Thò Baiq Da Jon
2 Jon
Bàu Patô Adroi
Hiniq wa Bàu Xèm Da Sech:
Enh hanam 33 Atìq C. trùh hanam 200 Atìq C., mangai anoi hnài Bàu Lem khoi jah anoi 'noh bàc nòi. Mangai hnài amòng hadai broq tiaq trong aih, ma jah 'màng aih, ta 2 Jon cô, mangai anoi hnài phai pa'yèp Tagop Hadròih nhet wèq dèh manoh wì jùp đò cabô trùh ta wì haq.
Mangai Achìh wa Hanam Achìh:
Jon achìh thò cô atìq hanam 90 Atìq C.
Bàu Anoi:
Jon achìh bàu bìac ma nhet dìq jaq aih mangai lùi Chuaq phai loq waq ca dabau. Jò loq waq dèh oh daq ta Tagop Hadròih, aih tìah ca loq dì tiaq bàu thê Chuaq. Jon hadai achìh bàu bahmàng mangai lùi, Chuaq Jêxu joq 'nàng Con Calô Boc Plình. Haq Con Boc Plình wa Mangai joq 'nàng. Mangai tiaq Chuaq nhet lah dađeh khoi ca mangai ùh lùi Chuaq Jêxu joq 'nàng Con Boc Plình.
Rìm 'Nat:
1. Bàu Chao: 1-3
2. Bàu Padèch: 4
3. Bàu Parông wa Pa'yèp: 5-11
4. Bàu Pulùch: 12-13
1
Bàu Bòch Hmàih
Au Jon craq broq gàu,
Achìh thò cô ca yaq ma khoi jah ràih wa con caiq yaq au ma loq waq dèh tiaq bàu joq 'nàng, ùh xài toq au, mahaq dìq ca mangai ma tiaq bàu joq 'nàng hadai loq waq, taiq bàu joq 'nàng ŏi hloi ta manoh bèn, wa jah ŏi ti bèn hloi hloi.
Waiq xìn bìac am dech, bìac loq xa-ŏch wa can catèm da Boc Plình Baq da Chuaq Jêxu Crich Con Baq, jah ŏi ti bèn ta bàu joq 'nàng wa can loq waq.
Au dìq jaq bùi jò jah loq i 'nah con caiq yaq lam tiaq bàu joq 'nàng, tiaq bàu thê bèn khoi nhàn yŏc enh Boc Plình, Chuaq Baq. Ôi yaq, manàiq au achìh ca yaq, au ùh anoi mòiq bàu thê leq ma neo, mahaq bahmàng hlài bìac bèn ma nhàn yŏc enh jò baxèm, aih bèn phai loq waq ca dabau. Cô can loq waq: Bèn khòh dì tiaq bàu thê da Haq. Cô bàu thê bèn khoi tàng enh jò baxèm, aih bèn khòh caq ŏi tiaq can loq waq.
Ta crŏng taneh khoi i 'bài mangai padô 'nùt, aih 'bài mangai ùh lùi Chuaq Jêxu Crich khoi trùh wìa chac hamac mangai, aih 'bài mangai padô 'nùt wa tajraq ca Crich. Cla pì phai wèq dèh manoh đòiq ùh hìaq hnhung hloi ca bìac bèn ma khoi ran broq gêh, đòiq pì jah nhàn yŏc gêh tôm bìac baha èh. Mangai leq lam lac wa ùh ŏi hloi ta bàu hnài da Chuaq Jêxu Crich, èh mangai aih ùh i ca Boc Plình; mangai leq cajap manoh tiaq Bàu Lem da Chuaq Jêxu Crich, mangai aih khoi i Chuaq Baq wa Chuaq Con. 10 Tàng mangai leq lam trùh ti pì ùh 'ràng tiaq Bàu Lem aih, èh apaq pachùh haq mùt ta hnem, wa apaq đìh yŏc haq. 11 Ma jah 'màng aih mangai leq đìh yŏc haq, mangai aih khoi pajùm bìac broq dù ti haq.
12 Au i bàc bìac enh achìh ca pì mahaq au ùh enh achìh xam jàiq, wa mùc, thai bìac aih au enh jah trùh hmàih ca pì glàm mat đòiq capoch tùang ti dabau waq ca bìac lem bùi da bèn jah bình halùih.
13 Con caiq da oh daq yaq, yaq ma khoi jah ràih tau, bòch hmàih yaq.