2
'Bŏi Calêu da Hana Manè Chuaq
Jò aih Hana waiq khàn 'màng cô:
“Manoh au lem bùi ŏi ta Chuaq;
Taiq Chuaq khoi broq ca au jah i aki dêh,
hacùng au pa'noh bàu tanuq ca mangai ma tagit au,
taiq bìac dèch da Ìh broq ca au bùi.
 
“Ùh i ca cabô hadròih tìah ca Chuaq;
Joq 'nàng ùh i ca Chuaq leq enh gùng ca Ìh!
Ùh i ca Cato Hmu leq tìah
ca Chuaq da bèn.
 
“Hêq, apaq capoch bàu catèh,
paq đòiq bàu rataoq loh hòm enh hacùng pì,
taiq Chuaq, Haq Boc Plình loq dŏng rìm bìac.
Haq ngan hadrah rìm bìac broq da con mangai.
 
“Panenh da mangai dêh khoi tagoh,
mahaq mangai ìuq jah am tam padren.
Mangai adroi nèh panàc tàu tìa ep broq mùan dađeh đòiq chaq caq,
mahaq mangai adroi nèh pangot khoi jah panàc.
Mangai gu cadrì adroi nèh xon, èh jah xa-ông tapèh yàng,
mahaq mangai i bàc con, èh loh ca ìuq hŏnh.
 
“Chuaq wèq cwìang can rìh wa can cachìt.
Haq broq ca mangai loh ta ralùng hanang, hadai 'ràng tŏc hlài.
Chuaq am pa, Chuaq am padrŏng can. Haq ca'nìh mangai loh ha'neq.
Haq hadai dèch ha'nhèq mangai 'noiq.
Haq 'nong mangai pa loh khoi enh blo taneh.
Haq dèch mangai pa loh khoi enh ha'ngùc blo tanùh,
đòiq wì ha'ngui ti 'bài mangai i 'bang,
èh am mòiq toq gèq bùa 'ngah 'ngai broq xôxech.
 
“Taiq 'bài jrang da crŏng taneh, aih da Chuaq;
Haq đòiq crŏng taneh ŏi ta aih.
Chuaq wèq jènh cadiang da 'bài mangai hadròih Haq,
mahaq 'bài mangai dù èh hù hnhung nòi clam clôiq.
 
“Ma jah 'màng aih ùh xài nhò can dêh padren da mangai, ma jah 'blêq.
10 Mangai leq tajraq hlài ca Chuaq èh 'bìq raliang hech.
Chuaq tajraq hlài
ca wì haq xam atêh cađah enh plình ha'nhèq.
 
