1 'Bài Bùa
Bàu Patô Adroi
Hiniq wa Bàu Xèm Da Sech:
Baiq sech Sa-mu-ên wa baiq Sech 'Bài Bùa patô bìac wèq cwìang da dìq 'bài bùa trùh jò Is-ra-ên 'bìq raliang đac taiq Diac Ba-bi-lôn ta'blêq. Baxèm da cwìang wèq da Sa-lô-môn, 1 'Bài Bùa patô dadroang da Is-ra-ên trùh can cachìt da Ahap.
Mangai Achìh wa Hanam Achìh:
Bèn ùh loq cabô achìh sech cô. Sech cô khoi achìh hanam 562 A.C. wa adroi ca jàn Is-ra-ên jah ca'naih wìh hlài ta Diac hanam 538 A.C.
Bàu Anoi:
Jò jàn loq dì tiaq ranenh Boc Plình, wì haq jah i catèm wa i lòiq. Jò wì haq ùh dì tiaq ranenh Chuaq, cùh waiq dua 'mù can kiac, wì haq 'bìq tajêh wa chìuq 'mèq ranàc.
Rìm 'Nat:
1. Sa-lô-môn wèq cwìang: 1:1—12:24
2. Is-ra-ên wa Juđa – Enh jò Jê-rô-bô-am wa Rê-hô-bô-am trùh Ahap wa Asa: 12:25—16:34
3. Êli wa bùa Ahap: 17:1—22:40
4. Jê-hô-sa-phat bùa da Juđa: 22:41–50
5. A-cha-xia bùa da Is-ra-ên: 22:51–53
1
Wì 'Ràng Hom Wêh Jao Mùt ta Hnem Cùh Waiq
Bùa Đawit khoi craq, hanam hadai khoi bàc, 'nhac ca wì paclùm ca bùa bàc toq mèn, mahaq xôq tàng ùh jah hatôq. 'Màng aih, 'bài hapŏng bùa doi ca haq: “Xìn ìh am mangai chaq ca ìh mòiq ngai con adrùh xriu, đòiq haq patìh ca ìh, ngan wèq ìh; haq cùi ta achong ìh, 'màng aih ìh, bùa da au jah hatôq.”
'Màng aih wì thê mangai lam chaq jàp ca gùng da Is-ra-ên, mòiq ngai gu adrùh lem lình, hiniq haq A-bi-sac mangai Sunem, hi khoi 'ràng haq trùh ca bùa. Mangai adrùh cô dìq jaq lem. Haq jah wìa mangai patìh ca bùa, ngan wèq bùa, mahaq bùa ùh broq tôiq ca haq.
Manàiq cô A-đô-ni-ja, con calô Haghit padèch dađeh doi: “Au cô èh broq bùa.” 'Màng aih, haq padon ca dađeh xê axêh tajêh, lình axêh wa 50 ngai cadàu adroi ca haq, đòiq pèh trong. Baq haq ùh jò leq trech haq mòiq nà bàu doi: “Gleq con ma broq 'màng 'mat?” Haq mangai gu radam i lem lình, xa-ông atìq ca Ap-sa-lôm.
Haq hatình ca Jôap con calô Xê-ru-ia wa pajàu A-bia-tha, wa haq mòiq manoh wiang ti A-đô-ni-ja. Mahaq pajàu Xađoc, Bê-nai-a con calô Jê-hô-a-đa, Nathan, mangai capoch thai Boc Plình, Si-mê-i, Rê-i, xam 'bài mangai lình da Đawit ùh tiaq A-đô-ni-ja.
A-đô-ni-ja broq lè dèch am trìu, 'bo wa 'bo bech broq ngè tadreo enh 'nhèq ca crŏng hmu ŏi Xô-hê-lêt haten ca Ên-rô-ghên. Haq creo dŏng dìq ca 'bài con calô da bùa, xam dìq ca 'bài cwan ma ŏi ta hnem bùa 'nang ŏi ta Juđa. 10 Mahaq haq ùh creo ca Nathan, mangai capoch thai Boc Plình, Bê-nai-a, Sa-lô-môn wa 'bài lình ma wèq Sa-lô-môn oh haq.
