2
Đawit Tanap ca Sa-lô-môn
Hì cachìt da Đawit khoi trùh haten. Haq tanap ca Sa-lô-môn con calô haq, haq doi:
“Baq padon lam trong dìq ca mangai crŏng taneh cô ep lam. 'Màng aih ìh ep tadêh tadon, ep patô ìh mangai tanuq manoh. Ep hmàng wèq bìac cleq Chuaq Boc Plình da ìh enh ìh broq tiaq, đòiq ìh lam tiaq trong da Haq, iu wèq ranenh, bàu thê, bìac ep broq wa bàu hnài da Haq tìah ca khoi achìh ta sech ranenh da Môise, đòiq ìh jah broq bìac leq loq lam nòi leq hadai jah ta'blêq wa jah padrŏng can 'Màng aih Chuaq jah broq xìt dèh ca bàu hùaq Haq ma khoi rùp bàu ca au, Haq doi: ‘Tàng ìh, xau ìh, wèq dađeh enh ngìa ca Au, wa dìq ca manoh, dìq ca mahua yiang, cadiang lam tiaq bàu joq 'nàng enh ngìa ca Au, èh ìh ùh hìaq ep lo ùh i ca mangai thai ìh ha'ngui ta gèq bùa wèq cwìang jàn Is-ra-ên.’
“Enh gùng ca aih, ìh hadai loq bìac leq Jôap con calô da Xê-ru-ia ma khoi broq ca au, bìac haq khoi broq ca baiq ngai cwan ma wèq lình Is-ra-ên, aih Apne con da Nêrò wa A-ma-sa, con da Jêthe. Haq jêh đac wa haq, broq ta-ùc mahem wa ta jò pi i ca tajêh poh tìah ca nòi tajêh poh, haq khoi broq ca mahem nòi tajêh poh xôq ŏi top bình nòi caxi nìt wa ta jai haq ma tŏc nòi jènh. Ìh phai dì tiaq bìac khôn rabiaq da ìh đòiq hadrah bìac cô, khoi èh apaq am gàu co da haq catèm loh ta ralùng hanang.
“Ìh phai caq ŏi ti 'bài con calô Bat-xi-lai, mangai Ga-la-at, dìq jaq loq xa-ŏch ca wì haq caq pajùm ca'bŏng ca ìh, ma jah 'màng aih wì haq khoi yòng pah au, jò au cadàu mot ca Ap-sa-lôm daq ìh.
“Ŏi ti ìh i Si-mê-i con calô Gêra, mangai Bên-ja-min, ŏi Ba-hu-rim. Haq khoi yŏc bàu ramòt waiq hanip au ta hì au lam trùh Ma-ha-na-im, mahaq jò haq loh đìh yŏc au ŏi 'bò diac Jôđan, au i canòm ca hiniq Chuaq, pachac ca haq doi: ‘Au ùh jêh gè xam chang gùm.’ Mahaq ìh apaq ngan haq ùh i ca tôiq, ma jah 'màng aih ìh khôn rabiaq, ìh loq phai broq ca haq 'màng leq. Ìh phai broq ca haq wê gàu co top mahem aih loh ta ralùng hanang.”
Đawit Cachìt
10 Khoi èh Đawit loh hlài dèh ti 'bài boc yaq haq. Wì catùh haq ta phôq Đawit. 11 'Bài hanam Đawit ma wèq cwìang enh 'nhèq ca jàn Is-ra-ên, aih 40 hanam: Haq wèq cwìang tapèh hanam ta Hêprôn wa 33 hanam ta Jê-ru-sa-lem. 12 'Màng aih Sa-lô-môn jah tŏc ha'ngui ta gèq bùa thai dèh baq, èh taneh Diac da haq jah broq cajap hagao hagình.
13 A-đô-ni-ja, con calô da Haghit trùh ta Bat-sê-ba, miq Sa-lô-môn. Bat-sê-ba bòch: “Ìh trùh xam manoh catèm ajoq?”
A-đô-ni-ja tèo: “Joq, catèm.” 14 Hi khoi haq doi hòm: “Xìn am ca au mòiq bàu hatùang ca ìh.”
Bat-sê-ba tèo: “Doi beq,”
15 A-đô-ni-ja doi: “Ìh hadai loq taneh Diac cô xôq haq jah au, wa dìq ca jàn Is-ra-ên ngèh ca hnoq au wèq cwìang, mahaq taneh Diac cô manàiq khoi wìa taneh Diac da oh au, aih taiq Chuaq. 16 Mahaq manàiq cô i mòiq bìac au enh xìn ìh. Xìn ìh apaq manaq chôiq.”
