2
Cato Hmu Rìh
'Màng aih, pì ep cađac dŏng dìq rìm bìac ngang dù, bìac padô alùan, bìac loq 'nùt, git tagìq wa rìm bìac capoch jù lê, phai tìah ca 'bài con nga neo xa-ông, loq ham enh ca tôh hadròih da Bàu Chuaq, nhò enh aih èh pì jah yòng càn ta bìac dèch claih, tàng pì joq 'nàng khoi jah loq Chuaq i manoh khôn khaoq.
Èh phai trùh haten ca Haq, tìah ca Hmu Rìh ma con mangai khoi cađac, mahaq Boc Plình khoi ràih Haq ma dìq jaq lem canaq, pì hadai jah tìah ca hmu rìh jah yŏc đòiq broq wìa mòiq toq hnem hadròih, jah wìa mòiq pajàu hadròih, pì jah dèch am ngè tadreo hadròih broq lem manoh Boc Plình nhò Chuaq Jêxu Crich. Ma jah 'màng aih Sech Hadròih khoi achìh:
“Cô, Au khoi đòiq ta Siôn mòiq toq hmu gàu mùm hnem
khoi jah ràih wa lem canaq.
Mangai leq lùi canòm ca Haq,
èh ùh jò leq camaih.”* 2:6 Êsai 28:16
Ma jah 'màng aih ca pì ma lùi, Haq dìq jaq lem canaq, mahaq ca wì ma ùh lùi:
“Cato hmu mangai thòq broq hnem khoi cađac
khoi jah wìa hmu gàu mùm hnem,” 2:7 BCP 118:22
aih:
“Mòiq cato hmu tàt khech
broq ca wì haq tacro.” 2:8 Êsai 8:14
Wì haq tacro taiq wì haq ùh dì tiaq Bàu Chuaq, bìac aih khoi jah pachì đòiq ca wì haq.
Mahaq pì xinoi khoi jah ràih, khoi jah broq pajàu da Boc Plình, broq jàn hadròih, aih jàn da Boc Plình, đòiq pì anoi hlài bàu manè Haq ma khoi creo pì loh enh nòi clam clôiq đòiq jah mùt ta nòi 'ngah 'ngiang lem lình da Haq. 10 Adroi cô nèh pì ùh xài con jàn leq, mahaq manàiq cô pì khoi broq con jàn Boc Plình; adroi cô nèh pì 'nhòq jah nhàn yŏc bìac xa-ŏch, mahaq manàiq cô pì khoi jah nhàn yŏc bìac xa-ŏch.
11 Ôi oh daq au ma loq waq, ŏi ta crŏng taneh cô, pì tìah ca mangai tamoi hangai ŏi đò, au xìn pì phai wia enh bìac ham chac xech aih tajraq hlài ca mahua yiang pì, 12 mahaq phai rìh ma lem ta'ne mangai jàn 'noiq, đòiq jò wì haq capoch 'mèq ca pì, wì haq hnoq bìac lem pì broq, 'màng aih wì haq jah manè Boc Plình ta hì Haq trùh hadrah crŏng taneh.
13 Taiq Chuaq, pì phai dì tiaq dìq ca ranenh chenh phù da con mangai pa'noh, 'nhac ca bùa mangai ma i cwìang yi enh 'nhèq, 14 loq mangai cwan, mangai bùa ma thê trùh đòiq baxa 'bài mangai ma broq bìac dù, wa đòiq manè 'bài mangai ma broq bìac lem, 15 ma jah 'màng aih Boc Plình enh pì broq bìac lem, đòiq broq hatenh đac ca bàu awàt da 'bài mangai blùng. 16 Pì rìh tìah ca 'bài mangai ùh tawac ùh pakènh beq, mahaq ùh yŏc bìac ma ùh tawac ùh pakènh aih đòiq gahnàp đac bìac dù, mahaq ep loq dađeh broq hapŏng da Boc Plình. 17 Khòh loq iu rìm ngai, loq waq con caiq Chuaq, loq yùq crè ca Boc Plình, wa loq iu bùa.
Dua Chìuq Xa Da Chuaq Jêxu
18 Ôi mangai broq hapŏng, ep iu dèh craq xam dìq ca manoh loq yùq crè, ùh xài toq ca mangai craq i manoh lem, mahaq hadai iu ca mangai craq 'mèq manoh. 19 Tàng mangai taiq Boc Plình haq chìuq jìq manoh, chìuq nan xa taiq bìac ùh ta-atoq, aih bìac đang ca manè. 20 Tàng broq bìac dù 'bìq wì jêh, èh nui chìuq àt, bìac aih i cleq đang ca catèh ùh? Mahaq tàng pì broq bìac lem mahaq xôq chìuq àt jò 'bìq baxa, aih bìac đang ca manè enh ngìa ca Boc Plình. 21 Taiq bìac cô raq pì khoi jah Boc Plình creo, ma jah 'màng aih Chuaq Jêxu Crich khoi chìuq jìq xa đòiq broq dua am ca pì, waq ca pì cadiang tiaq teo jènh Haq:
22 “Haq ùh jò leq broq tôiq,
hacùng Haq ùh jò leq i bàu amòng.”§ 2:22 Êsai 53:9
23 Jò wì hanip Haq, Haq ùh jò leq hanip hlài. Jò chìuq nan xa, Haq ùh jò leq hacam hlài, mahaq Haq am chac dađeh ca Haq ma hadrah ta-atoq. 24 Haq yŏc dèh chac đòiq pòq tôiq lôi bèn ta long pagat, waq ca bèn mangai khoi cachìt ca tôiq lôi, jah rìh ca bìac ta-atoq. 25 Ma jah “ 'màng aih pì tìah đeh ca trìu lam lac,” 2:25 Êsai 53:4,5,6. mahaq manàiq cô khoi jah wìh hlài ti Mangai Ban Trìu, Haq Mangai Wèq mahua yiang pì.

*2:6 2:6 Êsai 28:16

2:7 2:7 BCP 118:22

2:8 2:8 Êsai 8:14

§2:22 2:22 Êsai 53:9

2:25 2:25 Êsai 53:4,5,6.