11 Jò aih, Nathan doi ca Bat-sê-ba, miq Sa-lô-môn: “Ìh ma ùh tàng A-đô-ni-ja, con Haghit, khoi padèch dađeh broq bùa, mahaq Đawit craq bèn, ùh 'nì loq cah cleq 'mòh? 12 'Màng aih manàiq cô trùh ta au đòiq au tah bàu am ca ìh đòiq ìh jah wèq rìh dađeh wa wèq rìh Sa-lô-môn con calô ìh hòm. 13 Manàiq cô ìh (Bat-sê-ba) lam ta bùa Đawit beq, hi doi ca bùa: ‘Ôi bùa, i joq bùa khoi pachac ca au, doi: “Joq 'nàng Sa-lô-môn, con ìh jah thai au tŏc broq bùa.” Haq jah ha'ngui ta gèq bùa au, mahaq manàiq hagleq A-đô-ni-ja ma tŏc broq bùa?’ 14 Hi khoi, jò ìh 'nang hatùang ca bùa, èh au mùt atìq ca ìh đòiq broq cajap ca bùa bàu ìh ma capoch aih troq.”
15 'Màng aih, Bat-sê-ba trùh glàm bùa ta adùq cùi. Bùa 'nang ìuq dìq jaq. I A-bi-sac, mangai Sunem 'nang patìh ca bùa. 16 Bat-sê-ba hacùn cràng enh ngìa ca bùa.
Bùa bòch: “Ìh enh cleq?”
17 Bat-sê-ba tèo: “Ôi bùa, ìh khoi i pachac ca au enh ngìa ca Chuaq Boc Plình da ìh, doi: ‘Con calô da ìh, Sa-lô-môn jah thai au broq bùa, èh haq jah ha'ngui ta gèq bùa au.’ 18 Mahaq manàiq cô ta'ngàc, A-đô-ni-ja khoi broq bùa, mahaq ìh, craq da au, 'nhòq 'nì 'nhòq loq đeh cleq. 19 A-đô-ni-ja i pàc 'bo calô, 'bo adrùh bech wa bàc trìu dèch tadreo. Haq i creo dìq ca 'bài con calô bùa ma 'noiq, xam pajàu A-bia-tha, Jôap, cwan ma wèq enh 'nhèq dŏng ca lình, mahaq Sa-lô-môn, hapŏng da bùa, haq ùh i creo. 20 Ôi bùa, rìm mat jàn ta Diac Is-ra-ên 'nang tawìh 'nah ta ìh gòm ngan ìh doi ca wì haq loq mangai leq ma ha'ngui ta gèq bùa đòiq thai ìh. 21 Tàng ìh ùh anoi 'noh ma ro, trùh hì ìh cùi padài hlài ti boc yaq, èh Sa-lô-môn con calô au xam au wì ngan tìah ca mangai broq tôiq.”
22 Wop jò Bat-sê-ba 'nang hatùang ca bùa, èh Nathan, mangai capoch thai Boc Plình, mùt. 23 Wì doi ca bùa: “Nathan, mangai capoch thai Boc Plình, trùh.” Jò haq mùt enh ngìa ca bùa, haq hacùn cràng bla-op ta taneh.
