36
Mangai Cadrì Jah Nhàn Xôxech
'Bài mangai ma broq gàu xinoi Ga-la-at wa xinoi Maki, con Ma-na-se, con xau Jôsep, lam trùh ta Môise wa mangai broq gàu jàn Is-ra-ên, đòiq bòch wì. Wì doi: “Jò Chuaq thê ìh axong taneh ca jàn Is-ra-ên broq xôxech, Chuaq khoi thê ìh am xôxech Xê-lô-phat, daq nhèn, ca 'bài con cadrì haq. Tàng 'bài con haq ta'nèp mangai Is-ra-ên ta hadròng hadrech 'noiq, èh xôxech wì rùp bàu jah yŏc enh xôxech boc yaq nhèn, 'ràng pajùm ca xôxech hadròng hadrech leq ma wì haq yŏc broq ŏng aih. 'Màng aih phàn taneh aih khoi pàih panàih ca hadròng hadrech nhèn èh 'bìq yŏc 'nah. Trùh Hanam Bùi Lem ca jàn Is-ra-ên, xôxech wì haq phai 'bìq am ca hadròng hadrech leq ma neo trùh ŏi ta wì haq. 'Màng aih xôxech wì haq 'bìq yŏc khoi enh xôxech boc yaq nhèn.”
Chuaq thê Môise doi ca jàn Is-ra-ên: “Hadròng hadrech da con Jôsep doi, aih khoi troq tiaq bàu ranenh. Cô bìac Chuaq doi ca 'bài con cadrì da Xê-lô-phat: Wì haq enh yŏc mangai leq broq ŏng, lènh da wì haq, mahaq toq phai yŏc ta hadròng hadrech boc yaq dađeh. Ùh i mòiq xôxech leq ta jàn Is-ra-ên jah 'ràng enh hadròng hadrech cô cwa hadròng hadrech tau, ma jah 'màng aih mòiq ngai Is-ra-ên jah wèq taneh da hadròng hadrech dađeh jah hùang enh boc yaq. Rìm ngai con cadrì jah hùang taneh ùh kè ca hadròng hadrech leq ta Is-ra-ên, hadai phai yŏc broq ŏng mangai leq ŏi ta hadròng hadrech baq dađeh, 'màng aih mòiq ngai jàn Is-ra-ên jah hùang xôxech boc yaq dađeh. 'Màng aih, ùh i mòiq xôxech leq jah 'ràng enh hadròng hadrech cô cwa hadròng hadrech tau, ma jah 'màng aih rìm hadròng hadrech ta Is-ra-ên phai wèq taneh dađeh khoi jah đòiq broq xôxech.”
10 'Màng aih, 'bài con cadrì Xê-lô-phat broq tiaq troi Chuaq ma khoi thê Môise. 11 'Bài con cadrì Xê-lô-phat, aih Mahlah, Ti-ri-xah, Hotlah, Mincah wa Noah, dìq yŏc ŏng, yŏc mai dèh oh daq mìh dùch dađeh. 12 Wì aih yŏc ŏng ta hadròng hadrech da xinoi Ma-na-se, con calô Jôsep, 'màng aih ma jah xôxech wì haq ŏi raq ta hadròng hadrech baq wì haq.
 
13 Aih bàu thê wa ranenh da Chuaq khoi thê Môise anoi hlài ca jàn Is-ra-ên ta tamang taneh Moap roc kenh cròng diac Jôđan enh ngìa jang ca Jê-ri-cô.