Bat-sê-ba tèo: “Doi beq.”
17 A-đô-ni-ja doi: “Xìn ìh doi ca bùa Sa-lô-môn, ma jah 'màng aih au loq, bùa ùh chôiq ca ìh bìac cleq. Xìn bùa am ca au A-bi-sac, mangai Sunem, đòiq broq mai.”
18 Bat-sê-ba tèo: “Òq, au doi ca bùa thai ca ìh.”
19 Bat-sê-ba trùh ta Sa-lô-môn đòiq doi ca bùa bìac da A-đô-ni-ja. Bùa yòng đìh yŏc Bat-sê-ba, hi khoi cùp gàu enh ngìa ca Bat-sê-ba, hi khoi bùa ha'ngui dèh ta gèq bùa wa thê 'ràng tam mòiq toq gèq 'noiq hòm ca miq bùa. Miq haq ha'ngui pah 'ma haq.
20 Bat-sê-ba doi ca Sa-lô-môn: “Miq i mòiq bìac 'yoh enh xìn ìh, ìh apaq manaq chôiq da miq.”
Sa-lô-môn tèo: “Miq ôi, ìh doi beq, au ùh chôiq.”
21 Bat-sê-ba doi: “Am A-bi-sac, mangai Sunem ca daq A-đô-ni-ja đòiq haq broq mai.”
22 Mahaq Sa-lô-môn tèo dèh miq doi: “Hagleq miq ma xìn A-bi-sac mangai Sunem ca A-đô-ni-ja? Gleq miq ma ùh xìn dìq ca ta taneh Diac cô ca haq hloi, ma jah 'màng aih, haq daq au, joq ùh? Gleq ìh ùh xìn hloi ca pajàu A-bia-tha wa ca Jôap, con calô Xê-ru-ia mòiq yàng hloi!”
23 Hi khoi bùa Sa-lô-môn canòm ca hiniq Chuaq haq pachac doi: “Xìn Boc Plình baxa au hlàc hlai tàng A-đô-ni-ja ùh cachìt taiq bàu bòch da haq.” 24 “ 'Màng aih, manàiq cô au canòm ca hiniq Chuaq ma rìh yôt, ma khoi broq ca au jah hagao hagình, khoi au ha'ngui thai gèq bùa da Đawit, baq au, hadai khoi broq loh ca au mòiq hnem cô, au pachac doi: Hì cô A-đô-ni-ja phai cachìt.” 25 Bùa Sa-lô-môn am bàu ca Bê-nai-a, con calô da Jê-hô-a-đa, hi khoi Bê-nai-a trùh jêh A-đô-ni-ja. A-đô-ni-ja cachìt.
26 Sa-lô-môn am bàu ca pajàu A-bia-tha doi: “Hlài ta A-na-tôt beq, nòi xôxech da ìh, ma jah 'màng aih, ìh khoi tòng hòm wêh jao Chuaq enh ngìa ca Đawit baq au, hi khoi ìh hadai i wiang genh bìac nan xa da baq au khoi genh.” 27 'Màng aih Sa-lô-môn hnan A-bia-tha lam, pi am haq broq pajàu enh ngìa ca Chuaq hòm. Bìac cô broq xìt ca bàu Chuaq khoi doi ca hadròng hadrech da pajàu Hêli ta Silô.
28 Jò bàu cô trùh don Jôap, haq drah cadàu mot ta Hnem Traiq Cùh Waiq da Chuaq rùp aki ta mùm ca'bŏng tadreo, ma jah 'màng aih Jôap khoi i wiang ti A-đô-ni-ja, 'nhac ca haq ùh i wiang ti Ap-sa-lôm. 29 Wì anoi hlài ca bùa Sa-lô-môn doi: “Jôap khoi trùh mot ta Hnem Traiq Cùh Waiq da Chuaq. Haq rùp aki nòi mùm ca'bŏng tadreo.” Sa-lô-môn am bàu ca Bê-nai-a con calô da Jê-hô-a-đa doi: “Lam beq, jêh đac haq.”
30 'Màng aih Bê-nai-a trùh Hnem Traiq Cùh Waiq da Chuaq doi ca Jôap: “Bùa doi, ìh loh khoi enh nòi 'mat beq.”
Mahaq Jôap tèo: “Ùh, au cachìt ta cô raq.”
