Thò Da
Juđe
Bàu Patô Adroi
Hiniq wa Bàu Xèm Da Sech:
Thò cô khoi gòi ca 'bài Tagop Hadròih khoi prai priang ta gùng Rôma. Bìac yat dè enh ngìa ca Tagop Hadròih jò aih, aih mangai hnài amòng wa baxrùq bàu hnài.
Mangai Achìh wa Hanam Achìh:
Juđe mangai achìh thò cô. Haq oh Chuaq Jêxu pah miq. Thò khoi achìh hanam 65 Atìq C.
Bàu Anoi:
'Nhac ca Juđe enh achìh ca mangai đŏc bàu bìac dèch claih da Chuaq Jêxu, haq hèm nhet achìh pa'yèp Tagop Hadròih ca mangai amùa amech ta'ne wì haq ma khoi anoi 'noh bàu 'mèq bìac am dech da Chuaq Jêxu. I mangai hnài amòng ran doi ca mangai lùi Chuaq jò wì khoi jah dèch claih nhò bìac am dech da Chuaq, èh wì haq jah broq tôiq ùh hìaq troq cleq! Mangai hnài amòng aih hnài yiang mangai lem tôm gêh wa toq ngè dahwèq ngang dù.
Rìm 'Nat:
1. Bàu Baxèm: 1-2
2. Hagleq Nhet Achìh Thò cô: 3-4
3. Bàu Pa'yèp ca Mangai Hnài Amòng: 5-16
4. Bàu Parông Mangai Lùi Chuaq Jêxu: 17-23
5. Bàu Manè: 24-25
1
Bòch Hmàih
Au Juđe, hapŏng Chuaq Jêxu Crich, oh Jacò,
Gòi thò cô ca dìq ca mangai ma khoi jah Boc Plình creo, Haq Baq ma loq waq bèn, wa jah Chuaq Jêxu Crich wèq ban:
Waiq xìn bìac xa-ŏch, can catèm wa can loq waq enh Boc Plình jah tŏc tam ca pì.
Ôi oh daq au ma loq waq, adroi cô nèh au hi achìh ca pì bìac dèch claih khoi hnhu am ca bèn, mahaq manàiq au hnoq nhet ca achìh parông pì phai dìq ca manoh wèq bàu joq 'nàng ma khoi hnhu am ca mangai hadròih mòiq yàng raq khoi tôm tàu. Ma jah 'màng aih i 'nah ngai ùh tiaq Chuaq khoi alôn alàc pajùm ti pì. Dùnh adroi nèh khoi jah pachì ro wì haq phai chìuq baxa. Wì haq mangai dìq jaq ùh hadròih ma khoi halìh hlài bìac am dech da Boc Plình bèn wìh wìa tôiq manhài trài, èh wì haq khoi hngah cađac Craq wa Chuaq da bèn, aih Chuaq Jêxu Crich.
'Nhac ca oh daq khoi loq, mahaq xôq au enh bahmàng pì, calah nèh Chuaq khoi dŏih dèch jàn Haq loh khoi enh gùng Aicàp, atìq ca aih Haq jêh dŏng dìq ca mangai ùh lùi Haq. 'Bài 'bình plình ma ùh wèq cwìang dađeh mahaq cađac dèh nòi, èh Boc Plình yŏc caxi mem tagwat đòiq wì chìuq càt ŏi ta nòi clam clôiq hloi hloi gòm trùh hì hadrah ma càn, hadai tìah ca phôq Sôđôm wa Gô-mô-ra wa 'bài phôq wawenh ta aih ma broq tiaq trong tango anang; gu calô waq ca gu calô, gu cadrì waq ca gu cadrì; taiq 'màng aih khoi chìuq baxa xam ùnh hloi hloi, broq dua enh ngìa ca bèn.
