22
Ahap wa Jê-hô-sa-phat Tajêh ca Jàn Aram
Trom piq hanam jàn Aram wa jàn Is-ra-ên ùh i tajêh ca dabau. Mahaq wop hanam ma piq, bùa Jê-hô-sa-phat da Juđa loh hamàih bùa Is-ra-ên. Bùa Is-ra-ên doi dèh ca hapŏng: “Pì hadai loq, Ramôt Ga-la-at taneh gùng da bèn, mahaq bèn 'nhòq broq cleq đòiq yŏc hlài enh bùa Aram.”
Hi khoi bùa Is-ra-ên doi ca Jê-hô-sa-phat: “Ìh i enh lam jêh Ramôt Ga-la-at ti au ùh?”
Jê-hô-sa-phat tèo: “Au hadai tìah ca ìh, lình jàn au tìah ca lình jàn ìh, axêh au, aih axêh ìh.” Mahaq Jê-hô-sa-phat doi tam ca bùa Is-ra-ên: “Mahaq bèn ep waiq bòch manoh Chuaq hòiq.”
'Màng aih, bùa Is-ra-ên tagop dŏng dìq 'bài mangai patìah capoch thai Boc Plình ti dabau. Ta aih i 400 ngai. Bùa bòch wì haq: “Au khòh lam jêh Ramôt Ga-la-at loq ùh jêh?”
Wì haq tèo: “Ìh tŏc jêh beq, ma jah 'màng aih Chuaq jah am wì haq ta tì bùa.”
Mahaq Jê-hô-sa-phat bòch: “Ta cô ŏi i mangai capoch thai Boc Plình leq da Chuaq hòm, đòiq bèn jah waiq bòch haq hòm ùh?”
Bùa Is-ra-ên doi ca Jê-hô-sa-phat: “Ŏi i mòiq ngai hòm bèn ma jah waiq bòch manoh Chuaq, aih Mi-ca-ja, con da Jêmla, mahaq au git ca mangai aih, ma jah 'màng aih haq ùh jò leq capoch bàu Boc Plình lem ca au, mahaq toq bìac dù.”
Jê-hô-sa-phat doi: “Xìn ìh apaq doi 'màng aih.”
'Màng aih bùa Is-ra-ên thê mangai cwan trùh, haq doi: “Ìh trùh ma renh doi ca Mi-ca-ja, con Jêmla, lam trùh ta cô.”
10 Jò aih bùa Is-ra-ên wa bùa Jê-hô-sa-phat da Juđa dìq caxùnh eo bùa ha'ngui ta gèq bùa, ta xàn blai 'mau haten ca ngo phôq, trong mùt ta Sa-ma-ri, ma jah 'màng aih, dìq ca 'bài mangai capoch thai Boc Plình, dìq capoch bàu loh adroi enh ngìa wa haq. 11 Èh, Sê-đê-kia, con calô Kê-na-na, broq ca dađeh baiq toq aki 'bo xam mem. Haq doi Chuaq doi 'màng cô: “Xam aki cô ìh jàu jàn Aram trùh jò wì haq cachìt dŏng dìq.”
12 Èh dìq ca 'bài mangai patìah capoch thai Boc Plình hadai doi 'màng aih. Wì haq doi: “Tŏc jêh Ramôt Ga-la-at beq, èh bèn jah 'blêq, Chuaq jah am wì haq ta tì bùa.”
Michê Doi Adroi Bìac Ùh 'Blêq
13 Mangai wê bàu trùh doi ca Mi-ca-ja: “Dìq ca mangai patìah capoch thai Boc Plình tau dìq capoch bàu troq ca manoh bùa. Au xìn ìh hadai yŏc bàu capoch hatroq ca bàu wì haq đòiq hi anoi bìac lem.”
14 Mahaq Mi-ca-ja tèo: “Au patô Chuaq ma rìh yôt, đòiq pachac doi: Au toq jah anoi hlài bìac cleq Chuaq thê au anoi hêq.”
15 Jò Mi-ca-ja trùh glàm bùa, bùa bòch haq: “Mi-ca-ja, bèn i khòh jêh Ramôt Ga-la-at loq ùh khòh jêh?”
Mi-ca-ja tèo: “Tŏc jêh beq, èh jah 'blêq, Chuaq jah am haq mùt ta tì bùa.”
