9
Ùh Jah Claih Khoi Bìac Hadrah Da Boc Plình
Au hnoq Chuaq yòng haten ca 'bŏng tadreo, Haq doi:
“Blai 'bài gàu long jrang
beq waq ca tadroq ca 'bài radua 'mang;
blai padah 'bài dua 'mù ti gàu wì haq!
Mangai leq ŏi xrong ta wì haq,
Au jêh đac xam chang,
ùh i mòiq ngai leq mot hlèp,
ùh i ca mòiq ngai leq jah claih.
'Nhac ca wì haq chìa trom mot ta ralùng hanang,
tì Au xôq dùi atŏc wì haq;
'nhac ca wì haq tŏc ta plình
Au xôq dùng ca'nìh wì haq.
'Nhac ca wì haq mot ta bôi wang Catmên,
Au xôq lam chaq waq ca hnoq đòiq rùp wì haq;
'nhac ca wì haq cadoc dađeh ta diac raxìq
Au xôq thê bìh diac raxìq cap wì haq ta aih.
'Nhac ca wì haq 'bìq mangai git rùp 'ràng broq hapŏng,
ŏi ta aih Au xôq thê chang jêh đac wì haq.
 
“Au ha'mrìh ngan wì haq
đòiq am bìac ranàc ca wì haq thai ca am xôq ramŏt.”
 
Ma jah 'màng aih Chuaq Boc Plình
ma wèq dìq ca 'bình plình bèq taneh,
tajòi 'mòi taneh hech loh diac,
dìq ca jàn ŏi ta crŏng taneh hmoi rayoih;
dìq ca taneh jah plôh tŏc tìah ca diac cròng Ninh ta Aicàp;
haq lai laq tŏc loh 'màng ca diac cròng da Aicàp.
Chuaq khoi broq hnem Haq ta 'bài lòp plình;
Haq broq ca'nàm plình enh 'nhèq ca crŏng taneh.
Haq creo ca diac raxìq trùh,
hi khoi ùc 'noh ta crŏng taneh.
Hiniq Haq Chuaq.
 
Chuaq doi: “Ô con caiq Is-ra-ên,
enh ngìa ca Au pì ùh crài cleq ca con caiq da Ê-thi-ô-bi?
 
“Au khoi 'nong Is-ra-ên loh khoi enh Aicàp;
mangai Phi-li-tin loh khoi enh Captô,
wa mangai Siri loh khoi enh Kirò.
 
“Mat Chuaq Boc Plình ngan hnoq
Taneh Diac Is-ra-ên i tôiq cô;
Au raliang đac haq khoi ca crŏng taneh;
mahaq Au ùh jêh đac dŏng
hnem Jacôp,
Chuaq doi 'màng aih.
 
“Ma jah 'màng aih cô Au am bàu thê,
prai mangai Is-ra-ên ta rìm jàn,
hi khoi thê wì ùm 'màng ca wì ùm 'mau ta tŏn,
mahaq ta jàn ùh i mòiq pliang leq
taclìh ti ha'neq.
10 Jàn Au rìm ngai
leq broq tôiq,
aih wì mangai ma doi:
‘Bìac ranàc hnan ùh tem bèn. Wì aih dìq cachìt ca pla chang.’
 
11 “Ta hì aih,
“Au broq hlài hnem ŏi đò da Đawit, aih hnem khoi tacro,
wa broq hlài 'bài nòi haq khoi hyah.
Au broq hlài nòi tapŏt
broq hlài tìah troi calah nèh;
12 Đòiq wì haq jah blah yŏc phàn ma ŏi xrong hlài da Êđôm
wa dìq dŏng 'bài Diac jah pa'noh hiniq Au.”
Chuaq broq rìm bìac aih, doi 'màng aih.
13 Chuaq doi: “ 'Bài hì ta ngìa èh,
“mangai cai tiaq tem mangai gat,
mangai len plì nho tiaq tem mangai rai adrech.
'Bài bôi wang catôh loh alac nho nhim wa hìu jàp ta rìm bôi go.
14 Au jah 'nong dèh jàn Is-ra-ên wìh hlài enh broq hapŏng.
 
“Wì haq jah broq hlài 'bài phôq ma raliang, wa ŏi ta aih.
Wì haq pìt wùan nho wa ôq diac nho,
abèq dèh wia wa caq plì wì haq.
15 Au pìt hlài wì haq ta taneh wì haq;
wì haq ùh hìaq 'bìq bùiq đac khoi
enh taneh Au khoi am ca wì haq.”
Chuaq, Boc Plình pì khoi doi 'màng aih.