1 Sa-mu-ên
Bàu Patô Adroi
Hiniq wa Bàu Xèm Da Sech:
1 Sa-mu-ên wa 2 Sa-mu-ên aih hiniq da mangai Boc Plình ràih đòiq baxèm broq loh cwìang wèq ta Diac Is-ra-ên. 1 Sa-mu-ên anoi 'noh can rìh da Sa-mu-ên, bùa Saulò wa bùa Đawit.
Mangai Achìh wa Hanam Achìh:
Bèn ùh loq cabô achìh. Sech cô khoi achìh atìq Diac Is-ra-ên khoi lah baiq – Is-ra-ên wa Juđa. Aih atìq Sa-lô-môn cachìt hanam 930 A.C.
Bàu Anoi:
1 Sa-mu-ên anoi 'noh bìac bùa wèq cwìang ŏi ta Is-ra-ên. Jò jàn xìn mangai broq bùa, Boc Plình thê Sa-mu-ên xùt dàu Saulò đòiq broq bùa baxèm da Is-ra-ên. Mahaq Saulò ùh dì tiaq bàu Boc Plình, 'màng aih Boc Plình 'noh đac haq. Èh Sa-mu-ên broq hlèp xùt dàu Đawit đòiq haq broq bùa thai ca Saulò. Manoh ùh cajap wa tôiq lôi da baiq ngai bùa cô khoi achìh 'noh. Bìac broq lem da Sa-mu-ên wa Đawit wa 'màng leq wa haq dì tiaq Boc Plình, aih hadai khoi achìh ta cô.
Rìm 'Nat:
1. Bàu baxèm da bìac tah xèm gèq bùa ta Diac Is-ra-ên: 1:1—7:17
2. Bìac tah xèm gèq bùa ta Diac Is-ra-ên: 8:1—12:25
3. Saulò khoi tacro broq bùa: 13:1—15:35
4. Đawit wa Saulò: 16:1—30:31
5. Saulò cachìt: 31:1–13
1
Ên-ca-na wa Baiq Mai Haq
Calah nèh ŏi ta Ra-ma-tha-im Xôphim, i mòiq ngai, gùng haq ŏi ta wang Ep-ra-im, hiniq haq Ên-ca-na, con calô da Jê-rô-ham, xau da Ê-li-hu, xau co da Tôhu, xau chi da Xuphò, mangai Ep-ra-im; Ên-ca-na i baiq toq mai, mòiq ngai hiniq Hana, mòiq ngai hiniq Pê-ni-na. Pê-ni-na i 'bài con, mahaq Hana ùh i ca con.
Rìm hanam, Ên-ca-na lam enh Rama nòi haq ma ŏi tŏc trùh ta Silô đòiq cùh waiq Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình, wa dèch am ngè tadreo ca Haq. Ŏi ta Silô i baiq toq con calô da Hêli, aih Hopni wa Phi-nê-hat, broq pajàu da Boc Plình. Trùh hì Ên-ca-na dèch am ngè tadreo, haq lah ngè tadreo loh tang phàn am ca Pê-ni-na, mai haq, wa am dèh ca 'bài con calô wa con cadrì. Mahaq haq am ca Hana baiq phàn, taiq haq loq waq ca Hana dìq jaq, 'nhac ca Chuaq broq Hana xon. Pê-ni-na tajenh ca Hana leoq haq xam bàu pagau pagùa, đòiq broq ca haq camaih wa can jìq xa, taiq Chuaq khoi broq ca haq xon. Enh hanam cô trùh hanam tau, jò haq tŏc ta hnem cùh waiq Chuaq, Pê-ni-na leoq haq. Hana hmoi ùh acaq. Ên-ca-na ŏng haq, bòch haq: “Ô Hana, gleq gè hmoi? Gleq ùh caq wa gleq manoh mango 'màng aih? Au ma ùh yi hnao ca gè xa-ông 10 ngai con calô 'mòh?”