24 Nathan doi: “Ôi bùa, craq da au, i joq ìh i doi: A-đô-ni-ja jah broq bùa thai au, èh haq jah ha'ngui ta gèq bùa au ùh? 25 Ma jah 'màng aih, hì cô haq khoi loh dèch am ngè tadreo xam 'bo calô, 'bo bech wa bàc trìu. Haq hadai i creo dìq dŏng ca 'bài con da ìh, Jôap cwan ma wèq enh 'nhèq dŏng ca 'bài lình, wa pajàu A-bia-tha. Manàiq cô wì haq 'nang caq ôq enh ngìa ca A-đô-ni-ja, èh wì cachech dêh bàu waiq ca haq doi: ‘Waiq ca Bùa A-đô-ni-ja, A-đô-ni-ja rìh halình hloi hloi.’ 26 Mahaq A-đô-ni-ja ùh i creo ca au, hapŏng da ìh, pajàu Xađoc, Bê-nai-a con da Jê-hô-a-đa wa Sa-lô-môn. 27 I joq bìac cô loh enh bùa, craq da au khoi pachì 'màng cô, mahaq ìh ùh enh am ca 'bài hapŏng da ìh loq adroi mangai leq ma jah ha'ngui ta gèq da bùa, craq da au, đòiq jah thai ìh broq bùa 'mòh?”
28 Bùa Đawit doi: “Creo ca Bat-sê-ba trùh.” Bat-sê-ba mùt yòng enh ngìa ca bùa.
29 Đawit pachac doi: “Waiq Chuaq, Haq ma rìh yôt, Haq ma khoi dèch dŏih au loh khoi enh bìac padit padiang, 30 joq 'nàng tìah ca bàu au ma khoi pachac ca ìh enh ngìa ca Chuaq Boc Plình da jàn Is-ra-ên, au doi: Con calô ìh, Sa-lô-môn jah thai au tŏc broq bùa, hi khoi haq jah ha'ngui ta gèq bùa au đòiq thai au. Au jah broq gêh ca bìac aih trom hì cô.”
31 Tajòi 'mòi Bat-sê-ba hacùn cràng cùp gàu ta taneh waiq bùa rai doi: “Waiq bùa Đawit Chuaq da au jah rìh hloi hloi.”
32 Bùa Đawit doi: “Creo ca au pajàu Xađoc, Nathan mangai capoch thai Boc Plình, Bê-nai-a con calô Jê-hô-a-đa mùt ta cô.” Jò wì haq trùh enh ngìa ca bùa, 33 bùa doi ca wì haq: “Pì 'ràng 'bài hapŏng da Chuaq pì lam tiaq, dèch Sa-lô-môn, con calô au, còi enh crŏng lùa au, hi khoi 'ràng haq loh ta Ghihôn. 34 Ta aih pajàu Xađoc wa Nathan phai xùt dàu ca Sa-lô-môn broq bùa ca jàn Is-ra-ên, hi khoi pì hlôi ken cachech bàu dêh doi: Bùa Sa-lô-môn rìh halình hloi hloi. 35 Khoi ca aih pì tiaq haq tŏc ta cô, 'ràng haq mùt ta au. Haq phai ha'ngui ta gèq bùa au. Haq jah broq bùa thai ca au, ma jah 'màng aih au i pachì haq wèq cwìang dŏng dìq ca jàn Is-ra-ên xam Juđa hloi.”
36 Bê-nai-a con da Jê-hô-a-đa doi ca bùa: “Amen! Waiq Chuaq Boc Plình da bùa, craq da au, hadai khoi pachì 'màng aih. 37 Waiq Chuaq ma khoi ŏi ti bùa, craq da au, hadai ŏi ta Sa-lô-môn, khoi èh broq ca cwìang ma wèq taneh Diac da Sa-lô-môn yi càn ca cwìang ma wèq taneh Diac da bùa Đawit, craq da au.”
38 'Màng aih pajàu Boc Plình Xađoc, Nathan, Bê-nai-a con calô Jê-hô-a-đa, 'bài mangai Kê-rê-thit, mangai Pêlêt loh dèch Sa-lô-môn còi enh crŏng lùa da Đawit, hi khoi 'ràng Sa-lô-môn loh Ghihôn. 39 Ta aih pajàu Xađoc yŏc aki ma i tah dàu enh Hnem Cùh Waiq, xùt gàu Sa-lô-môn, hi khoi wì hlôi ken broq bàu dêh doi: “Bùa Sa-lô-môn rìh halình hloi hloi.” 40 Khoi ca aih dìq ca jàn tiaq Sa-lô-môn hlài. Wì haq hlôi taliaq rai manè apôi dêh trùh 'mòi taneh tadroq, taiq bàu manè apôi wì haq.
