31
Saulò wa 'Bài Con 'Bìq Jêh Cachìt
Jò aih lình Phi-li-tin 'nang tajêh ca lình Is-ra-ên, lình Is-ra-ên cadàu mot enh ngìa lình Phi-li-tin, èh cro cachìt ta wang Gin-bô-a. Lình Phi-li-tin hnan tem Saulò wa con calô da Saulò. Lình Phi-li-tin jêh cachìt ca Jô-na-than, A-bi-na-đap wa Man-chi-sua, aih con calô da Saulò. Jò aih bìac tajêh poh tajraq hlài ca bùa Saulò dìq jaq nhang, wa lình panenh da wì Phi-li-tin penh troq Saulò, èh haq loh habau hlàm.
Èh Saulò doi ca mangai ma wê ranac tajêh da haq: “Dèch chang gùm pàc cachìt au beq! Èh yùq ca lình ma ùh cat akia tau trùh jêh cachìt au, broq camaih ca au.” Mahaq mangai ma wê ranac ùh hùa, taiq haq dìq jaq yùq crè.
'Màng aih Saulò dŏih chang cla haq, đòiq gàr ta taneh, èh mùt mùh chang gùm ta cliac, hi khoi bla-op dađeh waq ca chang pàc dađeh. Jò mangai ma wê ranac da Saulò hnoq haq khoi cachìt, haq hadai dŏih chang gùm cla, đòiq gàr ta taneh, mùt mùh chang gùm ta cliac, bla-op dađeh, jêh dađeh cachìt ti Saulò. 'Màng aih Saulò, con haq, mangai ma wê ranac tajêh da haq, wa dìq ca mangai ma tiaq haq cachìt dìq hì aih.
Jò jàn Is-ra-ên ŏi pah tau ca wang, wa wì mangai ŏi pah tau ca cròng diac Jôđan, hnoq lình Is-ra-ên cadàu mot, èh Saulò wa dìq ca con calô da haq khoi cachìt, wì haq hadai cađac dèh phôq đòiq cadàu mot. Hi khoi lình Phi-li-tin trùh blah yŏc wa ŏi hloi ta 'bài phôq aih.
Trùh hì da èh, lình Phi-li-tin trùh đòiq rèq ngan wì mangai khoi cachìt, wì hnoq Saulò wa piq ngai con calô da haq dìq cachìt ta bôi wang Gin-bô-a. Wì pŏt gàu haq, yŏc ranac tajêh da haq, hi khoi wì palèt bàu aih jàp gùng Phi-li-tin, anoi dìq rìm nòi cùh waiq dua 'mù da wì haq wa jàn da wì haq. 10 Wì yŏc ranac tajêh da haq, mùt đòiq ta hnem cùh waiq At-tac-tê dua 'mù kiac cadrì, èh wì yŏc chac hanang Saulò càt ta panàt pagia ŏi ta phôq Bêt San.
11 Jò jàn ta phôq Jabêt ŏi ta Ga-la-at tàng rìm bìac ma jàn Phi-li-tin anoi bìac wì haq khoi broq ca Saulò, 12 dìq ca mangai lình ŏi ta phôq lam 'ngah ca mang đòiq ta'miaq yŏc hanang Saulò wa hanang con calô haq ta panàt pagia ŏi ta phôq Bêt San, hi khoi 'ràng dìq hanang aih hlài ta Jabêt bùh ta aih. 13 Hi khoi wì loh yŏc caxènh da wì aih, 'ràng catùh enh 'neq ca xèm long me ta Jabêt, èh wì rôn ca acaq tapèh hì.