16 Mahaq bùa doi: “Au ep thê ìh toq leq yàng đòiq ìh capoch ca au bàu joq 'nàng nhò hiniq Chuaq?”
17 Èh Mi-ca-ja doi: “Au hnoq jàn Is-ra-ên lam lac ta rôm wang tìah ca trìu ùh i ca mangai wèq ban. Èh Chuaq doi: Wì haq ùh i đeh ca craq wèq ban. Đòiq rìm ngai hlài dèh ta hnem catèm.”
18 Ahap, bùa Is-ra-ên doi ca Jê-hô-sa-phat: “Au ma ùh khoi doi ca ìh, mangai cô ùh jò leq capoch bàu loq adroi leq lem ca au, mahaq toq bàu dù?”
19 Mi-ca-ja doi hòm: “ 'Màng aih tamàng bàu Chuaq cô: Au hnoq Boc Plình ha'ngui ta gèq bùa xam dìq dŏng ca 'bài bình plình yòng patìh bìac ca Haq ŏi pah 'ngeo wa pah 'ma ca Haq. 20 Chuaq bòch: ‘Ma leq ma lam padô Ahap, đòiq haq tŏc ta Ramôt Ga-la-at, èh cachìt ta nòi aih?’
“Ma cô tèo 'màng cô, ma tau tèo 'màng tau. 21 Jò aih i mòiq toq kiac yòng enh ngìa ca Chuaq haq doi: ‘Đòiq ca au lam padô haq.’
22 “Chuaq bòch kiac aih: ‘Ìh padô haq 'màng leq?’
“Kiac aih padreo bàu doi: ‘Au broq kiac capoch amòng ta hacùng 'bài mangai patìah capoch thai Boc Plình da haq.’
“Èh Chuaq doi: ‘Joq, ìh padô haq jah, lam beq broq troi bàu ìh ma doi.’
23 “ 'Màng aih ngan oq, Chuaq khoi đòiq kiac capoch amòng ta hacùng 'bài mangai patìah capoch thai Boc Plình da ìh. Chuaq khoi pa'noh bìac ranàc trùh ca ìh.”
24 Jò aih Sê-đê-kia, con calô Kê-na-na trùh tep taboc Mi-ca-ja mòiq 'mang rai doi: “Yiang da Chuaq khoi lam trong leq cwa khoi ca au ma trùh doi ca ìh?”
25 Mi-ca-ja tèo haq: “Ìh jah loq ro ca bìac aih ta hì ìh chiu mùt mot ta mòiq adùq hlèp.”
26 Bùa Is-ra-ên 'noh bàu thê: “Rùp Mi-ca-ja beq, am ca Amon, cwan ma wèq phôq wa Jôach con calô da bùa. 27 Èh doi, bùa doi 'màng cô: Clêh haq cô ta hnem tù beq, èh am ca haq 'benh wa diac bu tôm rìh đò, trùh jò au hlài jah catèm.”
28 Mi-ca-ja doi: “Tàng ìh jah hlài catèm, èh Chuaq ùh canòm ca au đòiq anoi bìac aih.” Hi khoi haq doi hòm: “Hmàng ca bàu au doi oq, ôi jàn.”
Ahap Cachìt
29 'Màng aih bùa da Is-ra-ên wa bùa Jê-hô-sa-phat da Juđa tŏc ta Ramôt Ga-la-at. 30 Bùa da Is-ra-ên doi ca bùa Jê-hô-sa-phat: “Au patìah ca mangai 'noiq đòiq loh tajêh, mahaq ìh xôq caxùnh eo bùa.” 'Màng aih bùa Is-ra-ên patìah dađeh mangai 'noiq, èh loh ta nòi tajêh.
31 Jò aih bùa Aram am bàu ca 32 ngai cwan wa 'nong gàu wèq 'bài lình ma i xê axêh: “Pì apaq jêh mangai leq 'nhac ca 'yoh loq càn, mahaq pì toq chaq jêh bùa da Is-ra-ên ca au.” 32 Jò 'bài cwan ma 'nong gàu wèq 'bài lình ma i xê axêh hnoq Jê-hô-sa-phat, wì hèm: “Tau raq bùa Is-ra-ên.” 'Màng aih wì haq adràc dabau glàm 'nah bùa. Mahaq Jê-hô-sa-phat cachech bàu dêh. 33 Jò wì haq canao aih ùh xài bùa Is-ra-ên, wì haq pi 'nat tiaq Jê-hô-sa-phat hòm.