Atìq ca jò wì caq ôq ta Silô, Hana padinh yòng. Jò aih pajàu Hêli 'nang ha'ngui ta gèq haten ca 'mang da hnem cùh waiq Chuaq. 10 Hana mango ta manoh, rai waiq dang Chuaq rai hmoi loh diac mat. 11 Hana waiq pachac 'màng cô: “Ôi, Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình, tàng Ìh xa-ŏch wa ngan hnoq bìac mango da hapŏng cadrì Ìh, xìn Ìh am ca au mòiq toq con calô, èh au am haq ca Chuaq dìq ca 'nhòng haq, deo got xàc ùh padrài ti gàu haq.”
12 Taiq Hana waiq khàn dùnh ŏi jang ngìa Chuaq, Hêli ha'miang ngan hacùng haq. 13 Hana capoch ta manoh, Hêli hnoq hacùng haq tadroq, ùh i tàng bàu haq, 'màng aih Hêli xoh haq bù. 14 Èh Hêli bòch haq: “Dùnh dàng leq hòm ìh brêh ca bù? Lam broq hrao beq.”
15 Hana tèo 'màng cô: “Ùh xài 'màng aih boc au ôi; au mangai gu cadrì i manoh mango, ùh i ôq alac loq ôq cadroh, mahaq au pa'noh dèh manoh ŏi jang ngìa Chuaq. 16 Xìn apaq ngan au cô bu dàng mangai gu cadrì lam ròi wa ùh loh cleq. Au waiq khàn dùnh 'mang aih taiq can jìq xa wa can mango da au bàc hrìn.”
17 Hêli doi: “Lam catèm beq, waiq xìn Boc Plình da Is-ra-ên broq xìt bàu ma ìh khoi waiq xìn Haq!”
18 Hana doi: “Waiq xìn hapŏng ìh jah xôq ramŏt ŏi jang ngìa ìh!” Khoi èh, Hana hlài caq. Hadrò haq pi i mango hòm.
19 Xrŏih xroq hì atìq, wa ŏng mai rìu xrŏih, cùh waiq jang ngìa Chuaq, khoi èh hlài dèh ta hnem ta Rama. Ên-ca-na cùi ŏi dèh ti mai, Hana. Chuaq hmàng ca Hana. 20 Trom hanam aih, Hana ŏi jiang wa xa-ông mòiq toq con calô, hiniq ca haq Sa-mu-ên, taiq haq doi: Au khoi waiq xìn Chuaq am con cô.
Hana Xa-ông ca Sa-mu-ên
21 Ên-ca-na, ŏng Hana, wa dìq ca hnem haq lam tŏc hnem cùh waiq da Chuaq đòiq dèch am ngè tadreo rìm tang hanam ca Chuaq wa broq gêh dèh ca bàu pachac haq khoi pachac. 22 Mahaq Hana ùh lam. Haq doi dèh ca ŏng: “Jò con 'yoh khoi cađac tôh, au 'ràng haq tŏc, đòiq am haq ca Chuaq, hi khoi haq ŏi hloi ta aih.”
23 Ên-ca-na, ŏng haq tèo: “Bìac gè hèm ta manoh troq, broq 'màng aih beq. Gè ŏi hlài ta hnem gòm trùh jò con cađac tôh, mahaq ngèh enh Chuaq broq xìt bàu da Haq.” 'Màng aih Hana ŏi hlài ta hnem am con ùq trùh jò con hi cađac tôh.
24 Atìq ca aih, jò bu cađac tôh, Hana 'ràng haq tiaq dađeh trùh ta hnem cùh waiq da Chuaq ta Silô, 'nhac ca haq ŏi 'yoh. Haq 'ràng tiaq piq toq con 'bo calô piq hanam, 22 lìt dàc 'mau mì wa mòiq 'bao alac. 25 Wì broq jam con 'bo, hi khoi 'ràng con 'yoh trùh jang Hêli. 26 Hana doi ca haq: “Ôi boc! Calah nèh au cô joq 'nàng mangai gu cadrì yòng haten jang ìh, waiq dang Chuaq. 27 Aih taiq con 'yoh cô au waiq khàn, èh Chuaq khoi am ca au tiaq bàu au waiq xìn Haq. 28 Taiq 'màng aih, au dèch am haq ca Chuaq. Enh jò cô trùh lùch ca 'nhòng haq, au broq ca haq jah wìa lah crài am ca Chuaq.” Khoi èh wì cùh waiq ŏi jang ngìa Chuaq ta aih.