2
Trong Caq Ŏi Da Paulô
Ôi oh daq, pì raq ma loq ro nhèn khoi trùh tì nòi pì, 'màng aih ùh hìaq 'ngwan, mahaq atìq ca jò 'bìq xalep wa 'bìq wì hanip ta phôq Philip troi pì khoi loq, èh nhèn canòm ca Boc Plình, xôq hùa anoi Bàu Lem da Boc Plình ca pì 'ne jò bàc bìac tajraq hlài. Jò nhèn hnài parông pì, bàu anoi da nhèn ùh xài ùh troq, nhèn ùh i ca manoh 'mèq, nhèn ji ùh i ca manoh padô 'nùt. Mahaq Boc Plình khoi ràih nhèn đang ca canòm lùi đòiq anoi hnài Bàu Lem, 'màng aih nhèn anoi, ùh xài đòiq broq lem manoh mangai, mahaq đòiq broq lem manoh Boc Plình, Haq ma thù ngan manoh nhèn. Ma jah 'màng aih troi pì khoi loq, nhèn ùh jò leq yŏc bàu pajìang, ùh chaq trong gahnàp dèh manoh ham, i Boc Plình ngan hnoq. Nhèn ùh jò leq chaq bìac 'ngah 'ngai enh con mangai, enh pì, loq enh mangai 'noiq, 'nhac ca nhèn mangai sùq đô Chuaq Jêxu Crich jah thê pì ep padèch nhèn.
Mahaq nhèn khoi caq ŏi xam manoh habùat tìah ca mangai miq wèq ban dèh con. Nhèn loq waq ca pì bàc dìq jaq. Nhèn ùh xài toq enh anoi ca pì Bàu Lem, mahaq nhèn ji enh am ca pì xam 'nhòng rìh da nhèn hòm, ma jah 'màng aih pì 'bài mangai nhèn dìq jaq loq waq. Ô oh daq, pì ŏi hmàng, nhèn khoi chìuq xa, 'noh padren broq. Jò nhèn anoi hnài Bàu Lem da Boc Plình am ca pì, nhèn hloi hloi dahì damang abroq đòiq pì ùh ep ban nhèn. 10 I oh daq wa Boc Plình loq ro, nhèn khoi rìh ti pì con caiq Chuaq tiaq trong lem lình, ta-atoq wa ùh i trong jah trech. 11 Pì hadai loq nhèn khoi caq ŏi ti rìm ngai ŏi ta pì tìah ca baq wa con. 12 Nhèn khoi parông, alòng wa xìn pì rìh tajì ca Boc Plình, Haq ma creo ca pì mùt ta Diac Haq wa hùang 'ngah 'ngai ti Haq.
13 Taiq 'màng aih, nhèn manè yôt Boc Plình, ma jah 'màng aih jò tamàng wa nhàn yŏc bàu Boc Plình enh nhèn, pì khoi nhàn yŏc bàu aih ùh xài tìah ca bàu con mangai, mahaq joq 'nàng aih bàu Boc Plình, aih bàu broq bìac lem ta manoh pì mangai lùi Chuaq. 14 Ô oh daq, joq 'nàng 'màng aih, pì khoi tiaq dua 'bài Tagop Hadròih da Boc Plình ŏi gùng Juđia, aih 'bài Tagop Hadròih ŏi enh dalam ca Chuaq Jêxu Crich. Ma jah 'màng aih pì hadai khoi chìuq bìac jìq xa enh jàn cla broq loh, hadai tìah ca 'bài Tagop Hadròih aih chìuq jìq xa enh mangai Yothaiq, 15 aih 'bài mangai khoi jêh đac Chuaq Jêxu, jêh đac 'bài mangai capoch thai da Boc Plình wa hnan đac nhèn. Wì haq ùh lem manoh ca Boc Plình, mahaq tajraq hlài ca rìm ngai. 16 Wì haq patàt nhèn anoi hnài bàu Chuaq ca mangai jàn 'noiq đòiq jah dèch claih dìq. Wì haq hloi hloi bình halùih tôiq lôi, mahaq trùh lùch can nòih da Boc Plình khoi ta-ùc 'noh ta wì haq.
17 Ô oh daq, phàn nhèn, khoi hangai ca pì toq 'biaq, 'nhac ca chac hangai, mahaq manoh ùh hangai, nhèn dìq jaq ngèh enh glàm hòm mat pì. 18 Ma jah 'màng aih, khoi baiq yàng au Paulô enh lam hmàih ca pì, mahaq can kiac Satan khoi patàt nhèn. 19 Taiq bìac ngèh gòm, lem bùi wa cadoh 'ngah 'ngai da nhèn jang ngìa Chuaq Jêxu bèn jò Haq trùh, aih cabô ma ùh xài pì 'mòh? 20 Joq 'nàng, cla pì can 'ngah 'ngai wa can lem bùi da nhèn.