28
Paulô Ŏi ta Pleo Manta
Jò nhèn khoi claih enh nòi yat tŏc ta 'bò, nhèn men loq ca pleo aih hiniq haq Manta. 'Bài tamoi ŏi ta aih broq lem, xa-ŏch ca nhèn. Taiq plình mè tanget, wì bùh ùnh am ca nhèn. Paulô yŏc mòiq achauq long ùnh haq bùh ta tanùh. I mòiq toq bìh plŏng loh enh achauq long ùnh aih cap atua atì haq. Wì hnoq bìh atua cap ti tì haq, wì doi ca dabau: “Mangai cô joq 'nàng mangai jêh đac mangai. Haq khoi jah claih enh diac raxìq, mahaq bìac ta-atoq xôq ùh đòiq haq rìh.” Mahaq Paulô da'rêh cađac bìh aih clìh ta tanùh ùnh. Paulô ùh hìaq troq cleq. Dìq ca wì ŏi ta aih xoh đeh cŏng haq êh, tajòi 'mòi jò aih haq tacro ta taneh cachìt. Wì gòm dùnh hnoq haq ùh hìaq troq cleq. Wì hamàih doi ca dabau: “Haq cô tìah ca mòiq yiang enh plình!”
Haten ca aih i nòi taneh da mangai craq pleo aih, hiniq haq Bup-li-u. Haq đìh yŏc nhèn wa loq xa-ŏch ca nhèn dìq jaq, 'nong nhèn hlài hnem haq, 'mi nhèn acaq jìang. Nhèn ŏi ta hnem haq piq hì. Baq Bup-li-u ùh hrŏc tôq chac ìch loh mahem. Haq ep cùi ta jùang. Paulô mùt ti haq, bèq tì ta chac haq, waiq khàn haq jah brêh. Hnoq 'màng aih, dìq ca wì mangai ùh hrŏc ŏi ta pleo lam trùh ti Paulô. Èh dìq ca wì hadai jah brêh. 10 Wì haq loq waq ca nhèn dìq jaq. Jò nhèn lam, wì am ca nhèn tàu dahwèq caq nhèn ma nhet ca waq.
Paulô Trùh ta Phôq Rôma
11 Atìq ca aih piq khê, nhèn tŏc bong trùh enh A-lec-xan-tri. Bong cô khoi ŏi dìq ca jò ralìm jang pleo aih. Bong nhèn ma lam, hiniq haq Con Camia Calô. 12 Trùh Si-ra-cu-sò, nhèn ŏi ta cô piq hì. 13 Enh aih, nhèn lam trùh phôq Rê-ghi-um. Hì atìq i cayeo pah 'ma ca mat mahì loh, hlôi dêh, 'màng aih baiq hì hòm nhèn trùh phôq Bu-tô-li. 14 'Bài oh daq ŏi ta aih thê nhèn ŏi hlài ti wì haq tapèh hì. Khoi ca aih nhèn tŏc phôq Rôma. 15 'Bài oh daq ŏi ta phôq cô hìa i nhèn trùh. Wì lam trùh ta chòq creo Xàn Ap-bi-u wa jang nòi Piq Toq Hnem Tamoi Ŏi Đò đìh yŏc nhèn. Jò Paulô hnoq wì oh daq, haq manè apôi Boc Plình, èh broq ca haq cajap manoh. 16 Jò nhèn khoi trùh phôq Rôma, đôiq trùang am Paulô jah ŏi crài ti mòiq ngai mangai lình đòiq wèq haq.
17 Atìq ca aih piq hì, Paulô tagop wì mangai gu craq Yothaiq. Jò wì trùh, haq doi ca wì: “Ôi oh daq au, au ùh lah broq bìac cleq tajraq hlài ca jàn bèn, loq broq ùh troq ca ranenh boc yaq bèn, mahaq au 'bìq rùp ta phôq Jê-ru-sa-lem, hi jao am au ca mangai Rôma. 18 Wì hadrah bìac au, hnoq au ùh broq tôiq cleq đang cachìt. Wì enh ca'naih au. 19 Mahaq mangai Yothaiq ùh enh ca'naih au. 'Màng aih au phai xìn anoi bìac au ca Sêsa. Mahaq au trùh ta cô ùh xài đòiq hi kìan jàn bèn. 20 Taiq bìac aih ma jah au xìn glàm wa capoch tùang ca pì. Taiq bìac gòm ngèh da jàn Is-ra-ên, au ma jah 'bìq wì càt xam caxi mem tagwat cô.”
21 Wì tèo haq: “Nhèn ùh lah hnoq thò enh gùng Juđia anoi hlài bìac ìh, wa ùh i ca oh daq leq trùh anoi hlài ca nhèn bìac 'mèq leq ca ìh. 22 Mahaq nhèn enh loq ìh hèm 'màng leq ca bàu hnài ma neo cô, ma jah 'màng aih nhèn loq wì tajraq hlài ca bàu hnài aih rìm nòi.”
23 'Màng cô, trùh hì wì ma khoi pajaq ca dabau, wì lam trùh bàc, tagop ta hnem Paulô ma ŏi đò. Enh xroq trùh xèq haq anoi hlài ca wì Bàu Lem Diac Boc Plình, yŏc sech Ranenh Môise wa sech Mangai Capoch Thai Boc Plình, ran capoch panhet wì lùi Chuaq Jêxu. 24 Ta aih i ngai tàng bàu haq, wì jah lùi Chuaq, i 'nah ngai ùh waq lùi. 25 Atìq ca Paulô capoch bàu cô, wì ùh mòiq manoh ca dabau. Èh wì padon loh lam. Paulô doi: “Yiang Hadròih khoi yŏc mangai capoch thai Boc Plình, aih Êsai, doi ca boc yaq pì joq troq:
26 “ ‘Phai lam trùh jàn cô doi:
“Pì i don tamàng, mahaq ùh 'nì tàng cleq.
Pì i mat ngan ma ùh hnoq cleq.”
27 Ma jah 'màng aih manoh jàn cô cadoq.
Don wì clìch, mat wì ca'nhìp,
èh yùq dèh mat wì loq hnoq,
don loq tàng, manoh wì loq hèm,
èh wìh hlài ti Au wa Au jah broq brêh ca wì.’ 28:27 Êsai 6:9,10.
28 “ 'Màng aih, pì phai loq bìac dèch claih da Boc Plình cô khoi 'ràng trùh ca mangai jàn 'noiq, èh wì haq loq tamàng tiaq!”
29 Jò Paulô capoch bàu gêh, 'bài mangai Yothaiq loh hlài, rai tarahen ca dabau dìq jaq.
30 Paulô ŏi jah baiq hanam ta hnem haq ma khoi rŏt đò aih. Haq đìh yŏc oh daq leq ma loq lam hmàih ca haq. 31 Haq anoi hlài ca wì Diac Boc Plình, yŏc manoh tanuq hnài wì Bàu Chuaq Jêxu Crich, ùh i ca mangai leq tàt khech.

28:27 28:27 Êsai 6:9,10.