Thò da Paulô Gòi ca Tagop Hadròih
Rôma
Bàu Patô Adroi
Hiniq wa Bàu Xèm Da Sech:
Hiniq sech cô: Rôma.
Mangai Achìh wa Hanam Achìh:
Paulô achìh thò cô jò haq ŏi ta phôq Cô-rinh-tô, aih trong lam anoi hnài yàng piq. Haq ngèh enh dìq jaq mùt phôq Rôma, mahaq jò cô haq ùh jah lam, 'màng aih haq gòi thò cô hôiq.
Hanam achìh: 57 Atìq C.
Bàu Anoi:
Paulô anoi hnài Bàu Lem – Trong 'màng leq Haq jah dèch claih con mangai enh tôiq lôi wa broq ca wì haq jah ta-atoq.
Bàu hnài cô hnài bìac mangai jah wìa ta-atoq nhò manoh lùi. Mangai pòq hiniq tôiq, mangai jah hadròih wa jah hanình ŏi ta Chuaq Jêxu. Sech Rôma i bàu hnài bìac manoh lùi.
Rìm 'Nat:
1. Bàu Baxèm: 1:1–15
2. Bìac Ta-atoq Loh enh Boc Plình: 1:16–17
3. Bìac ùh Ta-atoq da dìq con mangai: 1:18—3:20
4. Can Ta-atoq jah 'mùt ta manoh: 3:21—5:21
5. Can Hadròih jah 'mùt ta manoh: 6:1—8:39
6. Boc Plình Palem Dađeh ca Bìac Ta-atoq: 9:1—11:36
7. Mangai Broq Bìac Ta-atoq: 12:1—15:13
8. Bàu Pulùch: 15:14–33
9. Bàu Manè wa Bòch Hmàih: 16:1–27
1
Bàu Bòch Hmàih
Au cô Paulô, hapŏng da Chuaq Jêxu Crich, Haq khoi ràih au broq mangai sùq đô đòiq anoi hnài Bàu Lem da Boc Plình, ma Haq khoi hùaq cwa 'bài mangai capoch thai Boc Plình ta Sech Hadròih. Bàu Lem aih anoi Con Boc Plình tiaq chac hamac con mangai, Haq khoi xa-ông loh enh xinoi bùa Đawit, nhò Yiang Hadròih khoi jah pa'noh ro ca bèn xam cwìang itai, Haq joq 'nàng Con Boc Plình, Chuaq Jêxu Crich, Chuaq bèn, nhò bìac Haq rìh hlài enh can cachìt tiaq bìac broq da Yiang Hadròih. nhò Haq nhèn khoi jah nhàn yŏc bìac am dech wa bìac broq mangai sùq đô, đòiq nhò hiniq Haq, jah 'ràng ca rìm con jàn ta crŏng taneh loq iu tiaq nhò i manoh lùi, ta mangai jàn ma khoi jah Boc Plình creo broq con caiq Chuaq Jêxu Crich hadai i pì dìq.
Xìn gòi dìq dŏng ca 'bài mangai hadròih, aih 'bài mangai Boc Plình ma loq waq ŏi ta Rôma.
Waiq xìn Boc Plình Baq bèn wa Chuaq Jêxu Crich am bìac am dech wa can catèm ca oh daq.
Paulô Enh Lam ta Phôq Rôma
Adroi dŏng nhò Chuaq Jêxu Crich, au manè apôi Boc Plình da au bìac pì, ma jah 'màng aih taiq manoh lùi da pì khoi jah anoi jàp ta crŏng taneh. Ma jah 'màng aih au khoi dìq ca manoh patìh bìac ca Boc Plình, xam trong anoi hnài Bàu Lem da Con Haq, Haq loq au xôq waiq khàn yôt am ca pì, 10 hloi hloi ràu hiniq oh daq, tàng lem manoh Boc Plình, xìn Haq pèh trong ca au jah trùh hmàih ca pì.
11 Joq 'nàng, au dìq jaq enh lam hmàih ca pì, đòiq au jah jao am tam ca pì bìac hnhu am da Yiang Hadròih, waq ca manoh lùi pì jah cajap; 12 aih đòiq bèn pajùm ti dabau parông manoh lùi dabau, manoh lùi pì wa manoh lùi au. 13 Ôi oh daq! Au ùh enh pì ùh 'nì, khoi bàc yàng au enh lam hmàih ca pì, hadai đòiq gich plì ta pì tìah ca ta mangai jàn 'noiq ma crài hòm, mahaq i bìac khech tàt trùh manàiq, au xôq 'nhòq jah lam.
14 Au pòq dòih dìq ca mangai Hilap wa mangai ùh hŏc, dìq ca mangai thai rabiaq wa mangai blùng. 15 'Màng aih, au hadai dìq jaq enh trùh anoi hnài Bàu Lem am ca pì, aih mangai ŏi ta Rôma.
