2
Yiang Hadròih Loh Trùh
Trùh Lè Hì Padam Jàt, dìq ca mangai hŏc tiaq Chuaq tagop ŏi mòiq nòi. Ta'ngàc jò aih wì tàng atêh enh plình tìah ca cayeo hlôi dêh, mùt bình ta hnem nòi wì ma 'nang ha'ngui. Hi khoi wì hnoq ùnh tìah ca rapet talah tang toq jràp ti rìm ngai. Dìq ca wì jah bình halùih Yiang Hadròih broq wì capoch bàu crài tiaq dèh Yiang Hadròih ma am wì capoch.
Jò aih ŏi ta phôq Jê-ru-sa-lem i 'bài mangai Yothaiq ma iu bàu Boc Plình, wì loh enh rìm Diac enh 'neq ca plình. Jò wì tàng atêh aih, mangai bàc cadàu trùh. Mangai leq ji hamàih ma jah 'màng aih rìm ngai tàng mangai hŏc tiaq capoch bàu gùng wì haq. Wì dìq jaq hamàih bòch dabau: “Dìq ca wì 'mat ma ùh xài mangai Ga-li-lê 'mòh? Gleq bèn ma jah tàng wì tang ngai capoch dìq bàu gùng bèn? I mangai Bathê, Mêđi, mangai Êlam, mangai ŏi ta Mê-sô-bô-ta-mi, Juđia, Cap-ba-đôc, Bôntu, Asi, 10 Phi-ri-gi, Bam-phi-li, Aicàp, gùng Libia haten ca Siren, mangai trùh enh Rôma, 11 xam mangai Yothaiq wa mangai neo tiaq đaoq Yothaiq, mangai Crêtan wa mangai Aràp, dìq ca nhèn tàng wì capoch bàu nhèn, anoi hlài bìac càn caiq da Boc Plình ma khoi broq.” 12 Dìq ca wì hamàih bòch dabau: “Bìac cô 'màng leq?”
13 Mahaq i wì ma 'noiq capoch lê, wì doi: “ 'Bài 'mat bù ca alac nho nhim!”
Bàu Pêtrô Anoi Hnài
14 Mahaq Pêtrô yòng pajùm ti 'bài sùq đô 11 ngai, capoch bàu dêh, doi ca wì mangai bàc: “Ôi oh daq ŏi gùng Juđia wa dìq ca mangai ŏi ta phôq Jê-ru-sa-lem, halang don tamàng au anoi hlài ca pì bìac cô ma ro beq! 15 Wì cô ùh xài mangai bù troi pì ma hèm, ma jah 'màng aih manàiq bu hachìn jò daxroq. 16 Mahaq bìac cô tiaq bàu Jôên, mangai capoch thai Boc Plình khoi doi:
17 “ ‘Boc Plình doi: Ta 'bài hì ma atìq lùch,
Au jah ùc 'noh Yiang Au ŏi ti dìq ca mangai;
con calô, con cadrì jah capoch thai bàu Boc Plình,
'bài gu radam jah hnoq bìac loh mahno ca wì,
'bài mangai craq jah apô hnoq bìac Boc Plình.
18 'Bài hì aih èh,
Au jah ùc 'noh Yiang Au ŏi ti hapŏng 'yoh Au,
gu calô gu cadrì hadai, wì jah anoi hlài bàu thai Boc Plình.
19 Au jah broq bìac halac ŏi ta plình,
wa teo halac ŏi crŏng taneh:
aih mahem, ùnh, wa cato nhòi,
20 mat mahì loh ca clam,
mat khê gòh tìah ca mahem,
adroi ca hì càn caiq wa hì 'ngah 'ngiang da Boc Plình.
21 Hì aih mangai leq waiq khàn canòm hiniq Chuaq,
mangai aih jah dèch.’ 2:21 Jôên 2:28–30.
22 “Ô mangai Is-ra-ên, tamàng bàu cô beq: Chuaq Jêxu Mangai Na-xa-ret, aih Mangai Boc Plình khoi yŏc Haq đòiq broq bìac cwìang itai, Bìac halac halùai wa teo halac ŏi ta'ne pì waq ca pì loq, đòiq anoi hlài ca 'bài mangai ŏi ta pì tìah ca pì ma khoi loq. 23 Haq ma khoi 'bìq jao ca pì tiaq Boc Plình khoi pajaq wa loq adroi, pì khoi jêh cađac Haq, thê mangai dù khoi tiang đình Haq ta long pagat. 24 Mahaq Boc Plình broq Haq rìh hlài dŏih Haq loh khoi enh nòi nan xa wa can cachìt, ma jah 'màng aih can cachìt ùh jah rùp padràng Chuaq Jêxu. 25 Taiq Đawit khoi doi bìac Haq:
“ ‘Au hnoq Chuaq enh ngìa ca au dahì damang,