“Haq hadrah dìq crŏng taneh, èh Haq am cwìang dêh ca bùa Haq,
wa broq ca Haq ma khoi jah xùt dàu jah i cwìang itai càn.”
11 Atìq ca aih, Ên-ca-na wìh hlài dèh ta hnem ta Rama, mahaq con 'yoh ŏi hlài ti pajàu Hêli đòiq patìh ca Chuaq.
Tôiq Lôi Da Baiq Toq Con Hêli
12 Baiq toq con calô da Hêli aih mangai lam ròi wa ùh loh cleq, ùh loq yùq crè ca Chuaq. 13 Wa haq hadai ùh broq tiaq ranenh ma pajàu khoi pa'noh ma dìq ca jàn phai broq tiaq. Jò i cabô dèch am ngè tadreo, èh hapŏng da pajàu lam trùh jò wì pai jam, tì wê achôn piq rang, 14 bìt ta gŏc, ta dòt, ta khai, ta gŏc càn, top ha'nech leq, yŏc ha'nech aih. Aih bìac wì haq khoi broq ca jàn Is-ra-ên jò wì haq lam trùh ta Silô dèch am ngè tadreo. 15 Èh hòm, adroi ca jò dèch am ramaq bùh, hapŏng da pajàu lam trùh doi ca mangai dèch am ngè tadreo 'màng cô: “Am ca au jam đòiq hi bùh ca pajàu beq; ma jah 'mang aih pajàu ùh nhàn jam khoi bùh da ìh, mahaq nhàn toq jam adrìh.”
16 Tàng mangai aih tèo: “Nhèn bùh ramaq hòiq, atìq èh jah yŏc phàn leq lem manoh ìh.” Èh mangai hapŏng aih doi: “Ùh, ìh ep am manàiq raq, tàng ùh, au ta'miaq yŏc.”
17 'Màng aih, tôiq lôi da baiq ngai mangai radam cô loh ca càn ŏi jang ngìa Chuaq, taiq wa haq khìn đac ngè tadreo dèch am ca Chuaq.
Sa-mu-ên Patìh ŏi Enh Ngìa Chuaq
18 Mahaq Sa-mu-ên patìh ŏi jang ngìa Chuaq. Sa-mu-ên ŏi raq 'yoh, càt ca'nam mòiq toq êphot xam bai habùac lem. 19 Rìm hanam, miq haq jìp mòiq blah eo yôh 'yoh, 'ràng am ca haq jò miq haq lam dèh ti ŏng đòiq dèch am ngè tadreo rìm hanam. 20 Èh Hêli waiq xôq ramŏt ca Ên-ca-na wa mai haq, 'màng cô: “Waiq xìn Chuaq am ca ìh 'bài con caiq enh gu cadrì cô, đòiq thai con ma haq khoi lah crài am ca Chuaq!” Wa ŏng mai wìh hlài dèh ta hnem. 21 Chuaq xa-ŏch ca Hana. Haq ŏi jiang xa-ông piq toq con calô wa baiq toq con cadrì. Mahaq Sa-mu-ên yòng càn ŏi jang ngìa Chuaq.
Hêli Lach Dèh Baiq Con
22 Jò aih Hêli khoi craq dìq jaq. Haq hìa rìm bìac ma baiq toq con calô haq broq ca dìq ca Is-ra-ên, wa bìac wa haq cùi ti 'bài con cadrì patìh bìac ti nòi 'mang Hnem Traiq Cùh Waiq. 23 Haq doi ca wa: “Gleq chôp ma broq 'màng aih? Au khoi tàng dìq ca mangai jàn anoi bìac ngang dù da chôp. 24 Paq broq 'màng aih hòm, ô con! Bìac au tàng jàn da Chuaq anoi 'noh, aih ùh lem đòh. 25 Tàng mòiq ngai broq tôiq ca mangai 'noiq, Chuaq jah hadrah ta'ne wa haq, mahaq tàng mangai broq tôiq ca Chuaq, cabô waiq xìn thai ca haq?” Mahaq wa haq ùh tamàng bàu dèh baq, 'màng aih Chuaq khoi tình ca jêh đac wa haq.
26 Manàiq cô Sa-mu-ên 'nang yòng càn. Haq lem manoh ca Chuaq wa ca mangai.
27 I mòiq ngai da Boc Plình lam trùh chaq Hêli, doi ca haq: “Chuaq doi 'màng cô: ‘Au ma ùh khoi pa'noh dađeh ca boc ìh, jò wì haq ŏi ta Aicàp patìh bìac ca hnem Pha-ra-ôn 'mòh? 28 Ta dìq ca hadròng hadrech Is-ra-ên, Au khoi ràih hadròng hadrech Arôn đòiq broq pajàu ca Au, dèch am ngè tadreo ti ca'bŏng tadreo Au, bùh jreo xua thùm, wa bac êphot ŏi jang ngìa Au. Au hadai am ca boc yaq pì 'bài ngè tadreo ma jàn Is-ra-ên dèch am bùh xam ùnh. 29 Gleq pì jôiq đac ti jènh 'bài ngè tadreo wa bìac dèch am ca Au ma khoi thê dèch am ta hnem cùh waiq Au? Gleq pì ngan ha'nhèq dèh 'bài con calô pì yi hnao ca Au, wa pì caq ramaq 'bài ngè tadreo ma yi lem da Is-ra-ên, jàn Au?’
30 “Taiq nen aih, Chuaq Boc Plình da Is-ra-ên doi 'màng cô: ‘Au joq 'nàng khoi doi ca hnem ìh wa hnem baq ìh hloi hloi jah patìh bìac ŏi jang ngìa Au,’ mahaq manàiq, Chuaq doi, ‘bìac aih pi jah 'màng aih hòm, ma jah 'màng aih cabô iu padèch Au, Au broq am jah padèch, cabô khìn Au, Au khìn hlài. 31 Atìq cô èh, Au raliang đac bìac can dêh, pŏt đac bìac can dêh da hnem baq ìh, trùh 'mòi pi i hòm ca mòiq ngai mangai craq ta hadròng hadrech ìh. 32 'Nhac ca bìac xôq ramŏt ma Au am ca Is-ra-ên, ìh jah hnoq bìac xalep ta hnem cùh waiq Au, wa ta hadròng hadrech ìh pi i hòm ca mangai leq rìh trùh craq. 33 Mahaq Au ùh cađac rìm ngai ta hadròng hadrech ìh ma patìh Au ta ca'bŏng tadreo Au, mahaq 'bài mangai xa-ông ta hnem ìh dìq cachìt xam chang jò wì 'nhòq craq.
34 “ ‘Bìac jah loh trùh ca baiq toq con ìh, Hopni wa Phi-nê-hat, jah yŏc broq teo ca ìh. Wa baiq ngai dìq cachìt ta mòiq hì. 35 Au yŏc òn mòiq ngai tŏc broq pajàu wèq dèh bàu ca Au; haq broq tiaq manoh Au. Au am ca haq con xau, wa xinoi haq hloi patìh ŏi jang ngìa mangai xùt dàu da Au. 36 Mangai leq ta hnem ìh ŏi rìh dìq lam cùp gàu ŏi jang ngìa mangai aih, đòiq jah mòiq capiac 'bac wa mòiq toq 'benh, hi doi: “Xìn ìh am ca au jah mùt wiang broq pajàu đòiq au jah mòiq ha'nech 'benh caq.” ’ ”