Thò Piq Da Jon
3 Jon
Bàu Patô Adroi
Hiniq wa Bàu Xèm Da Sech:
Mangai lam hnài Bàu Lem i yàng 'bìq hnan đac khoi ca Tagop Hadròih ta Asi taiq i mòiq ngai wèq cwìang 'mèq, hiniq haq Đi-ô-trep. Haq khoi hnan đac mangai Tagop Hadròih ma khoi jùp đò mangai hnài da Jon.
Mangai Achìh wa Hanam Achìh:
Jon achìh thò cô hanam 90 Atìq C.
Bàu Anoi:
Jon achìh thò ca Gai-ut, mangai wèq cwìang ta Tagop Hadròih. Haq loq enh parông manoh haq wa manè haq. Jon hadai lech Đi-ô-trep taiq haq ngan bàu da Jon ùh loh cleq. Jò Jon lam hmàih òn, haq jah pariaq baxa haq.
Rìm 'Nat:
1. Bàu Chao: 1-2
2. Padèch Bìac Broq Da Gai-ut: 3-8
3. Bàu Patùc ca Đi-ô-trep: 9-10
4. Bàu Parông ca Gai-ut: 11
5. Bìac patìah da Đê-mê-triu: 12
6. Bàu Pulùch: 13-14
1
Bàu Bòch Hmàih
Au Jon craq broq gàu,
Achìh thò cô ca Gaiut, mangai au loq waq ta bàu joq 'nàng.
Ôi mangai au ma loq waq, au waiq khàn ca ìh jah tadêh tadon ta rìm bìac, jah tadêh tadon phàn chac, 'màng ca khoi tadêh tadon phàn mahua yiang. Au dìq jaq bùi hnoq oh daq trùh ta cô anoi hlài bìac ìh i manoh wèq bàu joq 'nàng, wa 'màng leq ìh xôq lam tiaq bàu joq 'nàng aih. Au ùh i can lem bùi leq yi hnao ca jah tàng dèh con caiq rìh ŏi ta bàu joq 'nàng.
Ôi daq au ma loq waq, ìh 'nang wèq dèh manoh ta rìm bìac ìh jùp đò oh daq bèn 'nhac ca wì haq mangai ùh canao enh hangai lam trùh. Wì haq anoi hlài enh ngìa ca Tagop Hadròih loq can loq waq da ìh. Jò wì loh lam, tàng ìh jùp đò wì tajì dèh enh ngìa ca Boc Plình, aih broq bìac lem. Ma jah 'màng aih nhò hiniq Chuaq Jêxu Crich wì haq loh lam ùh nhàn dahwèq cleq da wì jàn 'noiq. 'Màng aih, bèn phai jùp đò 'bài mangai aih, waq ca bèn pajùm ca wì haq hadai broq bìac ca bàu joq 'nàng.
Au khoi achìh thò gòi ca Tagop Hadròih, mahaq Đi-ô-trep, mangai enh yòng broq gàu ca Tagop Hadròih, ùh nhàn yŏc bàu nhèn. 10 'Màng aih, tàng au trùh èh, au anoi hlài bìac 'mèq haq ma khoi broq; haq capoch bàu ngang dù tajraq hlài ca bèn, èh ùh xài toq bìac aih, mahaq haq ùh đìh yŏc oh daq hòm. Tàng mangai leq enh đìh yŏc wì, haq ùh am, hì khoi haq hnan cađac mangai aih loh enh Tagop Hadròih.
11 Ôi mangai au ma loq waq, apaq top dua bìac dù, mahaq phai hŏc tiaq bìac lem. Mangai leq broq bìac lem, haq con caiq Boc Plình. Mangai leq broq bìac dù ùh lah hnoq Boc Plình. 12 Rìm ngai anoi hlài Đê-mê-triu lem, ma jah 'màng aih haq broq tiaq troq ca bàu joq 'nàng. Nhèn hadai anoi hlài lem bìac haq wa ìh loq bàu anoi hlài da nhèn, aih bìac joq 'nàng.
Bàu hmàih Pulùch
13 Au ŏi i bàc enh achìh ca ìh, mahaq au ùh enh achìh xam jàiq wa xam mùc, 14 mahaq au ngèh enh renh trùh hmàih ìh, èh glàm mat jah capoch tùang ca dabau.
15 Waiq xìn bìac catèm ŏi ti ìh! 'Bài bua bèn bòch hmàih ìh. Xìn ìh bòch hmàih dìq ca bua tiaq 'mòi hiniq tang ngai.