Bìac Yiang Hadròih
Bàu Patô Adroi
Hiniq wa Bàu Xèm Da Sech:
Jah creo sech cô: “Bìac Broq da Yiang Hadròih”, taiq bàu ta sech cô anoi hnài: Yiang Hadròih khoi trùh enh Diac Plình wa Bìac Broq da Chuaq Jêxu. Sech Bìac Yiang Hadròih achìh 'noh am ca bèn loq Bàu Lem da Chuaq Jêxu khoi jah palèt 30 hanam atìq ca Chuaq Jêxu cachìt wa rìh hlài. Sech cô tìah ca mòiq rawiang ta'ne Sech Bàu Lem wa Sech Bìac Yiang Hadròih.
Mangai Achìh wa Hanam Achìh:
Luca mangai achìh sech cô. Sech cô khoi jah achìh: Hanam 63 Atìq C.
Bàu Anoi:
'Nat wa brong 1:8 “Mahaq jò leq Yiang Hadròih loh ŏi ta pì, pì jah bình halùih cwìang itai, èh pì jah anoi hlài bìac Au ta phôq Jê-ru-sa-lem, jàp gùng Juđia, gùng Sa-ma-ri, wa dìq dŏng ta crŏng taneh.”
1. Baiq ngai achìh yi bàc: Pêtrô wa Paulô.
2. Bìac achìh: Bìac Broq da Yiang Hadròih. Mangai anoi hnài loh lam bàc nòi ma neo. Bàc ngai lùi Chuaq. Tagop Hadròih jah yi bàc ngai tagop. Can rìh da mangai lùi Chuaq.
3. Bìac nan xa. I bìac tagìq tagìa ta'ne mangai Yothaiq wa mangai Hilap. Mangai lùi Chuaq khoi 'bìq padit padiang. Mangai anoi hnài 'bìq dùi enh ngìa ca craq hadrah Yothaiq wa Rôma. Glàm bìac nan xa ti mangai Hilap.
4. Tagop Hadròih jah hìa bàc nòi ta'ne Jê-ru-sa-lem trùh Rôma.
Rìm 'Nat:
1. Pêtrô wa jò baxèm da Tagop Hadròih ŏi ta Gùng Is-ra-ên: (1:1—12:25)
A. Ŏi ta dìq gùng Juđia, Ga-li-lê wa Sa-ma-ri: (1:1—9:31)
B. Trùh Phê-ni-xi, Kittim wa An-ti-ôt: 9:32—12:25
2. Paulô wa Tagop Hadròih hìa bàc nòi enh An-ti-ôt trùh Rôma: 13:1—28:31
A. Cwa gùng Phi-ri-gi wa Ga-la-ti: 13:1—15:35
B. Trùh gùng Ma-xê-đoan: 15:36—21:16
C. Trùh Rôma: 21:17—28:31
1
Thò Gòi ca Cwan Thê-ô-phi-lu
Boc Thê-ô-phi-lu ôi, ŏi ti sech yàng adroi, au khoi achìh dìq ca bìac Chuaq Jêxu khoi broq wa khoi hnài wì enh jò baxèm, trùh jò Haq tŏc ta plình, Haq ma canòm ca Yiang Hadròih hnài dèh 'bài sùq đô Haq ma khoi ràih. Atìq ca bìac cachìt jìq xa aih, 40 hì Haq loh mahno ca wì bàc yàng, bàc trong, đòiq wì jah loq joq 'nàng Haq khoi rìh hlài. Wì hnoq Haq wa capoch tùang ca Haq bìac Diac Boc Plình.
Chuaq Rùp Bàu Am Yiang Hadròih
Jò wì tagop, Haq tanap ca wì: “Pì apaq loh enh gùng ca Jê-ru-sa-lem, mahaq phai ŏi ta aih gòm bìac Baq khoi hùaq, aih bìac pì khoi tàng Au doi. Ma jah 'màng aih Jon khoi broq 'baptem ca pì xam diac, mahaq ùh dùnh dàng leq hòm, pì jah 'baptem xam Yiang Hadròih.”
Taiq 'màng aih jò wì tagop ti Chuaq Jêxu, wì bòch Haq: “Chuaq ôi! I joq manàiq cô khoi trùh jò Ìh broq hlài Diac Is-ra-ên ùh?”
