Bìac Mahno
Da Chuaq Jêxu Crich Am Ca Jon Achìh
Bàu Patô Adroi
Hiniq wa Bàu Xèm Da Sech:
Jò cô mangai broq gàu ta Diac Rôma baxèm ep dìq ca jàn ep cùh waiq bùa Rôma tìah ca cùh waiq Boc Plình. 'Màng aih mangai lùi Chuaq Jêxu joq Chuaq Wèq Cwìang Dìq Dŏng, baxèm glàm bìac padit padiang. I 'nah ngai ta Tagop Hadròih yùq, hi khoi wì haq enh pajùm wa broq tiaq con jàn enh gùng Tagop Hadròih. 'Màng aih, Jon wa mangai hnài ma 'noiq nhet achìh thò pariaq hnài mangai ta Tagop Hadròih phai yòng cajap tiaq Chuaq dìq ca manoh.
Mangai Achìh wa Hanam Achìh:
Jon mangai achìh. Jon cô oh da Chuaq Jêxu pah mòiq miq. Haq achìh Sech cô hanam 95 Atìq C.
Bàu Anoi:
Jon achìh ca mangai lùi Chuaq ep yòng cajap paq cùh waiq bùa Diac Rôma. Haq pa'noh bàu padon i bìac tajêh poh ta'ne Boc Plình wa can kiac Satan. Can kiac Satan enh padit padiang mangai lùi Chuaq, mahaq wì haq phai yòng cajap trùh cachìt. Chuaq jah wèq ban dèch mahua yiang jah atŏc ta plình ŏi hloi hloi ti Chuaq Jêxu.
Rìm 'Nat:
1. Chuaq Jêxu Yòng Ta'ne Tapèh Tagop Hadròih: 1:1–20
2. Thò Gòi ca Tapèh Toq Tagop Hadròih: 2:1—3:22
3. Gèq Bùa, Xom Jàiq wa Trìu Con: 4:1—5:14
4. Tapèh Toq Clep Baxìa: 6:1—8:1
5. Tapèh Toq Ken: 8:2—11:19
6. 'Bài Hiniq wa Bìac Broq Loh: 12:1—14:20
7. Tapèh Toq Doi Chrŏng: 15:1—16:21
8. Ba-bi-lôn – Gu Cadrì Tango: 17:1—19:5
9. Ta'nèp Da Trìu Con: 19:6–10
10. Chuaq Jêxu Tawìh Hlài: 19:11–21
11. Mòiq Ngŏng Hanam: 20:1–6
12. Can Kiac Satan 'Bìq Jêh Đac: 20:7–10
13. Gèq Bùa Càn Caiq Taboc: 20:11–15
14. Diac Plình Neo; Crŏng Taneh Neo; Jê-ru-sa-lem Neo: 21:1—22:5
15. Bàu Pulùch: 22:6–21
1
Cô bìac mahno loh da Chuaq Jêxu Crich ma Boc Plình am ca Haq đòiq anoi 'noh ca 'bài hapŏng Haq bìac ten trùh. Haq thê 'bình plình Haq anoi 'noh bìac mahno cô ca Jon. Jon anoi hlài dŏng dìq bàu da Boc Plình wa bìac anoi hlài da Chuaq Jêxu Crich, aih dìq ca bìac haq khoi hnoq. Xôq ramŏt ca mangai ma đŏc, mangai ma tàng wa mangai ma broq tiaq bàu loq adroi ta sech cô, ma jah 'màng aih bìac cô khoi ten trùh.
Bàu hmàih ca Tapèh Tagop Hadròih
Au cô Jon,
Achìh thò cô gòi ca tapèh toq Tagop Hadròih ŏi ta Asi:
Waiq xìn Boc Plình am ca pì bìac am dech, bìac catèm loh enh Haq ma manàiq 'nang i, wa khoi i hloi hloi enh nèh, èh lam trùh, wa loh enh Yiang Hadròih enh ngìa ca gèq bùa Haq, wa hadai loh enh Chuaq Jêxu Crich, Haq ma wèq dèh bàu anoi hlài. Haq Con Ramua rìh hlài enh can cachìt, wa Haq broq Bùa dìq ca wì ma broq bùa ŏi crŏng taneh.
