Ranenh Achìh Hlài Yàng Baiq
Sech Padam Da Môise Achìh
Bàu Patô Adroi
Hiniq wa Bàu Xèm Da Sech:
Sech Ranenh Achìh Hlài i hiniq 'màng aih taiq ranenh khoi achìh hlài yàng baiq ta sech aih. Khoi ca 40 hanam ta đùng hawit jàn Is-ra-ên padon mùt ta Diac Ca-na-an. Mahaq adroi ca wì mùt ta aih, Môise enh bahmàng ca wì haq rìm bìac càn Boc Plình khoi broq am ca wì, wa tìah ca jàn ràih da Boc Plình, bìac ma nhet dìq ca jaq, aih wì haq ep loq dì tiaq ranenh Haq hloi hloi.
Mangai Achìh wa Hanam Achìh:
Sech cô patô ro Môise mangai achìh. I 'nat ta Sech Hadròih patô: 1:5; 31:9,22,24. Sech Hadròih ma 'noiq hadai i achìh: 1 'Bài Bùa 2:3; 8:53; 2 'Bài Bùa 14:6; 18:12. Mathêu 4:4,7,10; 19:7–8. Môise achìh Sech cô adroi haq cachìt hanam 1406 A.C.
Bàu Anoi:
Môise bahmàng ca jàn Yothaiq 'màng leq Boc Plình broq lem lình ca wì, 'màng leq Boc Plình ŏi ta wì haq hloi hloi ta đùng hawit, èh am ca wì haq đùng taneh Ca-na-an. Môise hadai tagop hlài bàu ranenh xam Mòiq Jàt Bàu Thê. I mòiq hiniq jah hnoq ro ta sech cô, aih Boc Plình loq waq ca jàn Haq, wa wì haq loq waq Chuaq, Boc Plình ma wèq cwìang wì haq.
Rìm 'Nat:
1. Bàu baxèm: 1:1–5
2. Bàu baxèm da bìac calah nèh: 1:6—4:43
3. Bàu thê da Wêh Jao: 4:44—26:19
A. Bìac thê: 4:44—11:32
B. Bìac nhet broq: 12:1—26:19
4. Bàu Hanip wa xôq ramŏt: 27:1—30:20
5. Trong broq loh tiaq Bàu Wêh Jao: 31:1—34:12
1
Bìac Atìq Jàn Is-ra-ên Loh Enh Aicàp
Cô bàu Môise doi dìq ca jàn Is-ra-ên pah tau cròng diac Jôđan, ta braih càn ta jang ca Sup, ta'ne hagan Paran wa Tôphên, Laban, Hat-sê-rôt wa Đi-xa-hap. Enh Hôrêp trùh Cađê Ba-nê-a, tiaq trong wang Sirò, lam 11 hì cùi ca trong.
Wop hanam 40, atìq ca wì haq loh khoi enh Aicàp, hì mòiq, khê 11, Môise doi ca jàn Is-ra-ên rìm bìac Chuaq ma khoi thê haq doi ca wì haq, aih atìq ca jò haq khoi jêh đac Sihôn, bùa jàn A-mô-rit ŏi ta Hêtbôn wa Ot bùa gùng Basan ma ŏi ta Ach-ta-rôt wa Êt-rê-i.
Ŏi pah tau cròng diac Jôđan ta gùng Moap, Môise baxèm hnài anoi ranenh cô:
Chuaq Boc Plình bèn ta Hôrêp doi ca bèn: “Pì ŏi đò ta wang cô khoi dùnh. Lam trùh wang ta gùng jàn A-mô-rit beq, hadai trùh ta 'bài gùng ŏi haten ta gùng A-ra-ba, aih trùh nòi đùng tamang wa ta wang, wa mùt ta đùng tamang ha'neq gùng Nêghep, lam ti 'bo diac raxìq, ta gùng jàn Ca-na-an wa Liban, trùh cròng diac càn, aih Cròng Diac U-phra-tê. Ngan cô, Au khoi am ca pì gùng aih. Mùt blah yŏc gùng Chuaq ma khoi pachac am ca boc yaq pì, aih Ap-ra-ham, Isac, Jacôp, wa con xau da wì haq.”
