2
Jàn Lam Manhaq Ta Braih Càn
Khoi èh bèn wìh hlài mùt ta braih càn hlài 'nah ta Diac Raxìq Gòh, tìah troi Chuaq khoi doi ca au. Bèn lam dudan bàc hì ta wang Sirò.
Chuaq i doi ca au: “Pì lam dudan ca wang cô khoi dùnh, wìh hlài lam pah 'ngeo ca mat mahì loh beq. Anoi bàu thê cô am ca jàn beq: ‘Pì phai lam cwa gùng da oh daq cla, aih con xau Êsau ŏi ta Sirò. Wì haq loq crè ca pì, mahaq phai wèq dađeh oq; apaq ta'miaq ca wì haq, ma jah 'màng aih Au ùh am ca pì gùng da wì haq, 'nhac ca mòiq apech taneh bu toq capiang jènh, xôq ùh am. Au khoi am ca Êsau wang Sirò đòiq broq xôxech. Pì phai yŏc dèh 'bac rŏt ngè caq wa diac ôq da wì haq.’ ”
Ma jah 'mang aih Chuaq Boc Plình pì khoi am xôq ramŏt ca rìm bìac broq da tì pì. Haq khoi loq bìac pì lam ti trong cwa braih càn cô. Trom 40 hanam aih, Chuaq Boc Plình pì xôq ŏi ti pì wa pì ùh thìuq cah cleq.
'Mang aih bèn lam cwa cadan hangai ca oh daq bèn, con xau Êsau ŏi ta Sirò. Bèn lam khoi ca trong A-ra-ba, hadai khoi ca trong Êlat wa Ê-xi-ôn Ghêbe. Èh bèn tawìh hlài lam cwa braih càn Moap.
Chuaq doi ca au: “Apaq leoq wa apaq broq ca jàn Moap loq enh tajêh, ma jah 'mang aih Au ùh am ca pì jàn aih đòiq broq xôxech, taiq Au khoi am Arò ca con xau Lot broq xôxech.”
10 Adroi nèh, jàn Êmim ŏi ta aih. Jàn aih bàc, dêh, caiq wa ca'nhòng càn tìah ca jàn A-na-kim. 11 Wì hadai jah creo, jàn Rê-pha-im tìah ca jàn A-na-kim, mahaq jàn Moap creo ca wì haq Êmim. 12 Jàn Hôrit 'nhòng adroi ŏi ta Sirò, mahaq con xau Êsau jêh đac jàn aih, blah yŏc gùng wì haq wa ŏi thai ta aih, tìah ca Is-ra-ên blah yŏc gùng Chuaq ma khoi am ca wì haq broq xôxech.
13 Manàiq cô, yòng beq, lam cwa hŏc diac Xêrêt. 'Mang aih bèn khoi lam cwa hŏc diac Xêrêt.
14 Jò bèn loh enh Cađê Ba-nê-a trùh jò bèn lam cwa hŏc diac Xêrêt, aih dìq 38 hanam, trùh jò wì gù radam khoi trùh hanam broq lình lòp ma adroi cachìt dìq, troq troi bàu Chuaq khoi pachac ca wì haq. 15 Chuaq tajraq hlài ca wì haq trùh jò Haq jêh dìq ca wì.
16 Jò dìq ca lình ŏi ta jàn khoi cachìt dŏng, 17 Chuaq doi ca au: 18 “Hì cô pì nhet ca lam cwa tiaq acang Moap ŏi ta Arò. 19 Jò khoi trùh haten ca taneh da gùng Amôn, pì ùh jah broq manhài, hadai ùh jah taleoq ca wì haq, ma jah 'mang aih Au ùh am ca pì taneh da mangai Amôn, taiq Au khoi am taneh gùng aih ca con xau Lot broq xôxech.”
