4
Ôi 'bài mangai broq craq, khòh broq lem jang wa ta-atoq dèh dìch pì beq, ma jah 'màng aih pì hadai i mòiq toq Craq ŏi ta plình.
Bàu Pariaq Hòm
Phai panim ta bìac waiq khàn, yŏc manoh rìu hmàng wa loq manè pôi. Hadai waiq khàn ca nhèn xìn Boc Plình pèh trong đòiq nhèn jah anoi hnài Bàu Lem, aih bìac halac halùai da Chuaq Jêxu Crich, taiq bìac aih au 'nang 'bìq càt xam caxi mem tagwat, wa xìn waiq khàn ca au đòiq au jah anoi 'noh bàu Chuaq ro rang tiaq au khòh anoi. Yŏc manoh khôn rabiaq caq ŏi ti 'bài mangai enh gùng ca Chuaq beq, wa broq lem ca wì rìm jò ta'nàih loq adenh ca hì. Pì hloi hloi capoch bàu ma lem wa khôn khaoq, tìah ca tah boh ta dahwèq caq, đòiq pì jah loq 'màng leq padreo hlài bàu ca rìm ngai.
Bàu Hmàih Pulùch
Ti-chi-cò aih oh daq nhèn dìq jaq loq waq, mangai dìq ca manoh patìh Chuaq, hadai broq bìac pajùm ti au, haq jah anoi hlài ca pì loq rìm bìac da au. Au thê haq lam trùh ta pì đòiq pì loq ca nhèn ŏi aiq đeh 'màng leq, đòiq alòng manoh pì. Mangai ma lam ti haq, aih Ô-nê-sim, mangai wèq dèh bàu wa nhèn dìq jaq loq waq, haq pajùm gùng ca pì, wa baiq ngai aih jah anoi am ca pì loq rìm bìac ŏi ta cô.
10 A-ri-tac, mangai hadai ŏi tù pajùm ti au, gòi bàu bòch hmàih pì; Mŏc oh daq 'Ba-na-ba hadai. Pì khoi lah tàng au anoi trùh Mŏc, tàng haq trùh hmàih, pì đìh yŏc haq dìq ca manoh oq. 11 Chuaq Jêxu wì creo Juptu hadai i bàu bòch hmàih pì. Ta 'bài mangai Yothaiq toq wì piq ngai aih pajùm ca au patìh bìac Diac Boc Plình. Wì haq aih khoi alòng au. 12 Ê-phap-ra, mangai mòiq gùng ca pì, hapŏng da Chuaq Jêxu Crich, hadai gòi bàu bòch hmàih pì. Haq hloi hloi dìq dèh ca manoh waiq khàn ca pì đòiq pì jah yòng cajap, craq manoh, wa loq joq 'nàng ca manoh enh da Boc Plình. 13 Au anoi hlài ca pì loq, haq broq bìac xalep bàc ca pì, ca mangai Lao-đi-xê wa mangai Hi-ê-ra-pô-li hòm. 14 Luca aih thài jreo au dìq jaq loq waq, bòch hmàih pì, Đêma hadai. 15 Xìn gòi bàu bòch hmàih 'bài oh daq ŏi Lao-đi-xê, daq cadrì hiniq haq Nimpha, wa Tagop Hadròih ma tagop ta hnem haq.
16 Khoi ca pì đŏc thò cô, èh am ca Tagop Hadròih Lao-đi-xê đŏc dìq. Pì hadai phai đŏc thò au gòi ca Tagop Hadròih Lao-đi-xê.
17 Xìn pariaq ca Achip 'màng cô: “Bìac ìh ma khoi nhàn enh nòi Chuaq, ìh phai ngan kenh broq ma gêh beq!”
18 Tì cla au raq achìh bàu bòch hmàih cô ca pì. Hmàng caxi mem tagwat da au oq. Waiq xìn bìac am dech ŏi ti pì.