21
Chuaq Jêxu ta Braih Diac Raxìq
Atìq ca bìac cô, Chuaq Jêxu loh mahno dađeh ca mangai hŏc tiaq Haq ŏi ta 'bò diac raxìq Ti-bê-ri-at. Haq mahno 'màng cô: I Simôn Pêtrô, i Thôma, (hadai i hiniq: Con Camia), Nê-tha-nên ŏi ta plài Cana, gùng Ga-li-lê, baiq con calô Xê-bê-đê wa baiq mangai hŏc tiaq ma 'noiq hòm. Wì haq 'nang ŏi ti dabau. Simôn doi ca wì: “Au lam ranang ca.” Wì doi ca haq: “Nhèn hadai lam broq pajùm ca ìh.” Wì haq loh lam, tŏc ta bong, mahaq dìq ca mang aih wì ùh jah cacleq.
Trùh xrŏih xroq, Chuaq Jêxu yòng kenh 'bò diac raxìq, mahaq mangai hŏc tiaq ùh canao aih Chuaq Jêxu.
Chuaq Jêxu doi ca wì: “Ô pì con, i jah ca ùh?”
Wì doi ca haq: “Ùh i jah ca cleq.”
Haq doi ca wì: “Pì ca'naih hlàm pah 'ma ca bong beq, pì jah ca.” Wì haq ca'naih hlàm, hi jah ca bàc mech ùh nui dùi dèh hlàm.
Mangai hŏc tiaq ma Chuaq Jêxu loq waq ca haq, doi ca Pêtrô: “Aih Chuaq!” Jò Simôn Pêtrô bu tàng dèh bua doi, aih Chuaq, haq drah caxùnh eo, (ma jah 'màng aih haq khoi lêh eo), hi khoi hadrùc ta diac. Wì mangai hŏc tiaq ma 'noiq, chùng bong 'yoh mùt atìq taiq wì ùh i hangai ca 'bò toq leq, ùac jah 200 hagat. Wì dùi tiaq dèh hlàm bình ca. Jò wì mangai hŏc tiaq khoi tŏc ta 'bò, wì hnoq ca phiang enh 'nhèq ca ùnh. Hadai i 'benh mì.
10 Chuaq Jêxu doi ca wì: “ 'Ràng ca pì neo ranang jah ta cô.”
11 Simôn Pêtrô tŏc ta bong, dùi hlàm mùt ta 'bò, hlech ta hlàm 'bình ca càn, rèn jah 153 pliang. Ca bàc 'màng cô mahaq hlàm ùh hyah. 12 Chuaq Jêxu doi ca wì: “Lam ta cô caq beq.” Mahaq ùh i ca mangai hŏc tiaq leq hùa bòch Haq: “Ìh cabô?” Wì ùh bòch, taiq wì khoi loq aih Chuaq. 13 Chuaq Jêxu trùh haten ca wì, yŏc 'benh wa ca am ca wì. 14 Cô yàng piq Chuaq Jêxu loh mahno dađeh am ca wì mangai hŏc tiaq atìq ca Haq rìh hlài enh mangai cachìt.
Chuaq Jêxu Anoi Tùang ca Pêtrô
15 Jò wì khoi caq gêh, Chuaq Jêxu doi ca Simôn Pêtrô: “Simôn, con Jon, ìh loq waq ca Au yi hnao ca wì cô ùh?”
Simôn doi ca Haq: “Òq. Chuaq ôi, Ìh loq, au loq waq ca Ìh.”
Chuaq Jêxu doi ca haq: “Ìh am dahwèq caq ca trìu con Au oq.”
16 Yàng baiq, Haq doi ca Simôn: “Simôn con Jon, ìh loq waq ca Au ùh?”
Simôn doi ca Haq: “Joq Chuaq, Ìh loq manoh au loq waq ca Ìh.”
Chuaq Jêxu doi: “Ìh phai wèq ban 'bài trìu Au.”
17 Yàng piq, Haq doi ca Simôn hòm: “Simôn con Jon, manoh ìh loq waq ca Au ùh?”
Pêtrô loh ca mango jò haq tàng Chuaq bòch khoi piq yàng: “Manoh ìh loq waq ca Au ùh?” Pêtrô doi ca Haq: “Waiq Chuaq, Ìh loq dìq dŏng rìm bìac. Chuaq loq ca manoh au loq waq ca Ìh.”
Chuaq Jêxu doi ca haq: “Ìh phai am dahwèq caq ca trìu Au. 18 Au doi ca ìh bàu joq 'nàng, jò ìh ŏi radam, ìh càt dèh caxi nìt, hi lam trong leq tiaq dèh manoh enh waq, mahaq jò ìh khoi craq, ìh jah dèch tì, wa i wì ma 'noiq càt da ìh caxi nìt hi 'ràng ìh ti nòi ìh ùh enh lam.” 19 Chuaq doi bàu cô waq ca Pêtrô loq, haq jah cachìt 'màng leq, waq ca Boc Plình jah 'ngah 'ngai lem lình. Khoi ca doi bàu cô, Chuaq doi ca Pêtrô: “Lam tiaq Au beq.”
20 Pêtrô wìh hlài hnoq mangai hŏc tiaq ma Chuaq Jêxu loq waq ca haq tiaq wa, aih mangai hŏc tiaq ma khoi angèn ca Chuaq Jêxu jò wì caq Lè Lam Cwa, đòiq bòch Haq: “Chuaq ôi, mangai ma blòq Ìh cabô?” 21 Jò Pêtrô hnoq haq, Pêtrô bòch Chuaq Jêxu: “Mahaq Chuaq ôi, mangai cô èh 'màng leq?”
22 Chuaq Jêxu doi ca haq: “Tàng Au enh waq ca haq ŏi rìh trùh jò Au hlài ta cô, bìac cô i troq cleq ca ìh? Phàn ìh lam tiaq Au beq.” 23 'Màng aih, i bàu oh daq doi, mangai hŏc tiaq cô ùh cachìt, mahaq Chuaq Jêxu ùh doi haq ùh cachìt. Haq toq doi: “Tàng Au enh waq ca haq ŏi rìh trùh jò Au hlài ta cô, bìac cô i troq cleq ca ìh?”
24 Cla mangai hŏc tiaq cô raq ma anoi hlài dìq ca bìac cô wa achìh ta sech cô; wa nhèn loq bìac ma haq khoi achìh, aih bàu anoi joq 'nàng.
25 Ŏi i bìac ma 'noiq hòm Chuaq Jêxu ma khoi broq, tàng achìh hlài tang bìac mòiq, au hèm dìq ca crŏng taneh cô đòiq ùh nui dìq ca sech ma jah achìh loh.