2
Wì Atŏc Đawit Broq Bùa da Juđa
Atìq ca bìac aih, Đawit waiq dang Chuaq 'màng cô: “Au khòh tŏc ta mòiq phôq leq da gùng Juđa ùh?”
Chuaq tèo haq: “Tŏc beq.”
Đawit bòch hòm: “Au khòh tŏc ta phôq leq?”
Chuaq tèo: “Hêprôn.”
Hi khoi, Đawit lam trùh ta aih. Haq 'nong dèh baiq ngai mai, A-hi-nô-am mangai Jê-rê-ên, wa A-bi-ga-in, cadrì hadrô da Naban, mangai Catmên. Đawit hadai 'nong 'bài mangai calô ma ŏi ti haq wa cadraq wì haq, tŏc ŏi ta 'bài phôq gùng Hêprôn. 'Bài mangai Juđa lam trùh ta aih xùt dàu ca Đawit broq bùa Juđa.
Wì trùh doi ca Đawit: “Jàn ŏi ta Jabêt ŏi Ga-la-at khoi catùh hanang Saulò.” Đawit tajòi 'mòi thê mangai wê bàu lam trùh jàn Jabêt ŏi Ga-la-at anoi: “Waiq Chuaq am xôq ramŏt ca pì, taiq pì khoi i manoh loq xa-ŏch ca craq pì, aih Saulò, èh pì catùh hanang haq. Xìn Chuaq yŏc can xa-ŏch xam manoh loq waq ca pì. Au hadai broq ca pì bìac lem taiq pì khoi broq 'màng aih. 'Màng aih, manàiq cô pì phai yŏc manoh tanuq wa broq xam tì can dêh beq, ma jah 'mang aih, Saulò craq pì khoi cachìt. Hnem Juđa khoi xùt dàu ca au tŏc broq bùa wì haq.”
Ich-bô-sêt Broq Bùa Is-ra-ên
Mahaq Apne, con Nêrò, cwan 'nong lình da Saulò, 'nong Ich-bô-sêt con calô da Saulò, trùh Ma-ha-na-im. Ta aih Apne atŏc haq broq bùa ca Ga-la-at, A-su-rit, Jê-rê-ên, Ep-ra-im, Bên-ja-min, wa dìq ca Is-ra-ên.
10 Jò Ich-bô-sêt, con calô Saulò, baxèm wèq cwìang Is-ra-ên, haq khoi jah 40 hanam. Haq wèq cwìang jah baiq hanam. Mahaq mangai Juđa tiaq Đawit. 11 'Nhòng bùa Đawit ŏi ta Hêprôn wèq cwìang mangai Juđa, aih tapèh hanam tadràu khê.
Diac Is-ra-ên wa Diac Juđa Tajêh Poh Dabau
12 Khoi èh, Apne con Nêrò, wa 'bài hapŏng da Ich-bô-sêt, con calô da Saulò ŏi ta Ma-ha-na-im, loh lam trùh ta Gi-bi-ôn. 13 Jôap, con calô da Xê-ru-ia, wa 'bài hapŏng da Đawit, hadai loh lam. Baiq lù glàm dabau jang 'bao diac Gi-bi-ôn; mòiq lù ŏi pah cô 'bau diac, mòiq lù ŏi pah tau 'bau diac.
14 Jò aih Apne doi ca Jôap: “Ca'naih 'bài mangai calô radam cô tajêh dabau jang ngìa ba beq.”
Jôap doi: “Ca'naih wì yòng tajêh beq.”
15 'Màng aih, wì haq yòng tiaq sôq, 12 ngai Bên-ja-min pah Ich-bô-sêt con calô da Saulò, wa 12 ngai ta 'bài hapŏng da Đawit. 16 Rìm tàng ngai rùp gàu dabau, pàc cabŏng dabau xam chang gùm, cro cachìt pajùm ti dabau. Nòi aih jah creo: Đùng Chang ŏi ta Gi-bi-ôn.
17 Ta hì aih i bìac tajêh poh dìq jaq nhang. Apne wa 'bài mangai Is-ra-ên dìq 'bìq 'bài hapŏng da Đawit jêh 'blêq.
18 Ta aih i piq toq con calô da Xê-ru-ia: Aih Jôap, A-bi-sai, wa A-sa-ên. A-sa-ên cadàu renh tìah ca jìu ragiang. 19 A-sa-ên hnan tiaq Apne, ùh talìch ca Apne, ùh tawìh pah 'ngeo loq pah 'ma. 20 'Màng aih Apne hwi ngan ca acloh, rai bòch: “Ìh A-sa-ên joq ùh?”
Haq tèo: “Joq.”
21 Apne doi: “Wech pah 'ngeo loq pah 'ma, glàm mùt jêh mòiq gu radam wa yŏc da haq ranac tajêh beq. Mahaq A-sa-ên ùh enh ca'naih Apne claih.”
22 Apne doi hòm ca A-sa-ên: “Apaq hnan tiaq au hòm. Gleq ma pa-àu au jêh đac ìh? Tàng au jêh đac ìh, xùang cleq au ma ŏi hùa glàm Jôap daq ìh?”
23 Taiq A-sa-ên ùh waq wia, Apne yŏc jaoq bìt A-sa-ên ti nòi cliac hlùh enh crŏng. A-sa-ên cachìt cro ti ha'neq. Mangai leq trùh jang nòi A-sa-ên ma cro cachìt, wì dìq yòng jang aih.
24 Jôap wa A-bi-sai hnan tiaq Apne. Jò wa trùh jang go Amma ta jang ca Ghia, ngìa 'nah ta braih càn Gi-bi-ôn, mat mahì bu clìh. 25 Lình Bên-ja-min gop dabau pajùm ti Apne loh mòiq lù, yòng cajap ta bôi go.
26 Apne cachech creo ca Jôap: “ 'Màng aih chang gùm 'nhòq hêq ca jêh đac mangai 'mòh? Ìh ma ùh loq bìac cô pulùch èh jah pagau pagùa 'mòh? Trùh jò leq ìh men thê mangai jàn hêq ca hnan dèh oh daq?”
27 Jôap tèo: “I Boc Plình rìh hloi hnoq, tàng ìh ùh 'noh bàu anoi cleq, au pachac: Xroq hì da èh mangai jàn men hêq ca hnan dèh oh daq.”
28 Èh, Jôap thê hlôi ken. Dìq dŏng mangai jàn yòng, pi hnan jàn Is-ra-ên, hadai pi tajêh poh hòm.
29 Mang aih Apne wa 'bài mangai ma tiaq haq lam cwa đùng A-ra-ba. Wì cwa cròng diac Jôđan, lam mòiq hì atìq hòm èh men trùh ta Ma-ha-na-im.
30 Jôap hadai hêq ca hnan tiaq Apne. Jò haq tagop hlài mangai jàn, haq hnoq ta sôq hapŏng Đawit, thìuq 19 ngai wa A-sa-ên. 31 Mahaq 'bài hapŏng Đawit khoi jêh cachìt 360 ngai da jàn Bên-ja-min ma lam tiaq Apne. 32 Wì ahlài hanang A-sa-ên, catùh ti 'bài hanang boc yaq haq ta 'Bêt-lê-hem. Khoi èh Jôap wa 'bài mangai ma lam tiaq haq lam dìq ca mang aih, xroq èh trùh ta Hêprôn.