Cwìang Itai Da Bàu Lem
16 Joq 'màng aih, au ùh camaih ca Bàu Lem, ma jah 'màng aih cô cwìang itai Boc Plình đòiq dèch claih rìm ngai ma lùi Con Haq, adroi mangai Yothaiq, atìq mangai Hilap. 17 Ma jah 'màng aih Bàu Lem cô jah pa'noh ro bìac ta-atoq da Boc Plình, enh manoh lùi èh 'ràng trùh manoh lùi hòm, tìah ca Sech Hadròih khoi achìh: “Mangai ta-atoq rìh nhò manoh lùi.” 1:17 Hab 2:4.
Can Nòih Boc Plình
18 'Màng aih, can nòih Boc Plình enh plình pa'noh loh tajraq hlài ca rìm ngai ma ùh loq iu yùq ca Haq wa wì ma broq bìac ùh ta-atoq đòiq gùt 'bàt đac bìac joq 'nàng. 19 Ma jah 'màng aih bìac leq đòiq jah loq ca Boc Plình, khoi jah pa'noh ro ta manoh wì haq, Boc Plình khoi paro bìac aih am ca wì haq. 20 Bìac ta manoh Boc Plình mat bèn ùh jah hnoq, mahaq enh jò Boc Plình broq loh plình crŏng taneh, con mangai jah hnoq dìq ca bìac Haq khoi broq loh, aih bìac mahno cwìang itai wa manoh Haq 'màng leq, taiq 'màng aih wì ùh jah doi dađeh ùh loq ca Boc Plình.
21 Ma jah 'màng aih 'nhac ca wì khoi loq ca Boc Plình, wì haq xôq ùh broq 'ngah ca hiniq Haq, aih Boc Plình, èh ùh manè pôi Haq, mahaq bìac wì ma hèm ta manoh aih khoi 'ngwan, wa manoh blùng da wì haq bình halùih bìac clam clôiq. 22 Wì haq padèch dađeh doi khôn rabiaq, mahaq wì khoi wìa mangai blùng, 23 wa khoi yŏc can 'ngah 'ngai ùh hù hnhung da Boc Plình halìh yŏc dua 'mù con mangai loq hù hnhung, 'bài dua 'mù chìm, dua 'mù ngè gùng, wa dua 'mù ngè ma moq ti taneh.
24 Taiq 'màng aih Boc Plình khoi đòiq wì haq tiaq dèh manoh loq ham da cla wì haq, mùt ta bìac amùa amech, broq camaih ca chac hamac dabau, 25 thai ca bàu joq 'nàng da Boc Plình, wì haq halìh yŏc bìac amòng cùh waiq wa patìh bìac Boc Plình ma broq loh, thai ca cùh waiq Boc Plình ma broq loh rìm bìac, Haq ma đang ca manè hloi hloi. Amen.
26 Taiq 'màng aih Boc Plình ma jah khoi cađac wì haq lam tiaq bìac tango amùa amech, trùh 'mòi gu cadrì mech tango ca gu cadrì. 27 'Bài gu calô hadai 'màng aih, wì haq cađac trong caq ŏi pajùm ca gu cadrì, yŏc manoh ham dìq jaq broq tiaq trong caq ŏi cùi pajùm ti dabau, gù calô tango ca gù calô broq tiaq bìac 'mèq 'mac, èh cla wì haq ep chìuq dèh bìac baxa tajì dèh ca bìac cla wì haq khoi broq.
28 Taiq wì haq doi ùh đang đòiq canao loq ca Boc Plình, 'màng aih Boc Plình cađac wì haq, am wì haq tiaq dèh manoh 'mèq, broq dìq ca bìac ùh troq. 29 Ta wì haq bình halùih ca bìac ùh ta-atoq, bìac tango anang, bìac loq ham, bìac ngang dù, manoh bình ca bìac tagit ca dabau, jêh mangai, ta'blêq ca dabau, 'nùt dabau, manoh hèm ca broq 'mèq, wa loq capoch bàc bàu, 30 capoch troq mangai 'noiq, capoch dech ca wì, git ca Boc Plình, manoh rataoq, loq padèch, loq catèh, broq loh bìac ngang dù, ùh iu bàu miq baq, 31 manoh ùh khôn rabiaq, ùh wèq dèh bàu, ùh i can loq waq, ùh i ca manoh loq xa-ŏch. 32 'Nhac ca wì haq loq ca ranenh Boc Plình wa loq mangai leq broq bìac tôiq aih dìq đang ca cachìt, èh ùh xài toq wì haq, mahaq wì enh ca mangai 'noiq broq tôiq 'màng ca wì haq dìq.

1:17 1:17 Hab 2:4.