35
'Bài Phôq Đòiq ca Mangai Lêwi
Ta tamang Moap roc kenh cròng diac Jôđan ta jang ca Jê-ri-cô, Chuaq doi ca Môise: “Ìh phai thê jàn Is-ra-ên yŏc enh xôxech da wì haq hi am 'bài phôq ca mangai Lêwi đòiq wì haq ŏi, èh am hloi ca wì tamang taneh dudan ca 'bài phôq aih. 'Màng aih wì haq i phôq đòiq ŏi, wa đùng taneh đòiq aban 'bài 'bo, trìu wa 'bài ngè aban ma 'noiq.
“Tamang taneh đòiq broq nòi aban dudan ca phôq pì ma am ca mangai Lêwi, pah rùng phai jah 1.000 hagat tình pàng pagia phôq. 'Màng aih pì wêh pah mat mahì loh 1.000 hagat, pah 'ma mat mahì loh, 1.000 hagat, pah mat mahì mùt, 1.000 hagat, pah 'ngeo ca mat mahì loh, 1.000 hagat, wa phôq ta'ne. Wì haq jah tamang taneh aih đòiq broq nòi aban.
'Bài Phôq Amot
“Ta 'bài phôq pì ma am ca mangai Lêwi, phai đòiq crài tadràu phôq broq phôq amot đòiq mangai troq lò jêh mangai jah cadàu mot khoi ca wì ma enh jêh haq. Enh gùng ca aih, pì phai am tam ca wì haq 42 toq phôq hòm. 'Màng aih pì am ca mangai Lêwi dìq dŏng 48 toq phôq wa tamang taneh dudan ca phôq đòiq broq nòi aban. 'Bài phôq pì ma am ca mangai Lêwi, aih yŏc taneh jàn Is-ra-ên phai tiaq dèh xôxech tang hadròng hadrech. Hadròng hadrech leq i bàc phôq yŏc bàc, ma leq ma 'biaq yŏc 'biaq.”
Chuaq doi ca Môise: 10 “Ìh doi ca jàn Is-ra-ên: ‘Jò pì cwa cròng diac Jôđan mùt ta gùng Ca-na-an, 11 Pì phai ràih toq 'biaq phôq đòiq broq phôq amot, đòiq ca mangai leq troq lò jêh mangai. 12 Dìq ca phôq aih jah wìa nòi amot đòiq wia ca wì lam chaq jêh chau, ma jah 'màng aih wì haq ep rìh gòm trùh hì hadrah da jàn. 13 Tadràu toq phôq pì ma am ca mangai Lêwi aih broq phôq amot ca pì. 14 I piq toq phôq ŏi pah tau ca cròng diac Jôđan wa piq toq phôq ta Ca-na-an đòiq broq phôq amot. 15 Tadràu toq phôq aih nòi amot ca jàn 'noiq leq ma rìh ŏi ta'ne jàn Is-ra-ên, đòiq ca mangai leq troq lò jêh cachìt mangai jah lam mot ta aih.
16 “ ‘Mahaq tàng mangai leq wê ranac xam mem, jêh cachìt mangai 'noiq, mangai aih ep 'bìq hadrah ca jêh đac, ma jah 'màng aih haq pòq tôiq jêh mangai. 17 Loq tàng mangai leq yŏc ranac xam hmu jêh cachìt ca mangai 'noiq, mangai aih ep 'bìq hadrah ca jêh đac, ma jah 'nang aih haq pòq tôiq jêh mangai. 18 Loq tàng haq wê ta tì ranac xam long, jêh cachìt mangai 'noiq, mangai aih ep 'bìq hadrah ca jêh đac ma jah 'màng aih haq pòq tôiq jêh mangai. 19 Mangai chaq jêh chau đòiq ca'naih dòih mahem, jò glàm haq ma khoi jêh đac mangai, èh cla haq phai jêh mangai aih. 20 Tàng mangai leq taiq tarènh tagit ca'nhùc mangai 'noiq, loq gòm rap tàt trong đòiq đàp cachìt mangai 'noiq, 21 loq taiq mangai leq git 'bŏn ca dabau adroi, dèch tì jêh cachìt mangai 'noiq, èh ep 'bìq hadrah jêh đac. Jò mangai chaq jêh chau glàm èh mangai aih, haq phai jêh đac mangai ma jêh mangai aih.
22 “ ‘Mahaq tàng ùh xài taiq tagit 'bŏn mahaq troq lò ca'nhùc mangai 'noiq loq tèm ngè cleq troq mangai aih, 23 loq taiq ùh hnoq ma troq lò cadro hmu troq mangai, tàng mangai aih cachìt, wa mangai ma troq lò aih ùh i to broq ca haq cachìt, 24 èh wì cwan hadrah phai hadrah mangai ma broq bìac aih wa mangai ma chaq jêh chau aih, dì tiaq ranenh bìac hadrah cô. 25 Mangai jàn phai wèq mangai ma jêh mangai khoi ca mangai chaq jêh chau, wa thê mangai aih lam ta phôq amot, nòi haq ma khoi cadàu lam mot. Èh haq phai ŏi ta aih trùh jò leq pajàu ha'nhèq cachìt, aih pajàu ma khoi jah xùt dàu hadròih.
26 “ ‘Mahaq tàng mangai aih loh khoi ca acang phôq amot, nòi haq ma lam mot, 27 èh tàng mangai ma chaq jêh chau glàm haq, hi khoi jêh haq enh gùng ca acang phôq amot, èh haq aih ùh i pòq tôiq jêh mangai, 28 taiq mangai ma jêh mangai khòh ŏi ta phôq amot trùh jò leq pajàu ha'nhèq cachìt. Atìq ca pajàu ha'nhèq cachìt, èh mangai aih jah hlài dèh ti đùng taneh xôxech hadròng hadrech.
29 “ ‘Ùh kè ca pì rìh ta leq, dìq phai wèq tiaq ranenh cô ca dađeh wa ca dìq 'nhòng ma atìq.
30 “ ‘Tàng mangai leq jêh mangai cachìt, èh dì tiaq bàu wì ma hnoq anoi hlài, đòiq hadrah ca jêh đac mangai ma jêh mangai, mahaq mòiq ngai anoi hlài ùh tôm đòiq hadrah ca jêh đac mangai leq.
31 “ ‘Pì ùh jah nhàn 'bac rŏt hlài dađeh da mangai jêh đac mangai khoi i tôiq wa đang ca cachìt, ma jah 'màng aih haq ep 'bìq hadrah ca jêh đac.
32 “ ‘Pì hadai ùh jah nhàn 'bac rŏt dađeh da mangai khoi cadàu lam mot ta phôq amot, đòiq jah hlài ta hnem adroi ca hì pajàu ha'nhèq cachìt.
33 “ ‘Pì ùh jah broq amùa taneh pì ma đang ŏi; ma jah 'màng aih mahem broq amùa ca gùng. Tàng i mangai leq broq ta-ùc mahem ta gùng aih, tàng ùh yŏc mahem haq ta-ùc hlài, èh ùh broq 'màng leq ma jah rŏt hlài tôiq da gùng aih. 34 'Màng aih pì ùh jah broq dèh ca gùng loh ca amùa, nòi pì ma ŏi, wa nòi Au ŏi, ma jah 'màng aih Au Chuaq ŏi ta'ne jàn Is-ra-ên.’ ”