41 A-đô-ni-ja wa dìq ca wì ma caq ôq ti haq, tàng bàu cachech manè apôi aih wop jò wì haq caq ôq bu gêh. Jò Jôap tàng bàu ken, haq bòch: “Gleq ta phôq ma i atêh tàng 'màng aih?”
42 Jò Jôap 'nang ŏi capoch, èh Jô-na-than, con calô da pajàu A-bia-tha bu trùh. A-đô-ni-ja doi: “Mùt ta cô beq, taiq ìh mangai jah bàc ngai iu padèch, i joq ìh 'ràng bìac lem bùi.”
43 Mahaq Jô-na-than tèo bàu A-đô-ni-ja doi: “Ùh đòh, ma jah 'màng aih, craq da bèn, bùa Đawit khoi padèch Sa-lô-môn tŏc broq bùa. 44 Đawit khoi thê pajàu Xađoc, Nathan mangai capoch thai Boc Plình, Bê-nai-a con calô Jê-hô-a-đa, mangai Kê-rê-thit wa mangai Pêlêt, dèch Sa-lô-môn còi lùa Đawit. 45 Pajàu Xađoc wa Nathan mangai capoch thai Boc Plình khoi xùt dàu ca Sa-lô-môn broq bùa ta Ghihôn, hi khoi wì haq manè apôi dêh bàu rai tŏc, bàu aih ma pì tàng ta phôq. 46 Manàiq cô Sa-lô-môn 'nang ha'ngui ta gèq bùa. 47 Yi hnao ca aih hòm, 'bài cwan, lình da bùa dìq trùh manè Đawit, bùa da bèn, doi: ‘Waiq xìn Boc Plình broq ca hiniq da Sa-lô-môn yi i tìang ca hiniq da Đawit, wa cwìang wèq taneh Diac da haq, yi càn ca cwìang wèq taneh Diac da bùa.’ Èh bùa hadai cùh waiq dèh nòi jùang haq ma cùh waiq. 48 Haq waiq khàn 'màng cô: ‘Manè apôi Chuaq Boc Plình da jàn Is-ra-ên, hì cô Haq khoi am ca au i mòiq ngai đòiq thai au wa am ca mat au jah hnoq bìac cô.’ ”
49 Manàiq cô dìq mangai ma 'nang caq ôq ti A-đô-ni-ja yòng, tarìt yùq crè, èh mòiq ngai lam dèh trong. 50 A-đô-ni-ja crè ca Sa-lô-môn, yòng cadàu lam rùp aki ta mùm ca'bŏng tadreo. 51 Wì doi ca Sa-lô-môn loq bìac aih doi: “A-đô-ni-ja crè ca bùa Sa-lô-môn. Haq khoi rùp aki ca'bŏng tadreo, doi: ‘Đòiq Sa-lô-môn pachac ca au hì cô, haq ùh jêh au xam chang gùm.’ ”
52 'Màng aih bùa Sa-lô-môn tèo: “Tàng haq caq ŏi lem enh ngìa ca mangai, èh mòiq hadrang xàc ta gàu haq xôq ùh taclìh ta taneh, mahaq pàng cô tàng haq broq bìac dù, èh haq ep cachìt.” 53 Èh bùa Sa-lô-môn thê mangai 'noh A-đô-ni-ja loh khoi enh ca'bŏng tadreo. A-đô-ni-ja trùh hacùn cràng enh ngìa ca bùa. Sa-lô-môn doi ca haq: “Ìh hlài ta hnem beq.”