Apđia
Bàu Patô Adroi
Hiniq wa Bàu Xèm Da Sech:
Hiniq Apđia i hiniq: “Hapŏng da Chuaq.” Bàu achìh anoi bìac ta'miaq ca dabau calah nèh ta'ne Êđôm wa Is-ra-ên. Mangai Êđôm xinoi da Êsau. Wì haq i manoh git 'bŏn ca mangai Is-ra-ên taiq calah nèh Jacôp khoi broq cwàiq amòng yŏc ca dađeh cwìang broq con ramua enh Êsau daq haq.
Mangai Achìh wa Hanam Achìh:
Mangai achìh sech cô Apđia. Bèn ùh 'nì joq 'nàng hanam achìh, mahaq jah doi ta'ne hanam 853-841 A.C. Jah anoi 'màng aih tiaq bàu achìh ta brong 11-14 ma anoi bìac tajêh poh da mangai Phi-li-tin wa mangai Aràp jò bùa Jê-hô-ram broq bùa tajraq hlài ca phôq Jê-ru-sa-lem. (Ngan 2 'Bài Bùa 8:20–22)
Bàu Anoi:
Bìac ma nhet loq, aih Êđôm catèh bìac hagao hagình dađeh, èh bùi manoh jò Is-ra-ên 'bìq hù hnhung nhò Diac 'noiq, mahaq taiq cla Êđôm hadai khoi wiang ti wì haq tajraq hlài ca Is-ra-ên. Mahaq taiq bìac wì haq broq, can nòih Boc Plình ta-ùc ca wì haq. Cla Êđôm jah 'bìq raliang piang, mahaq Wang Siôn wa Is-ra-ên jah Boc Plình dèch claih, 'màng aih Diac Boc Plình jah ta'blêq.
Rìm 'Nat:
1. Bìac hech hoch pulùch da Êđôm: 1–14
2. Êđôm jò Hì da Chuaq: 15–21
1
Bàu Doi Adroi Bìac Êđôm Raliang
Cô bìac mahno khoi jah am ca Apđia.
 
Chuaq Boc Plình doi bìac Êđôm 'màng cô:
Nhèn khoi tàng bàu enh Boc Plình,
i mòiq ngai mangai 'ràng bàu lam ta 'bài Diac doi:
“Pì yòng beq! Bèn yòng tajraq hlài ca jàn cô đòiq tajêh poh ca haq!”
 
“Cô Au broq ca gè loh ca yi 'yoh dìq ca 'bài Diac 'noiq.
Gè 'bìq wì jù lê bàc.
Ô mangai ŏi ta còp hmu,
ta nòi ha'nhèq,
ìh hèm ta manoh doi:
‘Cabô jah ca'nhùt au clìh ta taneh?’
Bìac catèh da manoh gè khoi 'nùt gè.
'Nhac ca gè pan ha'nhèq dàng chìm cliang,
'nhac ca gè broq pù ta halŏng plình,
Au xôq dùng gè clìh khoi enh aih.
Chuaq Boc Plình doi 'màng aih!
Tàng mangai atùng
loq mangai tablah lam trùh ta hnem
gè jò damang,
wì atùng 'nang lem raq 'mòh?
Tàng 'bài mangai kech plì nho trùh ta gè,
wì rong đòiq toq 'biaq ra'nhi plì nho 'mòh?
Êsau 'bìq chèh chaq 'màng leq!
'Bài dahwèq canaq 'bac haq cadoc hlèp khoi 'bìq chèh chaq 'màng leq!
Bua gè khoi hnan đac gè trùh nòi acang Taneh Diac.
'Bài mangai hatroq ca gè khoi 'nùt gè, ta'blêq ca gè;
'bài mangai caq 'benh gè, wì bet rahoch ca gè;
mahaq gè ùh 'nì loq cleq!”
Chuaq Boc Plình doi: “Ta hì aih,
Au ma ùh jêh đac 'bài mangai rabiaq khoi ca gùng Êđôm,
wa 'bài mangai rabiaq khoi ca wang Êsau 'mòh?”
Ô Têman, 'bài lình tanuq da gè loh ca crè crep;
dìq dŏng 'bìq jêh cachìt ta wang Êsau.
10 Ma jah 'màng aih taiq gè khoi broq dù ca oh gè Jacôp;
gè jah camaih,
wa 'bìq jêh đac hloi hloi!
11 Ta hì gè yòng ngan wì tablah yŏc cùng hang haq,
lình wì glàm mùt ta 'mang ngo phôq haq,
pàih panàih axong ngè canaq ta Jê-ru-sa-lem,
gè hadai tìah ca mòiq ngai ta 'bài wì haq.
12 Ta hì oh daq gè glàm
bìac ranàc gè paq lem bùi;
paq lem bùi ta con caiq Juđa
'bìq raliang piang;
hadai paq capoch catèh
ta hì haq 'bìq xalep.
13 Paq mùt ti 'mang phôq jàn Au
ta hì haq glàm bìac ranàc;
paq hamrìh ngan bìac ranàc haq,
hì haq 'bìq xalep!
Paq atùng yŏc cùng hang haq
ta hì haq glàm bìac ranàc.
14 Paq yòng ti halah trong đòiq jêh đac
'bài mangai cadàu mot da haq;
paq rùp 'bài mangai ma ŏi xrong
da haq ta hì haq glàm bìac ranàc.
Hì Da Chuaq Wa Bla Èh
15 “Ma jah 'màng aih hì da Chuaq khoi haten
ca rìm Diac.
Jò aih wì broq ca gè tìah troi gè khoi broq;
rìm bìac broq da gè jah ta-ùc hlài ta gàu cla gè!
16 Tiaq troi pì khoi ôq ta bôi wang hadròih Au 'màng leq,
èh dìq dŏng rìm Taneh Diac hadai ôq 'màng aih;
khoi èh dìq ca wì haq 'bìq jêh đac
tìah ca 'nhòq lah i ca wì haq!
17 Mahaq xôq ŏi i 'bài mangai cadàu mot claih ta bôi wang Siôn,
wang aih jah wìa wang hadròih;
wang aih jàn Jacôp ta'miaq yŏc broq cùng hang cla haq.
18 Hnem Jacôp aih ùnh,
wa hnem Jôsep aih pla ùnh;
hnem Êsau ha'ngùc hri
ma wì bùh baxù đac.
Hnem Êsau
ùh i ca mangai ŏi rìh.”
Chuaq khoi doi 'màng aih.
 
19 'Bài mangai Nêghep jah blah
yŏc wang Êsau;
'bài mangai ŏi Sê-phê-la
jah taneh da mangai Phi-li-tin;
wì haq jah đùng tamang da Ep-ra-im wa tamang da Sa-ma-ri;
'bài mangai Bên-ja-min jah taneh Ga-la-at.
20 'Bài mangai lình da Is-ra-ên ma hlài enh lam broq hapŏng
jah yŏc taneh mangai Ca-na-an tŏc trùh Sa-rep-ta.
'Bài mangai Jê-ru-sa-lem hlài enh lam broq hapŏng
jah yŏc taneh gùng da Nêghep.
21 'Bài mangai ma jah claih, dìq tŏc ta wang Siôn
đòiq wèq cwìang wang Êsau;
wa dìq ca Taneh Diac aih da Chuaq.