5
Manoh Lùi Con Boc Plình
Mangai leq lùi Chuaq Jêxu joq 'nàng Chuaq Crich, èh mangai aih khoi jah Boc Plình xa-ông loh, wa mangai leq loq waq ca Chuaq Baq, èh hadai loq waq con caiq Haq. 'Màng cô bèn loq ca dađeh loq waq ca con caiq Boc Plình: Aih jò bèn loq waq Boc Plình wa wèq troq bàu thê Haq. Ma jah 'màng aih, cô can loq waq ca Boc Plình, aih bèn wèq tiaq bàu thê Haq; bàu thê da Haq ùh hìaq broq bèn chìuq pòq trap. Ma jah 'màng aih mangai leq khoi jah Boc Plình xa-ông loh, èh 'blêq crŏng taneh, wa bìac ta'blêq ca crŏng taneh, aih nhò manoh lùi bèn. Cabô mangai khoi 'blêq crŏng taneh? Aih toq mangai lùi Chuaq Jêxu, Con Boc Plình.
Cla Haq raq loh crŏng taneh xam diac wa mahem, aih Chuaq Jêxu Crich, ùh xài Haq trùh toq xam diac hêq, mahaq xam diac wa mahem. Yiang Hadròih khoi anoi hlài bìac aih, ma jah 'màng aih Yiang Hadròih, Haq anoi bàu joq 'nàng. Ma jah 'màng aih i piq bàu anoi hlài: Yiang Hadròih, diac wa mahem, piq bàu anoi hlài aih hatroq ca dabau. Tàng bèn lùi bàu anoi hlài da con mangai, èh bàu anoi hlài da Boc Plình aih bèn lùi yi hnao hòm; Haq khoi anoi hlài: Chuaq Jêxu Crich, Con Haq. 10 Mangai leq lùi con Boc Plình, Haq i bàu anoi hlài aih ta manoh. Mangai leq ùh lùi Boc Plình èh doi, Boc Plình capoch amòng, ma jah 'màng aih ùh lùi bàu Boc Plình anoi hlài trùh bìac Con Haq. 11 Bàu anoi hlài aih 'màng cô: Boc Plình khoi am ca bèn can rìh hloi hloi wa can rìh aih ŏi ta Con Haq. 12 Mangai leq i Con èh i can rìh. Mangai leq ùh i ca Con Boc Plình èh ùh i can rìh.
13 Au achìh bìac cô ca pì, mangai lùi hiniq Con Boc Plình, waq ca pì loq joq 'nàng dađeh i can rìh hloi hloi. 14 Cô bìac broq cajap manoh bèn enh ngìa ca Chuaq: Tàng bèn tiaq manoh enh Haq, waiq khàn xìn bìac cleq ùh kè, Haq tàng bàu bèn. 15 Èh tàng bèn loq Boc Plình loq tàng bàu bèn, 'màng aih ùh kè bèn xìn bìac cleq, bèn loq, bèn khoi jah nhàn yŏc bìac bèn ma xìn Haq.
16 Tàng i mangai leq hnoq dèh oh daq broq tôiq, mahaq ùh hìaq 'ràng trùh cachìt, waiq khàn beq, èh Boc Plình jah am ca haq can rìh. Au anoi tôiq da 'bài mangai 'nhòq hìaq 'ràng trùh cachìt; hadai i tôiq 'ràng trùh cachìt, au ùh thê pì waiq khàn bìac tôiq aih. 17 Rìm bìac ùh ta-atoq, aih tôiq, mahaq i tôiq ma ùh hìaq 'ràng trùh cachìt.
18 Bèn loq mangai leq khoi jah Boc Plình xa-ông loh, èh ùh hìaq ŏi broq tôiq, mahaq mangai leq khoi jah Boc Plình broq xa-ông loh, loq wèq dađeh, èh can kiac Satan ùh jah broq raliang ca haq. 19 Bèn loq, bèn ŏi ta Boc Plình, wa dìq ca wì mangai crŏng taneh ŏi enh 'neq ca cwìang can kiac Satan. 20 Bèn loq Con Boc Plình khoi trùh. Haq khoi am bèn manoh loq 'nì đòiq bèn jah canao loq ca Boc Plình ma joq 'nàng, wa bèn ŏi ta Haq ma joq 'nàng, aih Chuaq Jêxu Crich, Con Boc Plình. Haq Boc Plình joq 'nàng wa can rìh hloi hloi.
21 Ôi con 'yoh da au, wèq dađeh wia hangai ca dua 'mù oq! Amen.