2 'Bài Bùa
Bàu Patô Adroi
Hiniq wa Bàu Xèm Da Sech:
Baiq sech Sa-mu-ên wa Sech baiq 'Bài Bùa patô bìac wèq cwìang da dìq 'bài bùa trùh jò Is-ra-ên 'bìq raliang đac taiq Diac Ba-bi-lôn ta'blêq. 2 'Bài Bùa cô i bàu achìh enh bùa A-cha-xia trùh Gê-đa-lia.
Mangai Achìh wa Hanam Achìh:
Bèn ùh loq cabô achìh sech cô. Sech cô khoi achìh hanam 562 A.C. wa adroi ca jàn Is-ra-ên jah ca'naih wìh hlài ta Diac hanam 538 A.C.
Bàu Anoi:
Bàu cô anoi 'noh bìac mangai capoch thai ca Boc Plình, Êli wa Ê-li-sê. I bàu anoi bìac da Is-ra-ên wa Juđa trùh jò 'bìq Diac Ba-bi-lôn ta'blêq. Ta baiq nòi aih mangai capoch thai Boc Plình khoi pa'yèp wì haq Boc Plình jah hadrah baxa tàng wì ùh cađac dèh manoh broq tôiq.
Rìm 'Nat:
1. Êli wa Ê-li-sê: 1:1—8:15
2. Is-ra-ên wa Juđa enh bùa Jôram wa Jê-hô-ram trùh jò jàn 'bìq 'nong 'noh khoi ca Diac: 8:16—17:41
3. Diac Juđa enh Ê-xê-chia trùh jò 'bìq 'nong 'noh khoi mùt ta Diac Ba-bi-lôn: 18:1—25:30
1
Mangai 'Ràng Bàu da A-cha-xia Glàm Êli
Atìq ca Ahap cachìt, jàn Moap yòng tajraq hlài ca jàn Is-ra-ên. Ŏi ta Sa-ma-ri bùa A-cha-xia clìh enh panàt cadrong hnem ta làu; haq loh habau. 'Màng aih bùa thê 'bài mangai wê bàu cô: “Lam beq, waiq bòch Ba-an-xê-but, kiac da Ecrôn: Hinìq habau au cô abrêh ùh?”
Mahaq 'bình plình da Chuaq doi ca Êli mangai Ti-sê-bit: “Yòng beq! Lam đìh yŏc 'bài mangai wê bàu da bùa Sa-ma-ri. Khoi èh, doi ca wì haq: Ta Is-ra-ên ma ùh i ca Boc Plình 'mòh? Gleq pì ma lam waiq bòch kiac Ba-an-xê-but kiac da Ecrôn? Taiq 'màng aih Chuaq doi 'màng cô: Ìh ùh jah loh khoi enh jùang Ìh ma 'nang cùi, joq Ìh phai cachìt.” Capoch bàu aih hi gêh, Êli hi loh lam.
Jò 'bài mangai wê bàu hlài glàm bùa, bùa bòch wì haq: “Gleq pì ma hlài?”
Wì tèo: “Nhèn i glàm mòiq ngai, haq anoi ca nhèn bàu cô: Hlài beq, doi ca bùa: Chuaq doi 'màng cô: Ta Is-ra-ên ma ùh i ca Boc Plình 'mòh? Gleq pì ma lam waiq bòch Ba-an-xê-but kiac da Ecrôn? Taiq 'màng aih, ìh ùh loh khoi dèh enh jùang ìh ma cùi, mahaq ìh phai cachìt.”
Bùa bòch wì haq: “Mangai ma loh đìh yŏc pì èh capoch ca pì bàu aih, haq 'màng leq?”
Wì tèo bùa: “Mangai aih caxùnh eo xam akia ŏi i xàc, càt caxi ca'nam xam akia.”
Bùa doi: “Aih Êli mangai Ti-sê-bit.”
Èh bùa thê mòiq ngai cwan wèq 50 ngai lình lam ta Êli. Jò aih Êli 'nang ha'ngui ta bôi wang. Mangai cwan aih doi ca Êli: “Ôi mangai da Boc Plình, bùa thê ìh loh ti nhèn.”
10 Mahaq Êli tèo hlài bàu cwan ma wèq lình aih, doi: “Tàng au mangai da Boc Plình, èh jah i ùnh enh plình clìh loh bùh đac ìh xam 50 ngai ma tiaq.” Tajòi 'mòi i ùnh loh enh plình bùh đac cwan aih xam 50 ngai ma lam tiaq haq.
11 'Màng aih, bùa thê mòiq ngai cwan ma 'noiq hòm 'nong 50 ngai lình 'noiq trùh ta Êli. Cwan aih doi: “Ôi mangai da Boc Plình, cô bàu thê da bùa doi ca ìh: Loh ma renh beq!”
12 Mahaq Êli tèo cwan aih doi: “Tàng au mangai da Boc Plình, èh jah i ùnh enh plình clìh loh bùh đac ìh xam 50 ngai ma lam tiaq ìh beq!” Tajòi 'mòi enh plình i ùnh loh bùh đac dŏng cla cwan aih xam 50 ngai ma lam tiaq haq.
13 Mòiq yàng hòm bùa thê mòiq ngai cwan xam 50 ngai lình ma 'noiq lam tiaq cwan aih hòm lam trùh ta Êli. Cwan ma piq cô tŏc hacùn cràng enh ngìa ca Êli, rai xìn: “Ôi mangai da Boc Plình, xìn ìh ngan xa-ŏch can rìh au wa can rìh 50 ngai 'bài hapŏng 'yoh ìh ma lam tiaq au. 14 Ùnh enh plình khoi loh bùh đac baiq ngai cwan wa baiq lù lình ma lam tiaq wa haq, mahaq manàiq cô xìn ìh xa-ŏch ca au wa 'bài hapŏng ìh ma lam tiaq au, am nhèn rìh.”
15 Jò aih 'bình plình Chuaq doi ca Êli: “Loh ti mangai 'mat beq! Apaq yùq cleq.” 'Màng aih Êli loh tiaq cwan aih hlài glàm bùa A-cha-xia.
16 Êli doi ca bùa: “Chuaq i doi bàu cô: Taiq ìh i thê mangai wê bàu trùh waiq bòch kiac Ba-an-xê-but kiac da Ecrôn, ta Is-ra-ên ma ùh i ca Boc Plình đòiq ìh jah waiq bòch Haq 'mòh? Taiq 'màng aih ìh ùh loh khoi dèh enh jùang ìh ma 'nang cùi, mahaq ìh phai cachìt.”
Bùa A-cha-xia Cachìt
17 'Màng aih bùa A-cha-xia cachìt, tiaq troq troi bàu da Chuaq ma khoi nhò Êli capoch 'noh. A-cha-xia ùh i ca con, 'màng aih oh A-cha-xia, Jô-hô-ram tŏc broq bùa thai A-cha-xia wop hanam ma baiq. Jê-hô-ram con calô da Jê-hô-sa-phat, broq bùa da Juđa. 18 Bìac ma 'noiq da A-cha-xia, dìq khoi jah achìh hlài ta Sech 'Nhòng Bùa da 'bài bùa Is-ra-ên.