24
Đawit Thê Rèn Sôq Jàn Is-ra-ên
Mòiq yàng hòm, Chuaq nòih ca jàn Is-ra-ên. 'Màng aih, Haq đòiq can kiac Satan parông Đawit tajraq hlài ca wì, doi: “Phai rèn jàn Is-ra-ên wa Juđa.”
Bùa doi ca Jôap, cwan wèq lình ma ŏi ti haq: “Lam jàp ta 'bài hadròng hadrech Is-ra-ên rèn jàn enh Đan trùh Bê-e-sê-ba, đòiq am ca au loq sôq jàn toq leq.”
Mahaq Jôap tèo hlài bùa: “Xìn Chuaq Boc Plình da bùa broq ca mat bùa jah hnoq sôq jàn bùa bàc tam bình hrinh yàng, mahaq gleq bùa ma loq enh broq 'màng aih?”
Mahaq taiq bàu thê da bùa yi dêh ca bìac Jôap wa 'bài cwan wèq lình ma tàt bàu wì ŏi jang ngìa bùa. 'Màng aih Jôap wa 'bài cwan wèq lình loh lam rèn jàn Is-ra-ên.
Wì khoi cwa cròng diac Jôđan, đòiq traiq ta A-rô-e pah 'ma phôq ŏi ta'ne thòng Gat, enh ngìa ca Jaxe. Èh wì lam ta gùng Ga-la-at wa gùng Tah-tim-hôt-si, hi khoi wì lam trùh ta Đan Ja-an wa gùng dudan ca Siđôn. Wì hadai lam trùh ta phôq gùng Tirò, mùt ta 'bài phôq jàn Hêwit wa jàn Ca-na-an. Hi khoi wì lam trùh ta Bê-e-sê-ba gùng pah 'ma ca mat mahì loh ca Juđa.
'Màng aih wì lam jàp gùng dìq hachìn khê 20 hì, èh wì wìh hlài ta Jê-ru-sa-lem.
Jôap am ca bùa sôq rèn jàn: Ŏi ta Is-ra-ên i 800.000 mangai lình tanuq đòiq tajêh, ragài ca jêh xam chang gùm. Ta Juđa i 500.000 mangai lình.
10 Khoi ca bìac rèn jàn, Đawit loh ca manhài manoh. Haq waiq dang Chuaq: “Au broq 'màng aih joq 'nàng au khoi broq tôiq càn, mahaq manàiq cô, ôi Chuaq, xìn cađac da au tôiq lôi, ma jah 'màng aih au khoi broq blùng hrìn.”
11 Xrŏih xroq hì da èh, jò Đawit rìu enh cùi, i bàu Chuaq doi ca Gat mangai capoch thai Boc Plình 'nhòng bùa Đawit: 12 “Lam doi ca Đawit: Chuaq doi 'màng cô: I piq trong pa'noh đòiq baxa ìh. Ta piq trong aih, ìh ràih mòiq, hi khoi Au yŏc trong aih baxa ìh.”
13 Gat mangai capoch thai Boc Plình lam trùh ta Đawit, ta'mon hlài dìq bàu aih, hi bòch: “Bùa enh ràih trong leq? Tapèh hanam pangot hrah ta Diac bùa, loq piq khê cadàu mot ca lình ma enh ta'blêq ca bùa, loq piq hì can bình ranàc mùt ta Diac bùa? Manàiq hèm beq, èh ràih trong leq đòiq au anoi hlài ca Chuaq ma khoi thê au anoi cô.”
14 Đawit padreo bàu tèo Gat: “Au 'nang manhài ta manoh, au xa ca jah ràih. Xìn đòiq au mùt ta tì Chuaq, taiq can loq xa-ŏch da Haq càn dìq jaq. Apaq đòiq au mùt ta tì da con mangai.”
15 'Màng aih Chuaq am can hinìq ramòt loh ta jàn Is-ra-ên, enh jò xrŏih xroq trùh jò Haq ma khoi pajaq. Enh Đan trùh Bê-e-sê-ba, sôq jàn cachìt 70.000 ngai. 16 'Bình plình hnhu tì ta phôq Jê-ru-sa-lem đòiq jêh đac; mahaq Chuaq rachàuq dèh manoh ca bìac aih. Haq doi ca 'bình plình: “Hêq! Manàiq dùi hlài tì ìh beq.” Jò aih 'bình plình ŏi haten ca xàn len 'mau da A-rau-na mangai Jê-bu-xit.
17 Jò Đawit hnoq 'bình plình tabroq ca mangai jàn, haq waiq dang Chuaq 'màng cô: “Au cô ma broq tôiq. Au cô ma i tôiq. Mahaq 'bài con trìu tau ùh i broq tôiq cleq? Xìn Chuaq baxa toq au wa hnem baq au hêq.”
18 Tajòi 'mòi hì aih Gat lam chaq Đawit, doi ca haq: “Lam beq broq mòiq toq ca'bŏng tadreo am ca Chuaq ta nòi xàn len 'mau A-rau-na mangai Jê-bu-xit.” 19 'Màng aih, Đawit broq tiaq bàu Gat, tìah troi Chuaq khoi thê haq. 20 A-rau-na blèch ngan hnoq bùa wa 'bài hapŏng bùa lam ta haq. Tajòi 'mòi haq loh cùp gàu bla-op dađeh ti ha'neq jang ngìa bùa.
21 Khoi èh A-rau-na bòch: “Bùa craq au lam trùh ta hnem mangai hapŏng bùa i bìac cleq enh doi?”
Đawit tèo: “Au enh rŏt xàn len 'mau đòiq broq mòiq toq ca'bŏng tadreo am ca Chuaq, đòiq hêq ca can hinìq ramòt càn ma baxa mangai jàn.”
22 A-rau-na tèo: “Xìn bùa yŏc xàn len 'mau cô broq nòi dèch am ngè tadreo ca Chuaq tiaq manoh ìh beq. Cô 'bo đòiq broq ngè tadreo bùh; xê 'bo wa long ech 'bo đòiq broq long ùnh bùh ngè tadreo. 23 Ôi bùa! Au xìn dèch am dìq 'bài ngè aih ca bùa.” A-rau-na doi tam: “Waiq xìn Chuaq Boc Plình da bùa nhàn bìac ìh!”
24 Bùa tèo hlài A-rau-na: “Ùh, ùh jah, au enh rŏt dŏng da ìh, tiaq jaq 'bac ìh ma tech. Au ùh enh dèch am dèh ca Chuaq Boc Plình au, 'bài ngè tadreo bùh ùh đang ca jaq leq.”
'Màng aih, Đawit rŏt xàn len 'mau wa 'bo jaq haq aih 50 capiac 'bac. 25 Haq broq mòiq toq ca'bŏng tadreo, dèch am ngè tadreo bùh wa ngè tadreo catèm am ca Chuaq. 'Màng aih Chuaq rùp bàu bùa waiq xìn, hi khoi ranàc càn ta gùng aih pi i hòm.