34 Mahaq i mòiq ngai hyot panenh penh pajram, ùh ngò rang panenh troq ti hadreo ha'mai eo mem da bùa Is-ra-ên. Bùa doi ca mangai ma wèq xê axêh ca haq: “Tawìh hlài 'noh au loh khoi ca nòi tajêh, ma jah 'màng aih wì penh khoi troq au.” 35 Mahaq bìac tajêh loh ca nhang nhuiq hì aih. Wì ep dèch bùa yòng ta xê axêh enh ngìa ca lình Aram, èh mahem enh habau da bùa loh clàng ta driah xê. Trùh chìu xèq èh bùa cachìt. 36 Trùh jò mahì mùt i bàu cachech ŏi ta'ne bình lình doi: “Mangai leq hadai hlài dèh ta phôq beq! Mangai leq hadai hlài dèh ta gùng.”
37 'Màng aih, bùa cachìt, hi khoi hanang haq jah 'ràng hlài catùh ta Sa-ma-ri. 38 Wì haq 'nheo xê da bùa ta 'bò 'bau diac Sa-ma-ri, nòi 'bài mangai cadrì đì hùm 'nheo, èh i coq trùh liah mahem da bùa, troq troi bàu Chuaq khoi doi adroi.
39 Bìac broq ma 'noiq da bùa Ahap, dìq ca bìac da bùa ma broq, nòi hnem bùa ma khoi broq padì xam bla rŏih, èh dìq ca phôq haq ma broq, ma ùh khoi achìh ta Sech 'Nhòng Bùa da 'bài bùa Is-ra-ên 'mòh? 40 Ahap cachìt, èh A-cha-xia, con haq, tŏc thai haq broq bùa.
Jê-hô-sa-phat Wèq Cwìang Juđa
41 Jê-hô-sa-phat, con calô Asa, tŏc broq bùa Juđa, wop hanam ta pôn 'nhòng da Ahap bùa Is-ra-ên. 42 Jò Jê-hô-sa-phat ma tŏc broq bùa, haq 35 hanam. Haq wèq cwìang jah 25 hanam ta Jê-ru-sa-lem. Miq da bùa hiniq A-xu-ba, con da Sinhi. 43 Jê-hô-sa-phat lam tiaq dèh trong baq haq Asa. Dìq ca manoh haq broq bìac lem enh ngìa ca Chuaq, mahaq haq ùh raliang cađac 'bài hnem tadreo ta 'bài go ha'nhèq. Jàn xôq ŏi dèch am ngè tadreo bùh jreo xua thùm ca 'bài dua 'mù aih. 44 Jê-hô-sa-phat broq hatroq ca bùa Is-ra-ên.
45 Bìac ma 'noiq da Jê-hô-sa-phat, xam bìac tajêh poh da haq, ma ùh xài khoi achìh ta Sech 'Nhòng Bùa da 'bài bùa Juđa 'mòh? 46 Haq hnan đac dŏng khoi ca taneh gùng 'bài mangai calô broq đì patìh ta 'bài nòi tadreo ma ŏi xrong hlài ta 'nhòng baq haq. 47 Jò aih ta diac Êđôm ùh i ca bùa, i toq cwan raq ma wèq cwìang.
48 Jê-hô-sa-phat broq bàc bong Ta-rê-si đòiq lam Ôphia yŏc wang, mahaq 'bài bong aih ùh jah lam, taiq bu trùh Ê-xi-ôn Ghêbe, èh bong aih hi padah. 49 A-cha-xia con calô Ahap i doi ca Jê-hô-sa-phat: “Xìn bùa am ca 'bài hapŏng au lam ti 'bài hapŏng ìh ta bong 'mat.” Mahaq Jê-hô-sa-phat ùh am lam.
50 Jê-hô-sa-phat cachìt wa jah catùh haq ta phôq Đawit, nòi boc yaq. Jôram con calô haq, tŏc broq bùa thai haq.
A-cha-xia Wèq Cwìang Is-ra-ên
51 A-cha-xia con calô Ahap, tŏc broq bùa Is-ra-ên ŏi ta Sa-ma-ri wop hanam ma 17 'nhòng da bùa Jê-hô-sa-phat bùa Juđa. A-cha-xia wèq cwìang Is-ra-ên jah 20 hanam. 52 Bùa broq bàc bìac tôiq lôi enh ngìa ca Chuaq. Haq tiaq dèh trong miq wa trong baq, wa tiaq trong da Jê-rô-bô-am con calô Nêbat, mangai khoi broq ca Is-ra-ên broq tôiq. 53 Bùa patìh bìac ca Ba-an wa cùh waiq haq. Haq broq ca Chuaq Boc Plình da Is-ra-ên loh nòih, tìah ca baq haq khoi broq.