2
Bìac Hadrah Ta-atoq Da Boc Plình
'Màng aih, ô mangai ma loq hadrah mangai 'noiq tau, ìh pi jah dŏih dađeh, ma jah 'màng aih jò ìh hadrah wì, aih raq ìh hadrah dađeh taiq ìh hadai broq bìac troi wì haq. Ma jah 'màng aih bèn loq, Boc Plình tiaq bàu joq 'nàng hadrah 'bài mangai broq bìac 'màng aih. Ô mangai ma hadrah 'bài mangai broq bìac 'màng aih mahaq cla pì hadai troi 'bài mangai aih, ìh xoh dađeh claih ca bìac Boc Plình hadrah ìh 'mòh? Loq ìh khìn bìac manoh lem bình can loq xa-ŏch, chìuq àt da Haq, èh ìh ùh canao loq ca manoh xa-ŏch ca mangai da Boc Plình 'ràng ìh trùh nòi cađac dèh manoh broq tôiq lôi 'mòh?
Taiq manoh ìh cadoq, ùh cađac dèh manoh broq tôiq, ìh pabình ca dađeh can nòih trùh hì hadrah, aih hì hadrah ta-atoq da Boc Plình mahno loh cô èh. Aih cla Boc Plình ma “jah ca'naih hlài ca rìm ngai tiaq bìac broq da cla wì haq.” 2:6 BCP 62:12; BR 24:12. Chuaq am can rìh hloi hloi ca mangai leq cajap manoh broq lem, chaq can 'ngah 'ngai, bìac padèch wa bìac ùh cachìt. Mahaq mangai leq i manoh toq chaq bìac i lòiq ca dađeh, ùh dì tiaq bàu joq 'nàng, mahaq iu tiaq bìac ùh ta-atoq, Boc Plình pa'noh can nòih ca mangai aih. Bìac nan xa, nan tùng ùc am ca mangai ma broq dù, adroi am ca mangai Yothaiq, atìq am ca mangai jàn 'noiq. 10 Mahaq can 'ngah 'ngai, bìac i tìang 'bang wa bìac catèm am ca rìm ngai broq lem, adroi am mangai Yothaiq, atìq am ca jàn 'noiq. 11 Ma jah 'màng aih Boc Plình ùh gen can mangai leq.
12 Mangai leq ma ùh i ca Ranenh ma broq tôiq, èh haq ji hù hnhung 'nhac ca haq ùh i ca Ranenh, mahaq mangai leq i Ranenh mahaq xôq broq tôiq, èh haq xôq ep chìuq hadrah tiaq Ranenh. 13 Taiq ùh xài mangai tamàng sech Ranenh, aih mangai ta-atoq enh ngìa ca Boc Plình, mahaq mangai leq ma broq tiaq Ranenh men jah Boc Plình doi aih mangai ta-atoq. 14 Mangai jàn 'noiq 'nhac wì haq ùh i ca Ranenh mahaq tiaq manoh i đeh wì haq broq tiaq troq bàu hnài ta Ranenh aih, bìac aih patô wì khoi loq trong troq wa trong ùh troq. 15 Wì haq pa'noh ro bìac Ranenh ma hnài khoi achìh ta manoh wì haq, manoh loq cla wì haq anoi hlài 'màng aih, bìac wì ma hèm ta manoh cla i jò pa'noh ro dèh tôiq lôi cla, i jò palem dađeh. 16 Aih bìac jah pa'noh ro ta hì da Boc Plình nhò Chuaq Jêxu Crich hadrah bìac jrùq hlèp ta manoh da con mangai, tìah troi Bàu Lem da au.
Ranenh Ùh Jah Dèch Mangai
17 Mahaq tàng ìh toq hèm rahù dađeh mangai Yothaiq, catèh ca dađeh i Ranenh wa dađeh ŏi ta Boc Plình, 18 loq ca manoh Haq enh, wa loq dìq ca bìac troq loq ùh troq, ma jah 'màng aih Ranenh aih khoi hnài ìh, 19 catèh dađeh 'nong trong am ca mangai ùh xau, broq can 'ngah am ca mangai ŏi ta nòi clam clôiq, 20 broq thài ca mangai blùng, broq mangai hnài 'bài mangai 'nhòq craq manoh, ma jah 'màng aih sech Ranenh khoi broq dua da bìac 'nì loq ro rang wa bàu joq 'nàng. 21 'Màng aih ìh hnài mangai 'noiq, mahaq gleq ìh ùh hnài dèh cla? Ìh hnài ùh khòh atùng, mahaq ìh atùng ùh? 22 Ìh doi ùh jah tango, mahaq cla ìh tango ùh? Ìh ramòt ca dua 'mù mahaq ìh atùng yŏc dahwèq enh hnem cùh waiq dua 'mù ùh? 23 Ìh catèh dađeh loq ca Ranenh mahaq ùh broq tiaq Ranenh, 'màng aih ìh loq iu Boc Plình ùh? 24 Ma jah 'màng aih taiq pì raq, “wì mangai jàn 'noiq khoi capoch 'mèq ca hiniq Boc Plình” 2:24 Êsai 52:5; Êxê 36:20,22. troq troi Sech Hadròih khoi achìh.
25 Joq 'nàng, tàng pì broq tiaq Ranenh, lè cat akia pì ùh 'ngwan, mahaq tàng pì ùh tiaq Ranenh, 'nhac ca pì chìuq broq lè cat akia tìah ca ùh cat akia! 26 'Màng aih tàng mangai leq 'nhòq chìuq lè cat akia mahaq wèq dìq rìm bàu ta sech Ranenh, bìac haq 'nhòq chìuq lè cat akia aih, ùh tìah ca khoi chìuq lè cat akia 'mòh? 27 Mangai ùh chìuq lè cat akia mahaq broq troq Ranenh, jah hadrah pì mangai khoi i Ranenh wa khoi chìuq lè cat akia, mahaq broq ùh troq ca Ranenh.
28 Ma jah 'màng aih ùh xài mangai leq toq enh gùng mangai Yothaiq aih mangai Yothaiq 'nàng, hadai ùh xài bìac lè cat akia chac hamac aih lè cat akia joq 'nàng, 29 mahaq mangai Yothaiq joq 'nàng, aih mangai Yothaiq enh dalam, lè cat akia joq 'nàng, aih lè cat akia ta manoh nhò Yiang Hadròih ùh xài tiaq bàu achìh. Mangai Yothaiq 'màng aih jah manè padèch, ùh xài loh enh con mangai, mahaq loh enh Boc Plình.

2:6 2:6 BCP 62:12; BR 24:12.

2:24 2:24 Êsai 52:5; Êxê 36:20,22.