34
Acang da 'Bài Hadròng Hadrech
Chuaq thê Môise doi ca mangai jàn Is-ra-ên: “Jò pì mùt ta gùng Ca-na-an, taneh Au ma khoi am ca pì broq xôxech, acang taneh aih èh jah pachì 'màng cô:
 
“ ‘Pah 'ma ca mat mahì loh, enh braih càn Xin, trùh tiaq acang diac Êđôm, baxèm enh Diac Raxìq Boh, 'nah ta pah mat mahì loh. Acang pah 'ma ca mat mahì loh ca criang wang Ac-rap-bim, dang gat 'nah ta pah braih càn Xin, trùh pah 'ma ca mat mahì loh da Cađê Ba-nê-a. Enh aih roc trùh Hat-sa-at-đa pagat cwa Atmôn. Enh Atmôn acang aih roc hlài trùh cwa cròng diac 'yoh Aicàp, èh trùh Diac Raxìq Ta'ne.
“ ‘Acang pah mat mahì mùt, aih Diac Raxìq Ta'ne.
“ ‘Acang pah 'ngeo ca mat mahì loh, aih enh Diac Raxìq Ta'ne loh ta jang ca wang Hôrò. Enh wang Hôrò chot mòiq trong trùh Hamat cwa cròng diac Xêđat, trùh Xiprôn wa dìq jang Hat-sa-ê-nan, aih acang ca da pì pah 'ngeo ca mat mahì loh.
10 “ ‘Acang pah mat mahì loh jah baxèm enh Hat-sa-ê-nan trùh Sêpham, 11 wa enh Sêpham loh trùh Riplah pah mat mahì loh da Ain, hi khoi loh hòm trùh jò leq trùh pah mat mahì loh da diac raxìq Ki-nê-rêt. 12 Enh diac raxìq Ki-nê-rêt, acang roc tiaq cròng diac Jôđan wa dìq ŏi ta Diac Raxìq Boh.’ ”
13 Môise 'noh bàu thê cô ca jàn Is-ra-ên: “Cô taneh pì phai pàih panàih axong taneh tiaq bàu thê da Chuaq am ca hachìn hadròng hadrech wa mòiq ha'ne ca hadròng hadrech Ma-na-se. 14 Ma jah 'màng aih hadròng hadrech Rubên, Gat wa mòiq ha'ne hadròng hadrech Ma-na-se, 15 khoi jah nhàn taneh pah tau ca cròng diac Jôđan, ta jang ca Jê-ri-cô pah mat mahì loh.”
16 Chuaq doi hòm ca Môise: 17 “Cô hiniq 'bài mangai ma yòng đòiq axong taneh: Pajàu Ê-li-a-xa, Jôsuê, con calô da Nun. 18 Pì phai yŏc mòiq ngai ma broq gàu ta rìm tàng hadròng hadrech đòiq broq bìac aih. 19 Cô hiniq 'bài mangai ma broq gàu ta 'bài hadròng hadrech:
 
Calep, con calô Jê-phu-neh
broq gàu ca hadròng hadrech Juđa.
20 Sa-mu-ên con calô da A-mi-hut
broq gàu ca hadròng hadrech Si-mê-ôn;
21 Ê-li-đat con calô da Kitlong
broq gàu ca hadròng hadrech Bên-ja-min;
22 Buki, con Jôcđi,
broq gàu ca hadròng hadrech Đan;
23 Ha-ni-ên, con Êphat,
broq gàu ca Ma-na-se;
24 Kê-mu-ên, con Siptan,
broq gàu ca Ep-ra-im;
25 Ê-li-sa-phan, con Phacnat,
broq gàu ca Xe-bu-lun;
26 Pan-ti-ên, con Axan,
broq gàu ca I-sa-ca;
27 A-hi-hut, con Sê-lô-mi,
broq gàu ca Ase;
28 Pê-đa-hên, con A-mi-hut,
broq gàu ca Nep-ta-li.”
29 Aih 'bài mangai Chuaq pachì yòng đòiq axong taneh Ca-na-an ca jàn Is-ra-ên.