2 Sa-mu-ên
Bàu Patô Adroi
Hiniq wa Bàu Xèm Da Sech:
Bùa Đawit wèq cwìang jàn Is-ra-ên.
Mangai Achìh wa Hanam Achìh:
Bèn ùh loq cabô achìh. Aih atìq Sa-lô-môn cachìt hanam 930 A.C.
Bàu Anoi:
Jò bùa Đawit wèq cwìang, Chuaq broq ca Diac jah i lòiq bàc wa ta'blêq dìq ca mangai tagit ca wì. Ta 'nat 7, Chuaq rùp bàu bìac wèq cwìang da Đawit jah ŏi hloi hloi.
Rìm 'Nat:
1. Đawit jah broq bùa wèq cwìang Juđa: 1:1—4:12
2. Đawit broq bùa wèq dìq ca Diac Is-ra-ên: 5:1–5
3. Bìac 'ngah 'ngai wa bìac ta'blêq da cwìang wèq da Đawit: 5:6—9:13
4. Bìac catŏih wa bìac manoh ùh cajap da Đawit jò wèq cwìang: 10:1—20:26
5. Bàu da bìac pulùch da cwìang wèq da Đawit: 21:1—24:25
1
Đawit Tàng Saulò Khoi Cachìt
Atìq ca Saulò cachìt, Đawit jêh 'blêq jàn A-ma-lec, hi khoi wìh hlài ŏi ta phôq Xiclac baiq hì. Hì piq, i mòiq ngai trùh enh traiq lình Saulò, eo cwàn hyah hyai, gàu top blo, lam trùh jang ngìa Đawit, bla-op dađeh ti ha'neq.
Đawit bòch haq: “Ìh trùh enh leq?”
Haq tèo: “Au claih enh traiq lình Is-ra-ên.”
Đawit bòch: “Bìac ta aih 'màng leq? Ta'mon hlài ca au beq.”
Haq tèo: “Jàn khoi cadàu mot khoi ca nòi tajêh poh. Ta 'bài wì haq i bàc ngai cachìt; Saulò wa Jô-na-than, con calô haq cachìt.”
Đawit bòch mangai radam ma 'ràng tìn aih: “ 'Màng leq ìh ma loq ca Saulò wa Jô-na-than, con haq khoi cachìt?”
Mangai radam ma 'ràng tìn aih tèo: “Ta'nàih ca jò au lam cwa wang Gin-bô-a, au hnoq Saulò angèn dèh ca jaoq. Xê wa lình axêh hnan tiaq haq. Haq hwi ngan hnoq au, hi creo ca au. Au tèo: ‘I au cô.’
“Haq doi ca au: ‘Ìh cabô?’
“Au tèo: ‘Au mangai A-ma-lec.’
“Haq doi hòm: ‘Lam thia haten jêh đac au beq. Au khoi jìq xa dìq jaq, mahaq ŏi rìh.’
10 “ 'Màng aih, au thia haten jêh đac haq, taiq au hnoq haq khoi tacro, haq pi jah rìh. Khoi èh, au yŏc cadoh bùa jang gàu haq wa maih wang jang cŏng haq, wê 'ràng ta cô am ca ìh craq au.”
11 Đawit hich đac dèh eo cwàn. 'Bài mangai ma lam tiaq haq hadai broq 'màng aih. 12 Wì ha-on, hmoi, wa rôn ca acaq trùh chìu xèq taiq wì xa-ŏch ca Saulò, Jô-na-than con calô haq, mangai jàn da Chuaq, wa hnem Is-ra-ên khoi cachìt xam chang gùm.
13 Đawit bòch mangai radam ma 'ràng tìn: “Ìh trùh enh leq?”
Haq tèo: “Au con calô da mangai jàn 'noiq, aih mangai A-ma-lec.”
14 Đawit doi: “Gleq ìh ùh crè ca dèch tì jêh đac mangai Chuaq khoi xùt dàu?”
15 Đawit creo ca mòiq ngai mangai radam, haq thê: “Phai trùh jêh đac mangai 'mat beq!” Mangai radam aih jêh đac haq cachìt. 16 Đawit doi: “Mahem ìh ùc hlài ta gàu ìh, taiq cla hacùng ìh khoi anoi tajraq hlài ca ìh, taiq ìh khoi doi: ‘Au raq khoi jêh đac mangai Chuaq khoi xùt dàu.’ ”
'Bŏi Ca Ha-on
17 Hi khoi Đawit atac 'bŏi ca ha-on ca Saulò wa Jô-na-than con calô Saulò, 18 èh haq thê wì hnài hlài 'bŏi ca aih ca mangai Juđa, aih 'bŏi Ca Panenh, khoi achìh ta sech Jasa, i hiniq: Mangai Ta-atoq.
19 “Ôi Is-ra-ên! Can 'ngah 'ngai da ìh khoi cachìt ta go ha'nhèq pì!
Ngan 'màng leq 'bài mangai càn dêh tanuq cô tacro!
 
20 “Paq anoi bìac aih ta phôq Gat.
Paq ti bahìa bìac aih ta roc trong phôq Ach-ca-lôn,
èh 'bài con cadrì Phi-li-tin loq lem bùi,
wa 'bài con cadrì da mangai ùh cat akia aih jah lem bùi.
 
21 “Ô wang Gin-bô-a! Ngèh ca diac ngom wa mè pi clìh ta ìh,
pi i ca đùng taneh loh plì đòiq broq ngè tadreo gàu mùa;
Taiq ta nòi aih, khìan da mangai tanuq khoi 'bìq jôiq len ta taneh,
aih khìan da Saulò pi jah xùt dàu hòm.
 
22 “Panenh da Jô-na-than ùh lah talùi hlài
ùh top mahem da mangai càn dêh,
wa ramaq da mangai lình ragài;
chang gùm da Saulò ùh jò leq hlài ma ùh i ca lòiq.
 
23 “Jò ŏi rìh, Saulò wa Jô-na-than khoi jah con mangai loq waq.
Jò rìh hadai tìah ca jò cachìt wa haq ùh hangai ca dabau.
Wa haq renh yi hnao ca cliang,
dêh yi hnao ca baco hlari!
 
24 “Ô con cadrì da Is-ra-ên,
hmoi ca Saulò beq!
Haq khoi am ca pì eo yôh gòh,
anì eo yôh ca pì xam wang.
 
25 “Ôi lình càn dêh ragài khoi tacro nòi tajêh poh!
Jô-na-than cachìt nòi bôi go!
26 Ôi Jô-na-than daq au! Ìh cachìt, manoh au tagŏt!
Ìh mangai lem manoh au dìq jaq.
Can loq waq da ìh yi hnao
ca can loq waq da mangai cadrì.
 
27 “ 'Màng leq 'bài mangai tanuq càn dêh 'bìq tacro,
wa 'bài ranac tajêh poh khoi 'bìq tagoh!”