Thò Mòiq Da Pêtrô
1 Pêtrô
Bàu Patô Adroi
Hiniq wa Bàu Xèm Da Sech:
Mangai nhàn yŏc thò cô khoi chìuq bàc bìac 'bàt thù wa padit padiang. Wì haq khoi 'bìq parai pariang ta dìq ca gùng Rôma.
Mangai Achìh wa Hanam Achìh:
Pêtrô achìh thò cô. Bàu achìh tìah ca bàu achìh ta pôn toq sech Bàu Lem wa bàu anoi da Pêtrô ŏi ta Sech Bìac Yiang Hadròih. Sech cô khoi achìh hanam 64 Atìq C.
Bàu Anoi:
Sech 1 Pêtrô hnài bìac mangai lùi Chuaq phai broq. Mangai lùi Chuaq phai lah axong khoi ca wì ma tiaq wì ta crŏng taneh cô. Ta jò wì haq chìuq nan xa cô, wì i can ngèh gòm nhàn yŏc can 'ngah 'ngai nhò bìac am dech da Boc Plình. Thò cô hadai hnài wì phai rìh can rìh hadròih trùh lùch 'nhòng nan xa cô.
Rìm 'Nat:
1. Bàu Gòi Hmàih: 1:1–2
2. Manè Bùi Taiq Bìac Am Dech wa Bìac Dèch Claih Da Boc Plình: 1:3–12
3. Can Rìh Hadròih: 1:13—5:11
4. Hagleq i Achìh Thò Cô: 5:12
5. Bàu Chao Pulùch: 5:13–14
1
Bàu Bòch Hmàih
Au cô Pêtrô mangai sùq đô da Chuaq Jêxu Crich,
Achìh thò cô ca 'bài mangai ma khoi jah ràih, aih 'bài mangai ma 'nang pac lac ŏi ta 'bài gùng Bôntu, Ga-la-ti, Cap-ba-đôc, Asi, wa Bi-thi-ni, oh daq khoi jah ràih tiaq bìac loq adroi da Boc Plình, aih Baq, pì jah wìa hadròih nhò Yiang Hadròih, đòiq dì tiaq Chuaq Jêxu Crich wa jah broq hreo nhò mahem Haq.
Waiq xìn bìac am dech wa bìac catèm jah bình halùih ŏi ti pì.
Xôxech Ŏi Ta Diac Plình
Manè apôi Boc Plình, Baq da Chuaq Jêxu Crich da bèn. Nhò can loq xa-ŏch càn caiq da Haq, Haq khoi broq ca bèn jah xa-ông hlài, jah i bìac ngèh gòm da can rìh nhò bìac rìh hlài da Chuaq Jêxu Crich enh can cachìt, đòiq jah nhàn yŏc xôxech ùh hù hnhung, ùh raliang, ùh taclah, khoi don đòiq ca pì ŏi ta plình, nhò manoh lùi, jah cwìang itai da Boc Plình wèq ban đòiq jah dèch claih, aih bìac khoi padon đòiq pa'noh ta 'nhòng ma atìq. Lem bùi ca bìac aih beq, 'nhac ca manàiq cô pì chìuq mango ca bìac baxa thù bàc trong ùh hìaq dùnh, đòiq bìac lùi ta manoh joq 'nàng da pì, jah doi yi canaq, yi lem ca wang ma loq hnhung cađac, 'nhac ca bìac lùi manoh chìuq baxa thù, èh jah pa'noh xam bàu manè apôi, padèch ha'nhèq wa broq 'ngah 'ngai hiniq Chuaq Jêxu Crich jò Haq trùh hlài crŏng taneh. 'Nhac ca pì 'nhòq hnoq Haq, pì khoi loq waq ca Haq. 'Nhac ca manàiq cô 'nhòq hnoq Haq, pì xôq lùi Haq, pì jah bùi dìq jaq ùh i ca bàu jah doi, wa jah bình halùih 'ngah 'ngai lem lình, 'màng aih pì jah nhàn bìac pachì đòiq da manoh lùi, aih bìac dèch claih mahua yiang pì.