Chuaq Jêxu tèo: “Pì ùh nhet ca loq jò leq loq 'nhòng leq taiq aih bìac tiaq cwìang itai cla Baq khoi pajaq. Mahaq jò leq Yiang Hadròih loh ŏi ta pì, pì jah bình halùih cwìang itai, èh pì jah anoi hlài bìac Au ta phôq Jê-ru-sa-lem, jàp gùng Juđia, gùng Sa-ma-ri, wa dìq dŏng ta crŏng taneh.”
Chuaq Jêxu Tŏc ta Plình
Khoi ca Haq hnài bàu aih, jò wì 'nang ngan, i yùc lom Haq jah đìh yŏc Haq tŏc ta plình, hi khoi wì pi hnoq Haq hòm.
10 Jò wì xôq ŏi ngoi ta plình ngan Haq tŏc, wop jò aih i baiq ngai gu calô caxùnh eo taboc mahno loh doi ca wì: 11 “Ô 'bài mangai Ga-li-lê, gleq pì ma ha'miang ngan yôt ta plình, broq cleq? Pì hnoq Chuaq Jêxu cô tŏc ta plình 'màng leq, jò Haq trùh hlài crŏng taneh hadai 'màng aih.”
Wì Ŏi ta Hnem Làu Ha'nhèq
12 Atìq ca aih, wì loh enh wang Ôliu hlài ta Jê-ru-sa-lem. Wang aih hangai ca Jê-ru-sa-lem mòiq kê sôq. 13 Jò wì hlài Jê-ru-sa-lem, wì tŏc ta hnem i adùq ha'nhèq. Ta aih i Pêtrô, Jon, Jacò, Anrê, Philip, Thôma, 'Ba-thê-lê-mi, Mathêu, Jacò (con Aphê), Simôn Xêlôt wa Juđa (con Jacò). 14 Dìq ca 'bài mangai aih pajùm mòiq manoh waiq khàn ti 'bài gu cadrì, Mari miq Chuaq Jêxu wa 'bài oh Haq.
Mathia Jah Wì Ràih Broq Sùq Đô
15 Jò aih, Pêtrô yòng ta'ne mangai tagop i 120 ngai oh daq, doi: 16 “Ôi pì oh daq au, bàu ma Yiang Hadròih am Đawit capoch adroi ta Sech Hadròih bìac Juđa, mangai khoi ajèn trong ca wì rùp Chuaq Jêxu, phai jah xìt troi bàu aih. 17 Adroi ca aih Juđa ŏi ti nhèn, khoi ràih haq broq bìac troi nhèn.”
18 Juđa yŏc 'bac wì ma baha haq, broq tôiq ngang dù, èh wì rŏt mòiq đùng taneh. Haq tacro hatàp gàu ta nòi aih, padah cliac, cachìt hloi. 19 Dìq ca mangai ta phôq Jê-ru-sa-lem loq ca bìac aih, èh wì hiniq ca đùng taneh aih Hàc-en-đa-ma (aih Đùng Taneh Mahem).
20 Ta sech Calêu Plình khoi achìh:
“ ‘Waq ca nòi haq pi i ca cabô bawòch,
apaq đòiq mangai leq rìh ŏi ta aih hòm,’ 1:20 BCP 69:25.
wa
‘Đòiq i mòiq ngai 'noiq broq bìac thai haq.’ 1:20 BCP 109:8.
21 'Màng aih, ep ràih mòiq ngai khoi lah ŏi ti nhèn jò Chuaq Jêxu ma rìh ŏi ti nhèn, 22 enh jò Jon broq 'baptem, trùh jò Chuaq Jêxu tŏc ta plình, phai i mòiq ngai ŏi ta 'bài mangai cô pajùm ti nhèn anoi hlài bìac rìh hlài da Chuaq Jêxu!”
23 Wì yŏc baiq ngai, Jôsep 'Ba-sa-ba (wì creo haq Juptu) wa Mathia, 24 hi khoi wì waiq khàn doi: “Waiq Chuaq, Ìh loq dìq ca manoh mangai. Xìn Ìh am ca nhèn loq wa baiq ngai cô, mangai leq Ìh ma khoi ràih, 25 đòiq broq sùq đô thai ca Juđa, aih mangai khoi cađac Chuaq, lam tiaq dèh manoh cla.” 26 Wì pàih panàih troq ca Mathia. Haq wìa sùq đô pajùm ti wì 11 ngai, sùq đô.

1:20 1:20 BCP 69:25.

1:20 1:20 BCP 109:8.