2
Paulô Lo ca Con Caiq Chuaq
Au enh oh daq loq au dìq ca padren, dìq ca manoh lo ca pì ŏi Cô-lô-se, wì Lao-đi-xê wa dìq ca mangai ma 'nhòq lah hnoq au, waq ca manoh 'bài mangai aih jah parông, jah yùp mòiq manoh ta can loq waq, wa jah loq bìac can padrŏng da bìac 'nì loq ro rang bìac halac halùai da Boc Plình, aih cla Chuaq Jêxu Crich, ta Haq khoi cadoc hlèp rìm bìac khôn rabiaq wa bìac 'nì loq ro rang. Au doi ca pì 'màng aih, waq ca ùh hìaq i mòiq ngai leq ŏi ta pì 'bìq padô 'nùt xam bàu capoch rangot. Ma jah 'màng aih, 'nhac ca chac au hangai, mahaq manoh au xôq ŏi ti pì, au lem bùi jò hnoq pì rìh lem bùi ti dabau i 'nhèq i 'neq wa i manoh lùi cajap nòi Chuaq Jêxu Crich.
'Màng aih pì khoi jah loq ca Chuaq Jêxu Crich 'màng leq, èh cadiang lam ta Haq 'màng aih beq. Phai grap riah wa yòng càn ta Haq xam manoh lùi dìq jaq cajap beq, tiaq troi pì khoi jah hŏc wa ep bình halùih manoh loq manè pôi.
Ep hamang oq, apaq đòiq wì padô 'nùt dađeh xam bàu atac rabiaq amòng wa ùh i ca lòiq cleq, broq bìac tiaq craq enh calah nèh, aih tiaq trong hnài da con mangai crŏng taneh, ùh tiaq bàu Chuaq Jêxu Crich.
Ma jah 'màng aih ŏi ta chac hamac Chuaq Jêxu Crich i Chuaq Baq wa Chuaq Yiang Hadròih. 10 Wa ŏi ta Haq pì jah nhàn yŏc can rìh tôm gêh tàu tìa, taiq Haq broq gàu wèq cwìang enh 'nhèq dŏng dìq ca rìm cwìang ta plình crŏng taneh. 11 Ŏi ta Haq pì khoi jah cat akia, ùh xài cat akia nhò tì con mangai, mahaq jah cat akia nhò Chuaq Jêxu Crich, aih bèn khoi lêh đac manoh broq tôiq da chac xech. 12 Pì khoi jah catùh ti Haq nhò bìac 'baptem, èh jah rìh hlài ti Haq nhò lùi cwìang itai Boc Plình khoi broq Haq rìh hlài enh can cachìt.
13 Adroi nèh, pì khoi cachìt taiq tôiq ngang dù wa manoh cliac tiaq chac xech 'nhòq jah cat akia, mahaq Boc Plình khoi broq pì rìh hlài ti Chuaq Jêxu Crich, èh baxŏng dŏng rìm tôiq bèn, 14 Haq khoi xùt đac jàiq dòih ma kìan bèn wa 'bài ranenh ma tajraq hlài ca bèn, Haq khoi cađac jàiq dòih aih, èh tiang jàiq aih xam đình ta long pagat. 15 'Màng aih, Boc Plình raliang đac cwìang ngang dù da wì ma wèq cwìang wa wì cwìang thèq, ta'blêq ca wì wa pa'noh loh bìac aih nhò cwìang da bìac cachìt da Chuaq Jêxu ta long pagat.
16 'Màng aih, apaq đòiq mangai leq hadrah pì trong dahwèq caq, trong ranenh hì lè, hì lè da khê neo loq hì Sabat, 17 taiq bìac aih 'mù da bìac padon trùh, mahaq bìac joq 'nàng aih Chuaq Crich. 18 Apaq lùi bàu 'nùt èh hnhung đac ca bìac baha taiq 'bài mangai patìah ca paha'neq dađeh enh cùh waiq 'bình plình, tiaq bìac mahno cla wì doi khoi ngan hnoq, tiaq trong chac xech loh enh manoh hèm catèh. 19 Wì haq ùh chìuq ta'mŏt ca Gàu mahaq nhò Gàu aih raq jah ban dìq ca chac, èh jah yùp mòiq ti 'bài atap caxènh, 'bài caxi hwenh wa jah yòng càn troq manoh Boc Plình enh.
20 Tàng pì khoi cachìt ti Chuaq Jêxu Crich, wa khoi jah dèch claih ca trong hnài da con mangai crŏng taneh, gleq pì ma ŏi caq ŏi tìah ca mangai crŏng taneh? Aih troi: 21 “Apaq yŏc, apaq liah, apaq bèq?” 22 Dìq ca hiniq aih jah raliang, ùh ŏi hloi hloi, taiq hiniq aih tiaq trong ranenh wa bàu hnài da con mangai. 23 Bìac ranenh wa bàu hnài da con mangai aih, hnoq tìah ca i khôn rabiaq, taiq cùh waiq tiaq ranenh da con mangai broq loh, xam bìac patìah ca paha'neq dađeh, wa baxa dèh chac hamac, mahaq ùh i ca lòiq cleq đòiq patàt bìac ham enh trong chac xech.