Thò Mòiq Da Paulô Gòi Ca Tagop Hadròih Tê-sa-lô-ni-ca
1 Tê-sa-lô-ni-ca
Bàu Patô Adroi
Hiniq wa Bàu Xèm Da Sech:
Paulô broq loh Tagop Hadròih cô jò haq lam anoi hnài Bàu Lem yàng baxèm. Haq anoi hnài ta aih 3 tùang adroi haq da'ngàc nhet lam đac nòi aih taiq bìac tajraq hlài ca mangai Yothaiq. Mangai neo lùi Chuaq khoi 'bìq padit padiang. Paulô achìh thò cô đòiq parông wa alòng ca wì haq.
Mangai Achìh wa Hanam Achìh:
Paulô achìh thò cô hanam 51 Atìq C. loq adroi.
Bàu Anoi:
I bàc bàu hnài crài ca dabau, mahaq bàu hnài yi bàc ta thò, aih hiniq Chuaq Jêxu tawìh hlài ta crŏng taneh ta jò pulùch: 'Nat 4:13–18.
Rìm 'Nat:
1. Bàu Chao Wa bàu Manè: 1:1–10
2. Paulô Palem Da Dađeh: 2:1—3:13
3. Bàu Parông Hnài: 4:1—5:22
A. Can Rìh Dađeh: 4:1–12
B. Bìac Chuaq Jêxu Tawìh Hlài: 4:13—5:11
C. Can Rìh Da Tagop Hadròih: 5:12–22
4. Bàu Waiq Khàn Pulùch, Bàu Chao Pulùch: 5:23–28
1
Bàu Bòch Hmàih
Nhèn cô Paulô, Sila wa Ti-mô-thê, gòi thò cô trùh ca Tagop Hadròih Tê-sa-lô-ni-ca ŏi enh dalam ca Boc Plình, Haq Chuaq Baq wa Chuaq Jêxu Crich bèn. Nhèn xìn Boc Plình hnhu am ca pì jah bình ta manoh bìac am dech wa can catèm.
Manoh Lùi wa Dua Lem
Jò nhèn waiq khàn am ca pì, nhèn yôt yôt manè apôi Boc Plình taiq pì, ma jah 'màng aih jang ngìa Boc Plình Baq bèn, nhèn hmàng yôt bìac pì broq, bìac broq xam manoh lùi, bìac broq xam can loq waq, wa bìac broq xam manoh ngèh gòm chìuq àt ŏi enh dalam ca Chuaq Jêxu Crich.
Ôi oh daq, nhèn loq Boc Plình loq waq ca pì, khoi ràih pì broq con caiq Haq, ma jah 'màng aih Bàu Lem nhèn ma khoi anoi ca pì ùh xài toq bàu capoch hi hêq, mahaq xam cwìang itai, èh hòm nhò Yiang Hadròih wa dìq ca manoh lùi joq 'nàng. Pì loq ro, jò nhèn ŏi ta'ne pì, nhèn khoi caq ŏi 'màng leq đòiq i lòiq ca pì. Pì hadai khoi tiaq dua nhèn wa tiaq dua Chuaq 'nhac ca glàm bàc bìac ti rùp, pì khoi nhàn yŏc bàu Chuaq xam manoh lem bùi da Yiang Hadròih, 'màng aih pì khoi wìa dua lem am dìq ca con caiq Chuaq ŏi gùng Ma-xê-đoan wa Achai. Joq 'nàng 'màng aih, enh nòi pì, bàu Chuaq khoi jah prai loh ùh xài toq ta gùng Ma-xê-đoan wa Achai hi hêq, mahaq bìac manoh lùi pì ta Boc Plình ji jah prai jàp rìm nòi, taiq 'màng aih nhèn pi ep anoi tam cleq hòm, ma jah 'màng aih cla wì haq anoi hlài bìac pì khoi đìh yŏc nhèn, wa 'màng leq bìac pì khoi tawìh enh dua 'mù, hi tiaq Boc Plình đòiq jah patìh ca Haq ma i joq 'nàng wa rìh hloi hloi, 10 đòiq gòm Con Haq enh plình, aih Con ma Boc Plình khoi broq rìh hlài enh can cachìt, aih Chuaq Jêxu ma dŏih dèch bèn claih ca can nòih da Boc Plình ma padon trùh.