Amôt
Bàu Patô Adroi
Hiniq wa Bàu Xèm Da Sech:
Jò Ôxia bùa da Juđa wa Jê-rô-bô-am II bùa da Is-ra-ên wèq cwìang, Taneh Diac jah padrŏng can. Mahaq jò aih hadai i bàc bìac 'mèq 'mac wa ngang dù. Bàu ta sech Amôt pa'noh anoi dìq bìac aih.
Mangai Achìh wa Hanam Achìh:
Amôt mangai wèq trìu ŏi ta phôq 'yoh Têkôa. Haq ùh xài mangai broq cwan bìac hadrah tìah ca Êsai, loq pajàu tìah ca Jê-rê-mi. 'Nhac ca haq rìh ŏi ta gùng Juđa, haq jah Boc Plình thê lam anoi bàu hadrah da Boc Plình pah 'ngeo ca mat mahì loh ta gùng Is-ra-ên. Amôt capoch bàu thai ca Boc Plình jò bùa Ôxia wa Jê-rô-bô-am II broq bùa.Bìac broq da haq aih 'bài hanam 760-750 A.C. Aih hanam achìh da sech Amôt cô.
Bàu Anoi:
Bàu anoi 'noh aih khoi achìh ta 'nat 5:24. Bàu aih creo ca mangai rìh tiaq trong lem jang dìq ca manoh. Amôt mangai i manoh capoch tadêh bìac ta-atoq wa bàu lem jang da Boc Plình. Haq patùc ca mangai leq broq ca dađeh tadêh loq padrŏng can nhò broq nan xa ca mangai 'noiq.
Rìm 'Nat:
1. Bìac hadrah ca mangai haten hatìa ca Diac Is-ra-ên: 1:1—2:5
2. Is-ra-ên 'bìq hadrah: 2:6–16
3. Bàu doi adroi kìan Is-ra-ên: 3:1—5:17
4. Bàu 'noh wì haq jah 'bìq rùp 'nong lam khoi dèh Diac: 5:18—6:14
5. Can Mahno ca bìac hadrah baxa da Boc Plình: 7:1—9:10
6. Bìac ha'naoq ca Diac Is-ra-ên: 9:11–15
1
Bìac Hadrah Diac Haten Hatìa
Bàu da Amôt, haq mòiq ngai broq gàu ta 'bài lù mangai ban trìu ŏi ta Tê-cô-a, bìac mahno hnoq da jàn Is-ra-ên ta 'nhòng Ôxia, bùa Diac Juđa, wa ta 'nhòng Jê-rô-bô-am, con Jôach, bùa Is-ra-ên, baiq hanam adroi ca i taneh dalàc.
Haq doi:
“Chuaq cachech enh Siôn,
wa 'noh bàu enh Jê-ru-sa-lem.
'Bài đùng nhat da mangai ban trìu loh ca mango,
bôi wang Catmên loh ca croh hŏnh.”
Chuaq doi 'màng cô:
“Taiq tôiq lôi da Đamat
khoi tŏc tam trùh piq loq pôn yàng, 'màng aih Au ùh yŏc 'noh bìac baxa wì haq,
taiq wì haq khoi yŏc ranac len 'mau
broq xam mem blai Ga-la-at.
'Màng aih, Au thê ùnh trùh ta hnem bùa Ha-xa-ên,
đòiq bùh đac hnem Bên-ha-đat.
Au goh đac long calêh 'mang phôq Đamat;
bahnhung đac jàn ta thòng tamang Awen;
wa raliang đac bùa wèq cwìang ta Bêt Êđen;
phàn jàn Siri jah 'bìq rùp 'nong lam khoi dèh ca Diac trùh Kirò.”
Chuaq doi 'màng aih.
Chuaq doi hòm:
“Taiq tôiq lôi da Gaxa
khoi tŏc tam trùh piq loq pôn yàng, 'màng aih Au ùh yŏc 'noh bìac baxa wì haq,
taiq wì haq khoi rùp 'nong dìq ca mangai jàn
ta gùng lam khoi dèh ca Diac tech ca Êđôm.
Au thê ùnh trùh ta panàt phôq Gaxa,
bùh đac 'bài đôn hanình phôq haq.
Au bahnhung đac jàn khoi enh Achđôt
wa bùa da Ach-ca-lôn.
Au hnhu tì tajraq ca Ecrôn
wa phàn ma ŏi xrong da mangai Phi-li-tin èh cachìt.”
Chuaq doi 'màng aih.
Chuaq doi:
“Taiq tôiq lôi da Tirò khoi tŏc tam trùh piq loq pôn yàng,
'màng aih Au ùh yŏc 'noh bìac baxa wì haq,
taiq wì haq khoi rùp 'nong dìq ca mangai jàn dađeh ta gùng lam khoi dèh ca Diac tech Êđôm,
ùh hmàng ca bìac wêh jao da oh daq.
10 'Màng aih, Au jah thê ùnh trùh ta panàt phôq Tirò
bùh đac dìq 'bài đôn hanình da wì haq.”
11 Chuaq doi:
“Taiq tôiq lôi da Êđôm
khoi tŏc tam trùh piq loq pôn yàng, 'màng aih Au ùh yŏc 'noh bìac baxa wì haq,
taiq wì haq khoi yŏc chang hnan
jêh dèh oh daq, ùh xa-ŏch;
haq wèq yôt can nòih,
ban can nòih trùh hloi hloi.
12 Au jah thê ùnh trùh ta Têman
bùh đac 'bài đôn hanình da Bôxra.”
13 Chuaq doi:
“Taiq tôiq lôi da Amôn
khoi tŏc tam trùh piq loq pôn yàng, 'màng aih Au ùh yŏc 'noh bìac baxa wì haq,
taiq wì haq khoi pah cliac mangai ŏi jiang da Ga-la-at
đòiq parùng dèh acang Taneh Diac.
14 Au patep ùnh ta panàt phôq Rapba,
bùh đac 'bài đôn hanình haq
jò i bàu cachech hì tajêh poh,
ta'ne ranhòm cayeo wenh hì bahùt.
15 Bùa wì haq wa 'bài cwan dìq
jah 'bìq rùp 'nong lam khoi dèh ca Diac.”
Chuaq doi 'màng aih.