10
Amôn wa Siri 'Bìq 'Blêq
Atìq ca aih, bùa jàn Amôn cachìt, Hanun con haq tŏc broq bùa thai baq haq. Đawit doi: “Au enh broq lem ca Hanun con Nahach troi baq haq khoi broq lem ca au.” 'Màng aih Đawit thê dèh 'bài hapŏng lam alòng Hanun bìac baq haq cachìt.
Mahaq jò 'bài hapŏng da Đawit lam trùh ta gùng da jàn Amôn, 'bài cwan càn jàn Amôn doi ca Hanun craq wì haq: “Ìh xoh Đawit thê 'bài mangai lam trùh alòng ìh taiq haq iu baq ìh 'mòh? Đawit thê dèh 'bài hapŏng lam trùh ta ìh, ma ùh xài wì enh ti rinh ngan đòiq wì jêh 'mòh?” 'Màng aih, Hanun rùp 'bài hapŏng Đawit, got đac xàc mùm wì mòiq 'ne, pŏt đac eo cwàn wì mòiq apŏt chac; khoi èh thê wì hlài.
I mangai anoi hlài bìac cô ca Đawit. Haq thê mangai lam đìh yŏc 'bài mangai aih, ma jah 'màng aih 'bài mangai aih camaih. Bùa doi ca wì haq: “Mùt ŏi đò ta phôq Jê-ri-cô beq, gòm xàc mùm pì hon yôh hlài, khoi èh pì hi hlài ta hnem.”
Jò jàn Amôn hnoq dađeh 'bìq Đawit git ramòt, wì adràc jàn Siri ŏi ta 'Bêt-rê-hôp wa ŏi ta Xôba, sôq haq 20.000 lình lam jènh; Èh hòm adràc bùa Ma-a-ca jah 1.000 ngai, wa 12.000 ngai ŏi ta gùng Top.
Đawit hìa bìac aih, tajòi 'mòi haq thê Jôap wa 'bài lình ragài da haq lam jêh wì aih. Jàn Amôn loh 'noh lình jang 'mang phôq dađeh. Mahaq mangai Siri ŏi ta Xôba wa Rêhôp, mangai Top wa mangai ŏi ta Ma-a-ca dìq ŏi crài đeh hra ta đùng tamang.
Jôap hnoq lình wì tàt jêh haq pah ngìa wa pah crŏng, tajòi 'mòi haq ràih yŏc lình ragài ta lình Is-ra-ên, 'noh lình aih tajêh ca jàn Siri. 10 Mòiq 'nah lình haq am ca A-bi-sai, oh haq, 'noh lình aih tajêh ca jàn Amôn. 11 Haq doi ca A-bi-sai: “Tàng jàn Siri yi dêh ca au, oh lam wiang ti au oq, mahaq tàng jàn Amôn yi dêh ca oh, au lam wiang ti oh. 12 Cajap manoh wa jêh ma tanuq oq, đòiq wèq mangai jàn, wèq 'bài phôq da Boc Plình bèn. Waiq Chuaq broq troi manoh Haq hnoq lem!”
13 Khoi èh, Jôap wa lình ma tiaq haq dìq thia haten, tajêh ca jàn Siri; lình wì cadàu mot ca haq. 14 Jò aih, jàn Amôn hnoq jàn Siri khoi cadàu mot, wì haq hadai cadàu mot ca A-bi-sai. Wì mùt ta phôq. Jôap wia khoi enh jàn Amôn wìh hlài ta Jê-ru-sa-lem.
15 Jàn Siri hnoq dađeh jêh ùh 'blêq jàn Is-ra-ên, wì haq tagop hlài. 16 Ha-đa-rê-xe thê adràc jàn Siri ŏi pah tau cròng diac U-phra-tê. Wì haq lam trùh ta Hêlam. I Sôbac broq cwan 'nong lình da Ha-đa-rê-xe,
17 hìa tìn cô, Đawit gop dìq lình Is-ra-ên, cwa cròng diac Jôđan lam trùh ta Hêlam. Jàn Siri 'noh lình tajêh ca Đawit. 18 Mahaq wì ùh 'blêq. Wì cadàu ca Is-ra-ên. Đawit jêh đac 700 toq xê tajêh da jàn Siri wa 40.000 lình còi axêh. Đawit hadai jêh đac Sôbac, cwan 'nong lình da jàn Siri, cachìt ti nòi aih. 19 Jò 'bài bùa da Ha-đa-rê-xe hnoq dađeh pi 'blêq jàn Is-ra-ên, jàn Siri pi hùa wiang ti jàn Amôn hòm.