Jò aih au khoi doi ca pì: “Mòiq ngai au ùh tàu padren đòiq wèq cwìang enh 'nhèq ca pì. 10 Chuaq Boc Plình pì khoi broq pì bàc tam. Hì cô pì bàc tìah ca halŏng ta plình. 11 Waiq Chuaq Boc Plình yaq pì broq pì bàc tam bình ngŏng yàng wa am ca pì xôq ramŏt, tìah troi Haq khoi rùp bàu hùaq ca pì! 12 Mahaq mòiq ngai au broq 'màng leq ma nui pòq bìac xa pì wa bìac pì talech tacai ca dabau. 13 'Màng aih, pì phai ràih rìm ta hadròng hadrech pì, chaq 'bài mangai khôn rabiaq, i manoh canao loq, hi khoi au jah pajaq dèch wì haq tŏc broq gàu wèq cwìang enh 'nhèq dèh ca hadròng hadrech pì.”
14 Pì khoi tèo bàu doi: “Bìac ìh ma tình ca broq aih lem joq 'nàng.”
15 'Màng aih, au ràih yŏc mangai broq gàu da 'bài hadròng hadrech, aih mangai khôn rabiaq, i manoh canao loq, yŏc atŏc đòiq broq gàu pì, wèq ngŏng ngai, hrinh ngai, 50 ngai, 10 ngai wa đòiq broq cwan wèq ngan ta 'bài hadròng hadrech da pì. 16 Jò aih, au thê 'bài cwan hadrah pì: Phai tamàng dìq ca bìac takìan dabau da oh daq pì oq, yŏc can ta-atoq hadrah bìac takìan da tang ngai ta oh daq pì, loq mangai tamoi jàn 'noiq ma ŏi ta pì hadai. 17 Ta bìac hadrah, pì apaq genh can ca cabô, tamàng mangai ùh nèn tìah ca tamàng mangai gù craq, apaq crè ca cabô, ma jah 'màng aih bìac hadrah aih bìac da Boc Plình, phàn bìac cleq ma xa ca pì hadrah, 'ràng jang ngìa au beq, èh au jah tamàng am. 18 Jò aih, au jah doi am ca pì rìm bìac cla pì phai broq.
19 Khoi èh, tìah troi Chuaq Boc Plình bèn khoi thê, bèn lam khoi ca Hôrêp, lam cwa braih càn laih lang wa 'mèq 'mac, bèn ma ngan hnoq tau ta ngìa bèn wang jàn A-mô-rit, hi khoi bèn lam trùh Cađê Ba-nê-a. 20 Jò aih au doi ca pì: “Pì khoi trùh ta wang da jàn A-mô-rit, Chuaq Boc Plình bèn ma padon am ca bèn. 21 Ngan tau, Chuaq Boc Plình pì am ca pì gùng aih. Lam tŏc beq, blah yŏc broq xôxech tìah troi Chuaq Boc Plình da boc yaq pì khoi doi ca pì. Apaq hŏnh manoh, apaq ramòt.”
22 Jò aih, dìq dŏng ca pì khoi thia haten ca au, doi: Am 'bài mangai lam adroi ca nhèn beq, đòiq lam rinh ngan wa patô hnài trong leq nhèn phai lam, wa 'bài phôq leq nhèn mùt èh.
23 Bàu cô lem manoh au. Au ràih 12 ngai ta pì, aih mòiq ngai ta rìm tang hadròng hadrech. 24 Mòiq jàt baiq ngai aih loh lam tŏc ta wang, lam trùh thòng Êchcôn đòiq lam rinh. 25 Wì haq kech wê plì ta gùng aih, 'ràng ca bèn, ta'mon hlài ca bèn: “Gùng Chuaq Boc Plình ma hùaq am ca bèn lem joq 'nàng.”
