Thò Da Paulô Gòi Ca Tagop Hadròih
Cô-lô-se
Bàu Patô Adroi
Hiniq wa Bàu Xèm Da Sech:
Jò Paulô anoi hnài bàu Chuaq ta Ê-phê-sô, Ê-phap-ra mangai lùi Chuaq, haq 'ràng Bàu Lem ca wì ŏi ta Cô-lô-se. Enh bàu anoi hnài aih, i Tagop Hadròih jah broq loh. Atìq cô èh i bàu 'nùt mùt ta'ne mangai lùi aih. Èh Ê-phap-ra lam hmàih Paulô ŏi ta tù Rôma, hi khoi Paulô achìh thò cô.
Mangai Achìh wa Hanam Achìh:
Paulô achìh thò Cô-lô-se jò ŏi ta tù Rôma, hanam 60 Atìq C.
Bàu Anoi:
Paulô pachì đòiq tajraq hlài bàu 'nùt aih. Haq padèch ha'nhèq Chuaq Jêxu hi doi cla Haq tôm gêh đòiq dèch claih mangai. Haq anoi hnài bàu atac rabiaq da con mangai 'ngwan ùh jah jùp đò cleq ca con mangai. 2:10.
Rìm 'Nat:
1. Bàu Chao, Bàu Manè wa Waiq Khàn: 1:1–14
2. Chuaq Jêxu Crich Yi Ha'nhèq Dŏng: 1:15–23
3. Bìac Broq Da Paulô Am ca Tagop Hadròih: 1:24—2:7
4. Nhò Can Rìh Chuaq Jêxu, Bèn Khoi Jah ùh tawac pakènh: 2:8–23
5. Trong Ranenh Đòiq Rìh Can Rìh Hadròih: 3:1—4:6
6. Bàu Chao pulùch: 4:7–18
1
Bàu Bòch Hmàih
Au cô Paulô, tiaq manoh enh da Boc Plình, broq sùq đò da Chuaq Jêxu Crich wa Ti-mô-thê, oh daq bèn,
Gòi ca 'bài mangai hadròih, ma wèq dèh bàu ta Chuaq Jêxu Crich ŏi ta phôq Cô-lô-se:
Waiq xìn Boc Plình aih Baq bèn hnhu am bìac am dech wa bìac catèm ca pì.
Manoh Lùi da Mangai Cô-lô-se
Jò waiq khàn ca pì, nhèn hloi hloi manè apôi Boc Plình, aih Baq da Chuaq Jêxu Crich bèn, enh jò nhèn khoi tàng anoi bìac manoh lùi da oh daq ŏi ta Chuaq Jêxu Crich wa bìac pì loq waq ca rìm ngai mangai hadròih, taiq pì khoi loq, pì jah nhàn bìac ngèh gòm ŏi ta plình, cô bìac pì khoi tàng adroi cô nèh ŏi ta Bàu Lem da Chuaq, aih Bàu Lem ma khoi trùh ta pì hadai khoi jah anoi 'noh jàp crŏng taneh manàiq 'nang loh plì, èh tapèch rai bàc hadai tìah ca ta pì enh hì pì khoi tàng, wa 'nì loq bàu joq 'nàng ta bìac am dech da Boc Plình, ma oh daq khoi jah hŏc bìac aih enh Ê-phap-ra, mangai nhèn loq waq ma broq bìac hadai tìah ca nhèn, mangai wèq dèh manoh patìh bìac Crich thai ca pì. Ê-phap-ra hadai khoi anoi hlài ca nhèn loq manoh loq waq da oh daq khoi nhàn enh Yiang Hadròih.
Hadai 'màng aih, pàng hì ma tàng bàu aih, nhèn waiq khàn am ca pì ùh hêq, xìn Boc Plình am ca pì jah 'nì loq ca manoh enh da Haq, xam dìq dŏng ca can khôn rabiaq wa bìac 'nì loq da Yiang Hadròih, 10 waq ca pì caq ŏi tajì dèh ca mangai con caiq Chuaq, broq lem manoh Haq rìm trong, hloi hloi loh plì xam bìac broq lem, jah tŏc tam bìac 'nì loq ca Boc Plình. 11 Waiq xìn Boc Plình am tam padren ca pì, tiaq cwìang itai càn caiq da Haq, đòiq pì dràng manoh chìuq àt ta rìm bìac, xam manoh lem bùi, 12 wa manè apôi Chuaq Baq, Haq khoi broq pì jah tajì ca jah pajùm xôxech ti 'bài mangai hadròih ta can 'ngah. 13 Haq khoi dŏih bèn claih enh cwìang da can clam clôiq, 'ràng bèn mùt ta Diac da Con Haq ma dìq jaq loq waq, 14 ta Chuaq Con aih bèn i bìac rŏt dèch enh tôiq lôi wa jah baxŏng tôiq bèn.
