4
Bô-ô Yŏc Rut Broq Mai
Bô-ô lam trùh jang 'mang phôq wa ha'ngui jang aih. Jò aih mangai oh daq ma Bô-ô anoi adroi jah rŏt hlài xôxech, 'nang lam cwa. Bô-ô doi: “Ôi oh daq, thia haten wa ha'ngui jang cô beq.” Mangai aih thia haten wa ha'ngui.
Bô-ô ràih 10 ngai ta 'bài gu craq ta phôq, hi doi: “Pì ha'ngui jang cô oq.” 'Bài gu craq ha'ngui. Khoi èh Bô-ô doi ca mangai i cwìang rŏt hlài xôxech: “Na-ô-mi hlài enh Moap, prai bàu tech taneh da Ê-li-mê-lec, daq au.” Au enh doi ca ìh loq: “Ŏi jang ngìa 'bài mangai ha'ngui jang cô wa jang ngìa 'bài gu craq da jàn au, xìn ìh rŏt hlài xôxech aih beq. Tàng ìh enh rŏt hlài xôxech aih, èh ìh broq beq, tàng ùh, èh ìh ji pa'noh ca au loq beq, ma jah 'màng aih adroi ca ìh, ùh i cabô ma i cwìang rŏt hlài, wa atìq ca ìh èh cwìang aih ŏi jang au.”
Haq tèo: “Au rŏt.”
Èh Bô-ô doi: “Hì ìh rŏt taneh enh tì Na-ô-mi, ìh hadai ep rŏt hloi Rut, mangai Moap, mai mangai ma pi i, đòiq wèq hlài hiniq da mangai ma pi i wa xôxech haq.”
Mangai ma i cwìang rŏt hlài tèo: “Tàng 'màng aih, au ùh waq rŏt hlài, yùq loq broq xa ca bìac xôxech da cla au. Xìn yŏc hlài ca ìh cwìang rŏt hlài da au, taiq au ùh waq rŏt hlài.”
'Màng aih, calah nèh ta Is-ra-ên jò rŏt hlài loq ta halìh ca dabau, enh broq cajap bàu hùaq broq, èh mangai cô ep hlôch dèh jai am ca mangai tau. Aih trong jàn Is-ra-ên broq đòiq cajap bìac wêh jao.
'Màng aih, mangai ma i cwìang rŏt hlài doi ca Bô-ô: “Ìh rŏt hlài xôxech aih beq.” Hi khoi haq hlôch dèh jai.
Jò aih, Bô-ô doi ca 'bài gu craq wa dìq ca jàn: “Hì cô, pì wiang hnoq, wiang tàng au rŏt hlài nòi tì Na-ô-mi rìm cùng hang da Ê-li-mê-lec, da Ki-li-ôn wa da Maclôn. 10 Au hadai yŏc Rut, mangai Moap mai da Maclôn, ta'nèp ŏng mai, đòiq wèq hiniq mangai khoi cachìt wa xôxech haq, waq ca hiniq mangai khoi cachìt ùh hìaq hnhung ta'ne oh daq cla haq wa jàn ta phôq haq. Hì cô pì wiang hnoq wiang tàng bìac aih.”
11 Dìq ca jàn ŏi nòi 'mang, wa 'bài gu craq tèo: “Nhèn wiang hnoq wiang tàng bìac aih. Taiq Chuaq broq ca mangai cadrì aih mùt ta hnem ìh tìah ca Rachên wa Lêa, baiq ngai khoi wiang broq loh con caiq Is-ra-ên, đòiq ìh loh ca padrŏng can nòi Ep-ra-ta wa broq ca hiniq ìh jah rahù ta 'Bêt-lê-hem beq. 12 Waiq khàn ca con xau Chuaq ma padon am ca ìh loh enh gu cadrì adrùh cô, broq ca hnem ìh tìah ca hnem da Perex, Tama ma khoi xa-ông am ca Juđa.”
13 'Màng aih Bô-ô yŏc Rut broq mai. Jò wa caq ŏi ti dabau, èh Chuaq broq ca Rut ŏi jiang wa xa-ông mòiq toq con calô. 14 'Bài gu cadrì doi ca Na-ô-mi: “Đang ca manè apôi Chuaq khoi am ca ìh mòiq ngai i cwìang rŏt hlài, xìn hiniq da haq loh ca rahù nòi Is-ra-ên. 15 Haq jah ha'naoq hlài can rìh wa alòng manoh ìh jò 'nang craq, ma jah 'màng aih mai con ìh loq waq ca ìh. Haq ma xa-ông con mangai aih am ca ìh, broq lem ca ìh yi hnao tapèh toq con calô.”
16 Na-ô-mi ca'mình con nga 'mùt dèh ta chac wa broq mangai ban haq. 17 'Bài gu cadrì ŏi ten roc aih hiniq ca haq Ôbêt. Mòiq toq con calô khoi xa-ông am ca Na-ô-mi. Ôbêt baq Jêsê, Jêsê baq da Đawit.
18 Cô xinoi da Perex,
 
Perex xa-ông Hêtrôn.
19 Hêtrôn xa-ông ca Ram,
Ram xa-ông ca A-mi-na-đap.
20 A-mi-na-đap xa-ông ca Nahsôn,
Nahsôn xa-ông ca Sanmôn.
21 Sanmôn xa-ông ca Bô-ô,
Bô-ô xa-ông ca Ôbêt.
22 Ôbêt xa-ông ca Jêsê,
Jêsê xa-ông ca Đawit.