Haq loq waq ca bèn, 'nheo manoh bèn wa lêh ca'naih bèn loh khoi enh tôiq lôi xam mahem Haq, èh Haq khoi broq bèn wìa mòiq Taneh Diac broq pajàu đòiq patìh ca Boc Plình, aih Baq Haq. Waiq xìn dìq ca 'ngah 'ngai wa cwìang itai ŏi ta Haq hloi hloi, Amen.
“Ngan oq, Haq lam trùh ti yùc plình;” 1:7 Đan 7:13.
“Rìm ngai jah hnoq Haq,
Wì ma bìt Haq hadai.”
Dìq dŏng mangai ŏi crŏng taneh “jah crò hmoi loh ca mango jò wì hnoq Haq,” 1:7 Xach 12:10.
Joq 'nàng 'màng aih, Amen.
Chuaq, Haq Boc Plình, doi: “Au cô Anpha wa Ô-mê-ga, aih Baxèm wa Pulùch; aih Haq ma manàiq 'nang i, khoi i hloi hloi enh nèh, wa padon lam trùh, Chuaq I Cwìang Itai Dìq Dŏng.”
Bìac Mahno ta Pleo Patmôt
Au cô Jon, oh daq pì i pajùm ca pì ma chìuq bìac nan xa wa bìac chìuq àt gòm da Chuaq Jêxu Crich wa Diac Haq. Au ŏi tù ta pleo Patmôt taiq au hnài bàu Boc Plình wa taiq anoi hlài bìac Chuaq Jêxu Crich. 10 Hì da Chuaq, jò 'nang cùh waiq, au jah Yiang Hadròih wèq manoh au, au tàng enh rù ca au bàu anoi creo tìah ca atêh ken hlôi, doi: 11 “Phai achìh ta sech dŏng dìq bìac ìh ma hnoq, gòi am ca tapèh toq Tagop Hadròih: Ta Ê-phê-sô, Si-mò-na, Betgam, Thi-a-ti-ra, Satđe, Phi-la-đen-phi, wa Lao-đi-xê.”
12 Au wìh hlài ngan thù bàu anoi leq ma doi ca au. Bu wìh hlài, au hnoq tapèh toq long đen broq xam wang. 13 Ŏi ta 'ne 'bài long đen aih, au hnoq i mangai tìah ca Con Mangai, caxùnh eo yôh trùh ta jènh wa càt caxi xam wang jang ca'nam. 14 Xàc gàu Haq taboc tìah ca xàc con trìu, taboc tìah ca capaih, mat Haq tìah ca pla ùnh. 15 Baiq toq jènh Haq 'ngah raho tìah ca đùng ma bùh 'nang yŏih enh tanùh, bàu Haq capoch tìah ca atêh diac còi càn. 16 Tì pah 'ma haq wê tapèh toq halŏng plình, ta hacùng Haq i chang gùm hin loh baiq màn, hadrò Haq 'ngah tìah ca mat mahì xreo ma dêh jò 'ne hì.
17 Bu hnoq Haq, au tacro ta jènh Haq tìah ca mangai cachìt, mahaq, Haq đòiq tì pah 'ma haq ti chac au, Haq doi: “Apaq yùq, Au cô Baxèm wa Pulùch, 18 Chuaq ma i can rìh hloi hloi. Au khoi cachìt, mahaq ngan cô, Au rìh hloi hloi. Au wê chìa khwaq can cachìt wa nòi cachìt.
19 “ 'Màng aih, Au thê ìh achìh rìm bìac ìh ma khoi hnoq, bìac ma i manàiq, wa bìac ma jah trùh atìq cô èh. 20 Cô bìac halac halùai da tapèh toq halŏng ìh ma khoi hnoq ta tì pah 'ma Au, wa tapèh toq long đen broq xam wang: Tapèh toq halŏng plình, aih tapèh ngai 'bình plình ma wèq tapèh toq Tagop Hadròih, wa tapèh toq long đen, aih tapèh toq Tagop Hadròih.

1:7 1:7 Đan 7:13.

1:7 1:7 Xach 12:10.