26 Mahaq pì ùh enh tŏc ta aih. Pì khoi blàq hlài bàu thê da Chuaq Boc Plình pì, 27 mamùc dèh ta traiq cla pì doi: “Aih taiq Chuaq git ca bèn, dài Haq ma jah broq bèn loh khoi enh gùng Aicàp, đòiq 'mùt bèn ta tì jàn A-mô-rit đòiq jêh đac. 28 Bèn jah lam ta leq? Oh daq bèn broq ca bèn crè crep, ma jah 'mang aih wì doi: ‘Aih jàn ji bàc wa ji ca'nhòng ca bèn, aih 'bài phôq càn wa hagao hagình chàu plình, èh hòm nhèn hnoq ta aih i 'bài con xau da jàn A-na-kim.’ ”
29 Mahaq au doi ca pì: “Apaq yùq wa apaq crè ca wì haq. 30 Chuaq Boc Plình pì lam adroi, Haq jah tajêh am ca pì, troi Haq khoi broq jang ngìa pì ŏi ta gùng Aicàp, 31 wa ŏi ta nòi braih càn, aih nòi pì hnoq lùch roc trong pì lam trùh jò trùh ta cô, 'màng leq Chuaq Boc Plình pì khoi ca'mình pì tìah ca mangai baq ca'mình dèh con calô cla.”
32 'Nhac ca 'màng aih, pì xôq ùh lùi Chuaq Boc Plình pì, 33 Haq ma lam adroi 'nong pì ti trong lam, đòiq chaq am ca pì nòi đòiq traiq; damang xam cato ùnh, dahì xam cato yùc, đòiq patô trong lam ca pì phai lam.
34 Jò aih Chuaq tàng bàu capoch da pì. Haq loh nòih pachac, doi: 35 “Pi i mòiq ngai leq da xinoi ngang dù cô jah hnoq gùng lem lình Au ma khoi pachac am ca boc yaq pì, 36 enh gùng ca Calep, con calô da Jê-phu-neh. Haq jah hnoq gùng aih, èh Au jah am ca haq wa con xau haq gùng haq ma khoi lam cwa, taiq haq khoi tiaq Chuaq dìq ca manoh gêh tôm.”
37 Èh hòm, taiq nen pì, Chuaq hadai loh nòih ca au, haq doi: “Ìh hadai ùh jah mùt ta aih. 38 Mahaq Jôsuê con calô da Nun jah mùt ta aih. Ìh phai parông haq ca jah i manoh tanùh beq, ma jah 'màng aih haq jah broq jàn Is-ra-ên nhàn yŏc gùng aih broq xôxech. 39 Èh 'bài con nga da pì, pì ma khoi doi jah wìa hanùm am ca mangai git ca pì, wa 'bài con calô pì manàiq cô 'nhòq canao loq bìac lem loq dù, jah mùt gùng aih. Au jah am ca wì haq gùng cô broq xôxech. 40 Mahaq cla pì phai wìh hlài beq, lam mùt braih càn tiaq trong 'nong pah Diac Raxìq Gòh.”
41 Jò aih pì tèo Au: “Nhèn khoi broq tôiq ca Chuaq. Nhèn jah lam tŏc tajêh wa broq rìm bìac Chuaq Boc Plình nhèn khoi doi đòiq.” Èh rìm ngai ŏi ta pì teo ranac tajêh wa pì xoh bìac lam tŏc ta wang aih xùang ca broq.
42 Chuaq doi ca au: “Doi ca jàn beq: ‘Apaq tajêh, ma jah 'màng aih Au joq 'nàng ùh ŏi ta'ne wì. Èh pì 'bìq lình wì jêh 'blêq pì.’ ”
43 'Nhac ca au ta'mon hlài bàu cô, mahaq pì ùh tamàng au, tajraq hlài bàu thê da Chuaq, yŏc manoh catèh, lam tŏc ta wang. 44 Jò aih mangai A-mô-rit ŏi ta wang cô, loh hnan pì tìah ca lù ong, jêh 'blêq pì enh Sirò trùh Hotma. 45 Jò wìh hlài, pì hmoi jang ngìa Chuaq, mahaq Chuaq ùh halang don wa ùh waq tamàng bàu pì. 46 'Màng aih pì khoi ŏi ta Cađê bàc hì, bàc hì hrìn.