10 Taiq bìac dèch claih aih, 'bài mangai capoch thai Boc Plình khoi ti chaq, ti bòch dìq ca jaq panim wa hadai khoi capoch bàu loq adroi bìac am dech trùh ca pì, 11 èh wì haq chaq đòiq loq 'nhòng leq wa 'màng leq, ma Yiang da Chuaq Crich ŏi ta wì haq khoi patô am ca wì haq, jò Boc Plình doi adroi bìac jìq xa da Chuaq Crich wa bìac 'ngah 'ngai lem lình atìq ca aih. 12 Bìac cô khoi mahno ca wì haq, ùh xài wì patìh ca dađeh, mahaq patìh ca pì. Bìac wì haq ma khoi capoch, aih bìac da 'bài mangai ma khoi anoi hnài Bàu Lem ca pì nhò Yiang Hadròih loh enh Plình, aih bìac 'bài 'bình plình 'mòi hadai dìq jaq enh loq.
Trong Rìh Hadròih
13 'Màng aih pì ep yŏc dèh manoh hèm cajap cajình, wa khòh đòiq dìq ca bìac ngèh gòm pì ta bìac am dech da Chuaq Jêxu Crich jah am ca pì ta hì Haq mahno loh, 14 Tìah ca con caiq loq dì tiaq, apaq broq tiaq dèh manoh ham enh troi jò 'nhòq 'nì ca Bàu Lem, 15 mahaq taiq Haq ma khoi creo ca pì hadròih, 'màng aih pì hadai phai caq ŏi hadròih ta rìm trong, 16 taiq Sech Hadròih khoi i achìh: “Au hadròih, 'màng aih pì hadai ep hadròih.” 1:16 Lêwi 11:44,45; 19:2.
17 Wa tàng pì creo Haq Baq pì, Haq ma yŏc bìac ta-atoq joq 'nàng đòiq hadrah mangai troq troi bìac broq da rìm ngai wa ùh jò leq gen can, 'màng aih pì khòh caq ŏi xam manoh loq iu yùq jò ŏi rìh ta crŏng taneh. 18 Ma jah 'màng aih pì loq ùh xài nhò hiniq loq raliang hech troi 'bac, wang, ma rŏt pì loh khoi enh trong rìh ùh loh cleq khoi nhàn enh boc yaq da pì, 19 mahaq nhò mahem da cla Chuaq Jêxu Crich, tìah ca mahem Trìu Con ùh i ca tôiq, ùh i ca teo, ùh i ca xìt. 20 Haq khoi jah padon đòiq adroi ca jò broq plình crŏng taneh, mahaq mahno loh ta 'nhòng ma atìq lùch cô am ca pì, 21 nhò Chuaq Jêxu pì lùi Boc Plình, Haq ma khoi broq Chuaq Jêxu rìh hlài enh can cachìt wa am ca Haq can 'ngah 'ngai lem lình đòiq pì i manoh lùi wa bìac ngèh gòm canòm Boc Plình.
22 'Màng aih nhò loq dì tiaq bàu joq 'nàng, mahua yiang pì khoi 'nheo hreo, 'màng aih pì ep dìq ca manoh loq waq ca dabau, 23 ma jah 'màng aih pì khoi jah xa-ông hlài, ùh xài enh pliang adrech ma loq raliang hech, mahaq enh pliang adrech ùh raliang hech, aih nhò bàu rìh hloi wa cajap cajình da Boc Plình. 24 Ma jah 'màng aih:
“Con mangai wì alìah tìah ca nhat;
rìm bìac ma 'ngah 'ngai lem lình da wì haq tìah ca riang,
tìah ca nhat; nhat croh, riang hadrùih.
25 Mahaq bàu da Boc Plình jah ŏi hloi hloi.” 1:25 Êsai 40:6–8.
Bàu aih, aih Bàu Lem ma khoi anoi hnài ca pì.

1:16 1:16 Lêwi 11:44,45; 19:2.

1:25 1:25 Êsai 40:6–8.