4
Bàu Pariaq ma 'Noiq
Ôi oh daq, au ma loq waq, au dìq jaq enh glàm pì ma broq can bùi wa cadoh 'ngah 'ngai da au, 'màng aih pì ma au loq waq, phai yòng cajap ta Chuaq oq.
Au pariaq Ê-ô-đi wa pariaq Sin-ti-kê, phai pajùm mòiq manoh trong Chuaq. Ôi bua au, ìh mangai patìh bìac Chuaq ti au, au hadai xìn ìh jùp baiq ngai con cadrì cô. Wa haq mangai hadai khoi chìuq xa ti au taiq Bàu Lem, xam Clê-men-to, wa 'bài bua hadai broq bìac ti au ma i hiniq khoi achìh ta Sech Can Rìh.
Phai hloi hloi lem bùi ta Chuaq, au xôq ŏi doi hòm: Lem bùi beq! Phai am ca rìm ngai loq manoh habùat da pì. Chuaq khoi ten trùh. Apaq hlè lèt hèm bìac cleq, mahaq ta rìm bìac phai waiq khàn, waiq xìn xam manoh manè apôi, anoi bìac waiq xìn dađeh ca Boc Plình. Bìac catèm da Boc Plình yi dôch ca bìac catèm da pì ma 'nì loq, jah wèq ban manoh wa trong hèm pì ŏi ta Chuaq Jêxu Crich.
Atìq lùch ôi oh daq, bìac cleq ma joq 'nàng, bìac cleq đang ca padèch, bìac cleq ta-atoq, bìac cleq lem hadròih, bìac cleq broq jah lem manoh, bìac cleq i bàu capoch lem, tàng i bìac lem dìq jaq leq, bìac cleq đang ca manè, èh pì phai hèm haboq trùh. Bìac cleq pì khoi hŏc, khoi nhàn, khoi tàng au anoi, wa khoi hnoq ŏi ta au, broq beq, èh Boc Plình da can catèm jah ŏi ta pì.
Paulô Manè Mangai ta Phôq Philip
10 Au dìq jaq manè apôi ŏi ta Chuaq ma jah 'màng aih manàiq pì khoi loq hèm trùh ca au. Pì xôq hèm trùh yôt ca au, mahaq ùh i ca jò ta'nàih đòiq jah pa'noh dèh bìac loq hèm aih. 11 Au doi 'màng aih ùh xài au enh anoi trùh bìac au nhet ca waq, ma jah 'màng aih au khoi axràm yŏc ca glàm bìac 'màng leq, au xôq lem bùi. 12 Au khoi loq jò glàm bìac pangot hrah, hadai khoi loq jò i dahwèq tàu tìa. Ta rìm bìac wa rìm nòi, au khoi axràm dŏng dìq, 'nhac ca panàc, loq pangot, tàu loq thìuq, au xôq lem bùi. 13 Rìm bìac au broq jah nhò i Chuaq am tam padren ca au.
14 Mahaq pì khoi jùp au ta jò ŏi nan, aih khoi broq bìac lem. 15 Ôi mangai ta phôq Philip, pì ji loq jò au baxèm hnài Bàu Lem, jò au loh khoi ca gùng Ma-xê-đoan, enh gùng ca oh daq, ùh i ca Tagop Hadròih leq pajùm ti au jùp đò au đòiq au anoi hnài Bàu Lem. 16 Ma jah 'màng aih jò au ŏi ta Tê-sa-lô-ni-ca, pì khoi mòiq baiq yàng gòi dahwèq ca au jò au nhet ca waq. 17 Aih ùh xài au ngèh pì am ca au dahwèq aih, mahaq tablòq hlài, au enh hnoq Boc Plình am xôq ramŏt ca pì troi pì khoi am ca au. 18 Jò cô au khoi tôm tàu, wa ŏi i rah hòm, au khoi nhàn dahwèq da pì enh Ep-ba-phô-đich am ca au tìah ca hòi xua thùm, tìah ca ngè tadreo Boc Plình khoi nhàn wa broq lem manoh enh da Haq. 19 Boc Plình da au jah am rìm bìac nhet ca waq da pì tiaq bìac can padrŏng 'ngah 'ngai da Haq ta Chuaq Jêxu Crich.
20 Waiq xìn Boc Plình, Baq bèn, jah dèch 'ngah 'ngai hloi hloi. Amen.
Bàu Hmàih Pulùch
21 Chao dìq dŏng ca mangai hadròih ŏi ta Chuaq Jêxu Crich. 'Bài oh daq ma ŏi ti au bòch hmàih pì. 22 Dìq dŏng ca 'bài mangai hadròih bòch hmàih pì, yi hnao 'bài mangai ma ŏi hnem bùa Sêsa.
23 Waiq xìn Chuaq Jêxu Crich am bìac am dech ŏi ti manoh cliac pì. Amen.