Jôna
Bàu Patô Adroi
Hiniq wa Bàu Xèm Da Sech:
Sech cô khoi rèp hiniq da mangai achìh, aih Jôna i hiniq “trù”. Bìac ta sech cô khoi loh ta'ne hanam 701 – 800 A.C. Mangai A-si-ri khoi wìa mangai tagit da mangai Is-ra-ên wa mangai Is-ra-ên loq yùq wa khìn wì haq.
Mangai Achìh wa Hanam Achìh:
'Nhac ta sech ùh doi cabô achìh, i mangai hnài loq 'nì doi, Jôna con A-mit-tai, khoi achìh. Ùac aiq jò hanam 775 A.C. khoi jah achìh.
Bàu Anoi:
Bàu anoi hnài aih anoi 'noh can xa-ŏch da Boc Plình am ca mangai jàn 'noiq nhò wì haq cađac dèh manoh broq tôiq. Hadai i bàu anoi 'noh bìac Boc Plình hatình ca jàn Is-ra-ên, wa 'màng leq wì haq phai broq gêh 'nac Boc Plình khoi hatình.
Rìm 'Nat:
1. Jôna cadàu mot khoi ca bìac broq: 1:1—2:10
A. Bàu thê khoi am ca Jôna wa bìac cadàu mot da haq: 1:1–3
B. Mangai wèq bong yùq hi creo ca can kiac wì haq: 1:4–6
C. Bìac ùh dì tiaq da Jôna khoi jah 'noh loh: 1:7–10
D. Bìac baxa da Jôna; bìac dèch dŏng wa bàu waiq khàn manè: 1:11—2:10
2. Jôna broq gêh bàu thê, mahaq ùh bùi manoh: 3:1—4:11
A. Bàu thê ma neo wa manoh dì tiaq da haq: 3:1–4
B. Jàn Ni-ni-we 'bìq yat cađac dèh manoh broq tôiq hi waiq xìn Boc Plình: 3:5–9
C. Boc Plình nhàn yŏc manoh cađac dèh tôiq da jàn Ni-ni-we: 3:10—4:4
D. Bìac dèch dŏng da Jôna wa bàu lech ca haq: 4:5–11
1
Jôna Ùh Dì Tiaq Bàu Boc Plình
I bàu Chuaq doi ca Jôna con calô A-mit-tai doi: “Yòng beq lam trùh phôq Ni-ni-we càn caiq tau, anoi 'noh bàu hadrah ca wì haq, taiq tôiq lôi wì haq khoi trùh jang ngìa Au.”
Mahaq Jôna lam cwa Ta-rê-si, đòiq mot ca Chuaq. Jôna loh ta Japhô hnoq i mòiq toq bong padon lam Ta-rê-si. Haq am 'bac tŏc bong aih lam cwa Ta-rê-si ti wì, đòiq mot ca Chuaq.
Ma haq Chuaq broq cayeo dêh wa bahùt càn hlôi ta diac raxìq broq ca bong ten tapah. 'Bài mangai wèq bong dìq jaq yùq crè, rìm ngai waiq dang dèh can kiac da wì haq; wì haq hwenh đac 'nah 'bài dahwèq ta bong ca'nìh ta diac raxìq, đòiq jah hèo tam ca bong.
Mahaq Jôna khoi mùt ta trom chac bong, cùi hnia dìq jaq. Cla craq bong thia haten creo ca Jôna: “Ô mangai ma cùi tau, broq cleq 'màng 'mat? Rìu beq! Creo dang ca yiang da ìh beq, 'màng leq haq jah xa-ŏch ca bèn, bèn jah claih ca cachìt.”
Khoi ca aih, wì doi ca dabau: “Beq bèn pàih panàih, đòiq jah loq bìac ranàc cô trùh ca bèn taiq cabô.” Wì pàih panàih troq ca Jôna. Jò aih wì doi ca Jôna: “Am ca nhèn loq beq taiq 'màng leq bìac ranàc cô trùh ca bèn? Ìh broq ngè cleq? Ìh trùh enh leq? Ìh mangai jàn Diac leq?”
Jôna tèo: “Au mangai Hêbru, au cùh waiq Chuaq, Haq Boc Plình ŏi ta Diac plình; Haq khoi broq diac raxìq wa crŏng taneh.”
10 'Bài mangai aih crè dìq jaq hi bòch haq: “ 'Màng leq ìh jah broq bìac 'màng aih?” Jò aih wì loq ca haq mangai mot ca Chuaq taiq cla haq anoi 'noh ca wì loq.
11 Wì bòch haq: “Nhèn ep broq ca ìh 'màng leq, đòiq diac raxìq hatenh am ca bèn?” Ma jah 'màng aih diac lai laq èh rai dêh.
12 Jôna tèo: “Pì rùp au hwenh ca'nìh ta diac raxìq beq, 'màng aih diac raxìq jah hatenh am ca pì; ma jah 'màng aih taiq au ma pì khoi glàm bahùt càn cô.”
13 'Bài mangai wèq bong ran chiu bong mùt ta kenh taneh, mahaq ùh jah, taiq diac glàm wì haq dìq jaq dêh. 14 Wì creo dang Chuaq doi: “Ôi Chuaq, nhèn waiq xìn Ìh, xìn paq broq ca nhèn cachìt taiq mangai cô, wa paq broq ca mahem mangai cô ta-ùc ca nhèn! Waiq Chuaq, Ìh raq Yiang khoi broq bìac tiaq cla Ìh enh.” 15 'Màng aih, wì rùp Jôna, hwenh ca'nìh ta diac raxìq. Tajòi 'mòi can tagrùang tagràt da diac raxìq loh ca hatenh. 16 'Màng aih, dìq ca 'bài mangai ma wèq bong yùq crè ca Chuaq. Wì haq dèch am ngè tadreo ca Haq wa i bàu pachac ca Haq.
17 Chuaq khoi padon đòiq mòiq toq ca càn đòiq lŏn Jôna; Jôna ŏi ta cliac ca piq hì piq mang.