20 (Taneh aih da mangai Rê-pha-im, taiq adroi nèh jàn cô rìh ta cô, mahaq mangai Amôn doi, wì haq aih jàn Xam-xu-mim, 21 aih jàn dêh, cràm wa càn caiq tìah ca jàn A-na-kim. Chuaq jêh wì haq enh ngìa ca jàn Amôn. Mangai Amôn hnan wì haq khoi yŏc gùng wì haq broq xôxech. 22 Chuaq hadai broq 'mang aih ca xinoi da Êsau ŏi ta Sirò, jò Haq jêh jàn Hôrit enh ngìa ca wì haq. Wì haq hnan đac jàn cô, khoi èh ŏi ta aih trùh manàiq. 23 Mahaq jàn Awim calah nèh ŏi ta 'bài plài 'yoh trùh Gaxa, mahaq jàn Cap-tô-rim enh Captô trùh jêh dìq, khoi èh blah yŏc taneh wì haq.)
24 “Jò cô, pì yòng beq lam cwa thòng Atnôn. Cô Au am ca pì mangai Sihôn wa mangai A-mô-rit, bùa Hêtbôn wa gùng da haq. Pì trùh jêh beq, èh blah yŏc taneh wì haq. 25 Hì cô Au baxèm broq ca rìm jàn enh 'neq ca plình jah yùq crè ca pì. Jò tàng bìac pì, wì haq tarìt wa dìq jaq yùq crè.”
26 Enh đùng braih càn Kê-đê-môt, au thê mangai wê bàu glàm Sihôn, bùa Hêtbôn am bàu bòch hatroq ca wì haq, doi: 27 “Xìn bùa am ca bèn lam cwa phàn taneh diac da bùa. Nhèn toq lam ti trong ùh wìh 'ngeo wìh 'ma. 28 Xìn bùa tech ca nhèn dahwèq caq wa diac ôq, hi khoi nhèn jah am 'bac tajì ca hang aih. Toq xìn bùa am nhèn lam cwa gùng taneh da ìh, 29 hadai tìah troi con xau Êsau ŏi ta Sirò wa jàn Moap ŏi ta Arò khoi ca'naih au lam 'màng aih, trùh hloi jò leq au cwa cròng diac Jôđan, đòiq mùt ta gùng Chuaq Boc Plình ma khoi rùp bàu am ca nhèn.” 30 Mahaq Sihôn, bùa Hêtbôn ùh am bèn lam cwa pagat trong acang taneh haq, ma jah 'màng aih Chuaq Boc Plình pì khoi broq ca manoh haq cadoq cadang, đòiq 'mùt haq ta tì pì, tìah troi bìac khoi trùh hì cô.
31 Chuaq doi ca au: “Ngan cô, Au baxèm 'mùt Sihôn wa gùng haq am ca ìh. Manàiq cô baxèm blah yŏc gùng haq beq.”
32 'Màng aih, Sihôn wa jàn haq loh tàt bèn đòiq tajêh ta Jahai. 33 Chuaq Boc Plình bèn 'mùt haq am ca bèn, wa bèn jêh 'blêq haq xam con calô wa dìq ca jàn haq. 34 Jò aih bèn blah yŏc dŏng dìq phôq haq, jêh đac dìq dŏng gu calô, gu cadrì wa con 'yoh, ùh đòiq mangai leq ŏi rìh. 35 Bèn toq yŏc đòiq ca dađeh 'bài ngè aban wa dahwèq ta phôq bèn khoi jêh 'blêq. 36 Enh A-rô-e, ŏi enh crŏng thòng Atnôn wa enh phôq thòng trùh Ga-la-at, ùh i ca mòiq phôq leq ma càn dêh yi hnao ca bèn jah 'blêq, taiq Chuaq Boc Plình khoi 'mùt dìq phôq aih am ca bèn. 37 Mahaq pì ùh thia haten gùng da con xau Amôn ŏi jàp roc kenh cròng diac Jabôc, loq 'bài phôq ta wang, loq nòi leq Chuaq Boc Plình bèn ùh thê bèn blah yŏc.