Hadai 'màng aih 'bài mangai aih apô, hèm lìq ta manoh broq manhài trài tiaq trong ngang dù dèh ca chac hamac. Wì ùh iu tiaq wì ma wèq cwìang wa capoch 'mèq ca 'bài 'bình plình 'ngah 'ngai. 'Màng aih jò cla 'bình plình Mi-ca-ên ta'blêq ca can kiac Satan ta'miaq hanang Môise, haq ji ùh hùa yŏc bàu hanip đòiq patô tôiq, mahaq haq toq doi: “Waiq Chuaq nat gràm ìh.” 10 Mahaq 'bài mangai cô khìn dŏng dìq ca bìac wì haq ùh loq 'nì, èh wì haq hadai tìah ca ngè aban ùh 'nì hèm, bìac aih broq ca wì đang ca 'bìq raliang cađac.
11 Nan xa am ca wì haq! Taiq wì haq khoi tiaq trong da Cain, i manoh loq ham lòiq, ca'nìh dađeh ta bìac ma ùh troq da Ba-la-am, wa 'bìq hù hnhung taiq lam trong broq manhài tìah ca Côra.
12 'Bài mangai aih teo amùa ta tagop jò pì caq hiniang loq waq, mahaq ùh 'nì iu yùq wa hèm toq ca ban dađeh; tìah ca yùc ùh i ca diac, cayeo 'nong ta cô ta tau; tìah ca long jò hadrùih hla jò ten ralìm ùh i ca plì, baiq yàng cachìt, tabùiq xèm. 13 Wì haq tìah ca diac raxìq lai laq tro loh camùh amùa da haq; tìah ca ranoc 'ngah mòiq hòi, bìac clam clôiq hloi hloi khoi padon đòiq ca wì haq.
14 Aih hadai taiq wì haq ma jah Ênoc boc yaq 'nhòng tapèh rèn enh Ađam, khoi doi adroi 'màng cô: “Cô Chuaq lam trùh ti bình hrìn ngŏng mangai hadròih, 15 đòiq hadrah rìm ngai; đòiq ta'mòq tôiq dìq dŏng ca mangai ùh lùi, taiq rìm bìac 'mèq wì haq khoi broq, wa rìm bàu dù da 'bài mangai i tôiq ùh lùi aih khoi capoch tajraq ca Haq.” 16 Aih 'bài mangai ma loq mamùc wa loq trech; broq tiaq dèh manoh cla ham enh. Wì haq toq enh capoch bàu catèh, capoch pajìang bàu ca mangai 'noiq đòiq i lòiq ca dađeh.
17 Mahaq ôi oh daq au ma loq waq, pì khòh hmàng hloi bàu mangai sùq đô da Chuaq Jêxu Crich bèn ma khoi anoi adroi. 18 Wì doi ca pì: “Ta 'nhòng atìq èh, i mangai loq do lê; wì haq broq 'mèq tiaq manoh cla ham enh.” 19 Wì aih raq 'bài mangai ma loq broq lah ca dabau. Wì haq ŏi hèm tiaq crŏng taneh, ùh i ca Yiang Hadròih.
20 Ôi oh daq au ma loq waq, phàn da oh daq, phai loq wèq dabau tiaq bàu joq 'nàng hadròih, canòm ca Yiang Hadròih jò waiq khàn. 21 Phai loq wèq dađeh ŏi ti can loq waq da Boc Plình, ngèh gòm manoh loq xa-ŏch da Chuaq Jêxu Crich bèn đòiq jah i can rìh hloi hloi.
22 Phai pa'noh dèh manoh loq xa-ŏch ca 'bài mangai ma i manoh ra'ngòt. 23 Phai dèch wì ma 'noiq, hua wì loh claih enh ùnh. Èh mangai ma 'noiq hòm phai loq xa-ŏch rai yùq crè, git trùh ca eo 'bìq chac xech broq ùh hadròih.
24 Manàiq cô, waiq xìn Haq ma i cwìang wèq ban oh daq đòiq pì ùh hìaq catŏih cro; broq pì jah yòng enh ngìa ca 'ngah 'ngai Haq, dìq jaq lem bùi, ùh i ca nòi jah trech, 25 aih Boc Plình, Chuaq ma dèch bèn, nhò Chuaq Jêxu Crich, Chuaq bèn, padèch am ca Haq 'ngah 'ngai, bìac padèch ha'nhèq wa cwìang itai wèq ŏi ti Haq enh jò baxèm, manàiq cô, trùh hloi hloi. Amen.