ma jah 'màng aih taiq Haq ŏi ta tì pah 'ma au,
au ùh hìaq loq yùq crè.
26 Taiq 'màng aih, manoh au bùi lem, rapet au calêu,
chac hamac au hadai jah padài nòi catèm.
27 Chuaq ùh cađac mahua yiang au ŏi ta Nòi Cachìt,
Haq hadai ùh am dèh chac Hapŏng Hadròih Haq hnhung.
28 Chuaq khoi patô ca au loq trong can rìh,
wa am ca au bình halùih manoh lem bùi enh ngìa ca Haq.’ 2:28 BCP 16:8–11.
29 “Oh daq ôi, au doi ca pi bàu joq 'nàng, Đawit boc bèn khoi cachìt, khoi catùh haq, ralùng hanang haq ŏi ti bèn manàiq. 30 Taiq haq mangai capoch thai Boc Plình wa loq Boc Plình khoi rùp bàu pachac nhò xinoi haq, Boc Plình 'noh loh mòiq Ngai, aih Mangai Crich jah broq Bùa. 31 Đawit loq adroi bìac Chuaq Jêxu Crich rìh hlài, haq doi: Mahua Yiang Haq ùh ŏi hloi Nòi Cachìt, chac hamac Haq ùh hnhung. 32 Boc Plình khoi broq Chuaq Jêxu cô rìh hlài, dìq ca nhèn khoi hnoq. 33 Boc Plình khoi broq Haq ha'ngui ti pah 'ma Boc Plình, wa khoi am ca Haq Yiang Hadròih, 'màng ca Baq khoi hùaq, ma jah 'màng aih bìac pì hnoq, pì tàng, aih Yiang Hadròih ùc 'noh ŏi ti nhèn. 34 Ma jah 'màng aih ùh xài Bùa Đawit ma khoi tŏc ta plình, mahaq cla haq raq doi:
“ ‘Chuaq doi ca Chuaq au,
ha'ngui ŏi pah 'ma Au beq,
35 gòm Au broq wì ma git ca Ìh wìa long thòt
ŏi enh 'neq ca jènh Ìh.’ 2:35 BCP 110:1.
36 “ 'Màng aih, thê dìq ca pì mangai Is-ra-ên phai loq, Chuaq Jêxu cô ma pì ma khoi tiang đình ta long pagat, Boc Plình khoi pajaq Haq broq Chuaq wa broq Crich.”
37 Jò wì tàng bàu cô wì jìq ta manoh dìq jaq. Wì bòch Pêtrô wa sùq đô ma 'noiq: “Ôi oh daq, nhèn phai broq cleq?”
38 Pêtrô doi: “Thê pì rìm ngai cađac dèh manoh broq tôiq, wìh wìa ma lem, chìuq 'baptem, canòm hiniq Chuaq Jêxu Crich đòiq Haq jah baxŏng tôiq ca pì, khoi èh pì jah nhàn yŏc Yiang Hadròih. 39 Ma jah 'màng aih Boc Plình khoi hùaq am Yiang Hadròih ca pì, ca con caiq pì, xam dìq ca mangai hangai, aih 'bài mangai Chuaq Boc Plình ma creo thê trùh ti Haq.”
40 Pêtrô hadai hnài bàc nà ma 'noiq hòm, doi: “Pì phai dŏih dađeh claih enh xinoi manhài trài cô!” 41 'Màng aih, 'bài mangai ma tamàng wa lùi tiaq bàu Pêtrô, rìm ngai chìuq 'baptem; hì aih khoi tam 3.000 ngai tiaq Chuaq.
Mangai lùi Chuaq Mòiq Manoh
42 Wì tagop pajùm, xam manoh panim tamàng bàu hnài da wì sùq đô, caq 'benh hadròih hmàng hlài bìac cachìt da Chuaq Jêxu wa waiq khàn pajùm. 43 Rìm ngai yùq crè hamàih ta manoh, ma jah 'màng aih wì sùq đô broq bàc bìac halac, 44 Dìq ca 'bài mangai lùi Chuaq pajùm mòiq ti dabau, yŏc cùng hang đòiq pajùm. 45 Wì tech dèh cùng hang axong ca mangai leq ma nhet ca waq. 46 Rìm hì, wì tagop ta Hnem Cùh Waiq, khoi èh enh hnem cô trùh hnem tau wì pajùm ti dabau broq lè caq 'benh hadròih đòiq hmàng bìac cachìt da Chuaq Jêxu, wa caq pua pajùm. Wì haq dìq jaq joq 'nàng lem bùi ti dabau, 47 manè pôi Boc Plình wa jah lem manoh rìm ngai. Rìm hì Chuaq am tam ca wì mangai jah dèch.

2:21 2:21 Jôên 2:28–30.

2:28 2:28 BCP 16:8–11.

2:35 2:35 BCP 110:1.