Bê-nai-a hlài doi hlài ca bùa: “Au i doi ca Jôap 'màng aih, mahaq haq tèo au 'màng tau.”
31 Bùa doi: “Broq troi bàu cla haq ma khoi doi beq, jêh haq, èh lam catùh, 'màng aih au wa hnem baq au jah dèch claih khoi ca mahem ùh i ca tôiq Jôap ma khoi broq ta-ùc. 32 Chuaq jah broq bìac haq ma khoi broq ta-ùc ca mahem, ta-ùc hlài ta gàu haq. Ma jah 'màng aih haq khoi jêh đac baiq ngai, mangai ta-atoq yi hnao ca haq, lem manoh yi hnao ca haq, aih Apne con calô da Nêrò, 'nong gàu lình Is-ra-ên wa A-ma-sa con calô da Jêthe, 'nong gàu lình da Juđa. 33 'Màng aih mahem da wì haq jah ta-ùc hlài ta gàu da Jôap wa ta gàu da ca xinoi da haq hloi hloi. Mahaq Đawit wa ca xinoi da haq, hnem da haq, xam taneh Diac da haq, jah catèm enh nòi Chuaq hloi hloi.”
34 'Màng aih Bê-nai-a con calô da Jê-hô-a-đa, tŏc jêh cachìt Jôap. Wì catùh haq jang hnem haq, haten ca braih càn. 35 Bùa dèch Bê-nai-a, con calô Jê-hô-a-đa, 'nong gàu lình thai Jôap, khoi èh bùa hadai dèch pajàu Xađoc thai A-bia-tha.
36 Atìq ca aih bùa creo ca Si-mê-i mùt. Haq doi: “Broq ca ìh mòiq toq hnem ta Jê-ru-sa-lem đòiq ŏi beq, ùh jah loh lam enh phôq aih lam ta leq. 37 Ma jah 'màng aih, ìh hadai loq, tàng hì leq ìh loh khoi enh aih lam cwa thòng diac Kitrôn èh ìh joq 'nàng cachìt, mahem ìh jah ta-ùc hlài ta gàu cla ìh.”
38 Si-mê-i tèo bùa: “Bàu da ìh troq joq 'nàng, ìh craq da au, ìh doi 'màng leq au xìn broq tiaq troq 'màng aih.” 'Màng aih Si-mê-i rìh ŏi ta Jê-ru-sa-lem dùnh hì.
39 Piq hanam atìq, i baiq ngai hapŏng da Si-mê-i cadàu mot trùh ta Akich, con calô da Ma-a-ca, bùa da Gat. I mangai anoi hlài bìac aih ca Si-mê-i, doi: “Hapŏng ìh 'nang ŏi ta Gat.” 40 Si-mê-i padinh yòng còi lùa, lam trùh ta Gat, glàm Akich đòiq chaq dèh hapŏng. 'Màng aih Si-mê-i lam trùh ta Gat rùp hlài dèh hapŏng.
41 Jò bùa Sa-lô-môn tàng doi Si-mê-i cađac Jê-ru-sa-lem lam ta Gat khoi hlài. 42 Bùa thê creo ca Si-mê-i mùt. Haq doi: “I joq au khoi thê ìh pachac enh ngìa ca Chuaq, èh au hadai khoi doi ca ìh adroi: Hì leq ìh loh khoi enh Jê-ru-sa-lem lam ta cô ta tau, èh hì aih ìh joq 'nàng cachìt, joq ùh? Ìh hadai khoi doi ca au 'màng cô: Bàu bùa doi joq troq, au broq tiaq. 43 'Màng aih gleq ìh ma ùh iu ùh wèq dèh bàu ìh ma khoi pachac aih enh ngìa ca Chuaq, hi khoi hadai ùh broq tiaq bàu thê au ma khoi doi ca ìh aih?”
44 Bùa doi tam ca Si-mê-i: “Ìh khoi loq ca manoh, ìh hadai khoi ro bìac dù ìh ma khoi broq ca Đawit, baq au, joq ùh? Manàiq Chuaq jah ca'naih hlài da ìh bìac dù ìh ma khoi broq, 45 mahaq Chuaq am xôq ramŏt ca bùa Sa-lô-môn, wa gèq bùa da Đawit jah cajap cajình enh ngìa ca Boc Plình hloi hloi.”
46 Hi khoi bùa am bàu ca Bê-nai-a con calô Jê-hô-a-đa jêh cachìt Si-mê-i.
'Màng aih taneh jah hagao hagình ta tì Sa-lô-môn.