Chuaq Jêxu Crich Yi Ha'nhèq Dìq Dŏng
15 Chuaq Jêxu cô dua 'mù da Boc Plình ma ùh jah hnoq, Haq i adroi dŏng ca rìm ngè bìac khoi broq loh. 16 Ma jah 'màng aih, rìm ngè bìac khoi jah broq loh nhò Haq, ùh kè ta plình, ta crŏng taneh, ngè jah ngan hnoq, ngè ùh jah ngan hnoq, 'nhac ca gèq bùa, wì ma wèq cwìang, 'bài cwìang thèq, dìq loh enh Haq đòiq broq tiaq manoh Haq. 17 Haq i adroi dŏng dìq ca rìm hiniq, wa rìm hiniq jah wèq cajap nhò Haq. 18 Haq broq Gàu da chac hamac, aih Tagop Hadròih. Haq i adroi dŏng, Haq Con Ramua jah rìh hlài enh mangai cachìt, waq ca ta rìm ngè Haq yi ha'nhèq dŏng dìq. 19 Ma jah 'màng aih Boc Plình khoi bùi manoh đòiq rìm cwìang itai gêh tôm ŏi enh dalam ca Chuaq Jêxu Crich, 20 wa nhò Chuaq Jêxu Crich rìm hiniq jah hatroq hlài ca Boc Plình, nhò mahem Haq ta long pagat jah 'ràng hlài can catèm ca rìm hiniq ta crŏng taneh loq ta plình.
21 Adroi nèh, pì hangai ca Boc Plình, i manoh hèm tagit ca Haq taiq bìac broq ngang dù da pì, 22 mahaq manàiq cô nhò mahem da Chuaq Jêxu Crich ta-ùc ta long pagat, pì khoi jah hatroq hlài ca Boc Plình, đòiq 'ràng pì yòng enh ngìa Boc Plình jah hreo hadròih, pi i ca lôi cleq, hadai pi i ca bìac jah trech, 23 tàng pì hloi hloi wèq cajap dèh manoh lùi, ùh cađac bìac ngèh gòm khoi anoi 'noh enh Bàu Lem ma pì khoi jah tàng. Bàu Lem aih jah anoi 'noh ca rìm ngai khoi broq loh enh ca'nàm plình, ma cla au Paulô wìa mangai patìh ca Bàu Lem aih.
Bìac Broq Xalep Da Paulô
24 Manàiq cô au lem bùi jò au 'nang chìuq xalep ta chac hamac dai pì, taiq 'màng aih au chìuq bìac xalep am ca chac hamac Crich, aih Tagop Hadròih. 25 Au jah wìa mangai patìh bìac da Tagop Hadròih tiaq bàu Boc Plình thê: Haq khoi jao ca au đòiq au anoi hnài tôm tàu rìm bàu da Boc Plình ca pì, 26 aih bìac halac halùai, khoi cadoc hlèp enh bàc hanam bàc 'nhòng, mahaq manàiq cô jah mahno ca 'bài mangai hadròih. 27 Èh Boc Plình enh pa'noh ca wì can padrŏng 'ngah 'ngai da bìac halac halùai ŏi ta'ne jàn 'noiq: aih Chuaq Jêxu Crich rìh ŏi enh dalam manoh pì, aih bìac ngèh gòm da 'ngah 'ngai.
28 Nhèn anoi hnài bìac Chuaq Jêxu Crich xam dìq dèh ca bìac khôn rabiaq đòiq pa'yèp ca rìm ngai, hnài rìm ngai, èh nhèn 'ràng rìm ngai khoi jah yòng càn ŏi ta Chuaq Jêxu Crich trùh enh ngìa ca Boc Plình. 29 Taiq bìac aih, au 'nang broq bìac xa dìq ca padren, canòm dìq ca cwìang itai da Chuaq ma broq dêh ŏi ta au.