq xìn bìac am dech, bìac catèm, jah tŏc tam ca pì, nhò bìac pì canao loq ca Boc Plình wa Chuaq Jêxu Crich, Chuaq da bèn.
Taiq cwìang itai Boc Plình khoi am ca bèn rìm bìac nhet đòiq rìh wa i can rìh hadròih, nhò canao loq ca Haq ma creo ca bèn xam can 'ngah 'ngai wa bìac khôn khaoq da Haq. Taiq 'màng aih, Haq am ca bèn bàu hùaq dìq jaq càn wa canaq, nhò enh aih pì khoi claih ca bìac ham enh da crŏng taneh, jah wìa mangai i manoh tìah troi manoh Boc Plình.
Bìac Yòng Càn da Con Caiq Chuaq
Taiq 'màng aih, phai ran ta manoh 'mùt tam manoh lùi, bìac khôn khaoq, tam ca bìac khôn khaoq, bìac loq 'nì, tam ca bìac loq 'nì, bìac pagàt dađeh, tam ca bìac pagàt dađeh, bìac dràng cajap, tam ca bìac dràng cajap, can rìh hadròih, tam ca bìac can rìh hadròih, bìac loq xa-ŏch ca oh daq, wa tam ca bìac loq xa-ŏch ca oh daq, can loq waq. Taiq tàng dìq ca bìac aih i tôm gêh ta pì, wa bình halùih hòm, èh ùh hìaq đòiq ŏi dech, ùh loh plì ta bìac canao loq ca Chuaq Jêxu Crich da bèn. Taiq mangai leq thìuq ca bìac aih, haq mangai hnoq ùh hangai, ùh xao mat, wa hèt ca dađeh khoi jah Chuaq broq hreo đac ca tôiq lôi enh nèh.
10 'Màng aih, ôi oh daq! Phai ran broq waq ca bìac creo da Haq, wa bìac jah ràih da pì jah cajap, ma jah 'màng aih tàng pì broq 'màng aih, èh ùh jò leq tacro, 11 nhò 'màng aih trong mùt ta Diac Plình ŏi hloi hloi da Chuaq Jêxu Crich, jah pèh 'mang rùng rai đòiq đìh yŏc pì.
12 'Màng aih 'nhac ca pì loq ro, wa khoi jah cajap ta bìac joq 'nàng troi manàiq, mahaq au xôq bahmàng hlài pì bìac aih ùh hêq. 13 Mahaq jò au ŏi ŏi ta hnem chac hamac ŏi đò cô pàng leq, èh au pariaq hnài wa bahmàng pì bìac cô, aih troq. 14 Ma jah 'màng aih Chuaq Jêxu Crich bèn khoi doi ca au loq ùh dùnh toq leq hòm au cađac hnem chac hamac ŏi đò cô. 15 Mahaq au phai ran ŏi pariaq hnài pì, đòiq atìq ca au cachìt, pì jah hmàng ca bàu au khoi doi.
16 'Màng aih jò nhèn anoi ca pì loq cwìang itai wa bìac trùh hlài da Chuaq Jêxu Crich bèn, ùh xài nhèn tiaq bàu 'mon ùh troq, mahaq mat cla nhèn khoi hnoq bìac 'ngah 'ngai da Haq. 17 Ma jah 'màng aih Haq khoi nhàn yŏc cwìang itai wa can 'ngah 'ngai enh Boc Plình, Baq Haq, jò i bàu enh nòi dìq jaq ha'nhèq doi ca Haq: “Cô Con Au ma loq waq, Haq lem manoh Au rìm trong.” 1:17 Mat 17:5; Mŏc 9:7; Luc 9:35. 18 Nhèn hadai khoi tàng bàu aih loh enh plình, jò nhèn ŏi ti Haq ta wang hadròih.
19 'Màng aih, nhèn lùi bàu 'bài mangai capoch thai Boc Plình ta Sech Hadròih cajap ji hnao hòm, aih bàu ma pì phai ngan, tìah ca đen xreo 'ngah ta nòi clam clôiq, trùh jò leq dahì mahno loh, wa halŏng daxroq jah tŏc ta manoh pì. 20 Adroi dŏng bèn phai loq ro rang, ùh i ca bàu mangai capoch thai Boc Plình leq ta Sech Hadròih ma yŏc dèh manoh cla đòiq anoi hnài. 21 Ma jah 'màng aih ùh i ca bàu mangai capoch thai Boc Plình leq trùh enh manoh mangai, mahaq aih nhò Yiang Hadròih broq ta manoh wì haq, đòiq wì haq jah capoch tiaq bàu Boc Plình.

1:17 1:17 Mat 17:5; Mŏc 9:7; Luc 9:35.