33
Anoi Hlài Dìq Ca Nòi Wì Ŏi Enh Aicàp Trùh Ca-na-an
Cô trong lam wa nòi jàn Is-ra-ên đòiq traiq jò wì haq loh khoi enh gùng Aicàp, lam tiaq dèh tang lù tiaq cwìang Arôn wa Môise ma wèq wì haq. Tiaq bàu thê da Chuaq, Môise achìh hlài trong lam wa hiniq rìm nòi wì đòiq traiq jò wì loh lam tiaq dèh tang lù. Cô trong lam wa 'bài nòi wì đòiq traiq.
 
Jàn Is-ra-ên enh Ramse loh lam hì 15, khê mòiq. Mòiq hì atìq ca hì Lè Lam Cwa, wì haq tanuq lam enh ngìa ca jàn Aicàp, jò mangai Aicàp aih 'nang catùh dèh 'bài con calô ramua Chuaq ma jêh đac, taiq Chuaq khoi hadrah baxa 'bài can kiac wì haq.
Jò jàn Is-ra-ên lam khoi ca Ramse, wì haq đòiq traiq ta Sucôt.
Enh Sucôt wì haq đòiq traiq ta Êtam, nòi acang braih càn.
Enh Êtam wì haq tawìh hlài ta Phi-ha-hi-rôt, pah mat mahì loh Ba-an Xêphôn, wa đòiq traiq ta Mitđon.
Enh Phi-ha-hi-rôt, wì lam cwa ta'ne diac raxìq mùt ta braih càn. Wì haq lam piq hì ta braih càn Êtam, hi khoi wì haq đòiq traiq ta Mara.
Enh Mara wì lam ta Êlim, aih nòi i 12 toq tamŏc diac wa 70 xèm long rêq. Wì đòiq traiq ta aih.
10 Enh Êlim wì lam đòiq traiq haten ca kenh Diac Raxìq Gòh.
11 Enh Diac Raxìq Gòh wì haq đòiq traiq ta braih càn Sin.
12 Wì haq lam enh braih càn Sin đòiq traiq ta Đapca.
13 Enh Đapca wì haq đòiq traiq ta Aluc.
14 Wì lam enh Aluc đòiq traiq ta Rê-phi-đim, nòi ùh i ca diac ôq.
15 Wì haq lam enh Rê-phi-đim, èh đòiq traiq ta braih càn Sinai.
16 Enh braih càn Sinai wì lam đòiq traiq ta Kiprôt Ha-tha-wa.
17 Wì haq lam enh Kiprôt Ha-tha-wa, đòiq traiq ta Hat-sê-rôt.
18 Wì haq lam enh Hat-sê-rôt, đòiq traiq ta Ritmah.
19 Wì haq lam enh Ritmah, đòiq traiq ta Rimôn Perex.
20 Wì haq lam enh Rimôn Perex, đòiq traiq ta Lipna.
21 Wì haq lam enh Lipna, đòiq traiq ta Risah.
22 Wì haq lam enh Risah, đòiq traiq ta Kê-hê-la-tha.
23 Wì haq lam enh Kê-hê-la-tha, đòiq traiq ta wang Sêphe.
24 Wì haq lam enh wang Sêphe, đòiq traiq ta Ha-ra-đa.
25 Wì haq lam enh Ha-ra-đa, đòiq traiq ta Mac-hê-lôt.
26 Wì haq lam enh Mac-hê-lôt, đòiq traiq ta Tahat.
27 Wì haq lam enh Tahat, đòiq traiq ta Terah.
28 Wì haq lam enh Terah, đòiq traiq ta Mitga.
29 Wì haq lam enh Mitga, đòiq traiq ta Hach-mô-na.
30 Wì haq lam enh Hach-mô-na, đòiq traiq ta Mô-sê-rôt.
31 Wì haq lam enh Mô-sê-rôt, đòiq traiq ta Bênê Jacan.
32 Wì haq lam enh Bênê Jacan, đòiq traiq ta Hô-ghi-gat.
33 Wì haq lam enh Hô-ghi-gat, đòiq traiq ta Jot-ba-tha.
34 Wì haq lam enh Jot-ba-tha, đòiq traiq ta Ap-rô-na.
35 Wì haq lam enh Ap-rô-na, đòiq traiq ta Ê-xi-ôn Ghêbe.
36 Wì haq lam enh Ê-xi-ôn Ghêbe, đòiq traiq ta braih càn Xin, aih ta Cađê.
37 Wì haq lam enh Cađê, đòiq traiq ta wang Hôrò, ŏi jêq acang gùng Êđôm. 38 Tiaq bàu thê da Chuaq, pajàu Arôn tŏc ta wang Hôrò, hi khoi cachìt ta aih ta hì mòiq, khê padam, hanam ma 40, rèn enh jò jàn Is-ra-ên loh enh gùng Aicàp. 39 Arôn halình jah 123 hanam jò haq cachìt ta wang Hôrò.
40 Bùa Arat, mangai Ca-na-an ma ŏi ta gùng Nêghep ta Diac Ca-na-an, hìa jàn Is-ra-ên trùh.
41 Jàn Is-ra-ên lam enh wang Hôrò, đòiq traiq ta Xa-mô-na.
42 Wì haq lam enh Xa-mô-na, đòiq traiq ta Punôn.
43 Wì haq lam enh Punôn, đòiq traiq ta Ôbôt.
44 Wì haq lam enh Ôbôt, đòiq traiq ta Ijê A-ba-rim ta acang Moap.
45 Wì haq lam enh Ijê A-ba-rim, đòiq traiq ta Đibôn Gat.
46 Wì haq lam enh Đibôn Gat, đòiq traiq ta Anmôn Đip-lat-tha-im.
47 Wì haq lam enh Anmôn Đip-lat-tha-im, đòiq traiq ta wang A-ba-rim, haten ca Nêbô.
48 Wì haq lam enh wang A-ba-rim, đòiq traiq ta tamang Moap haten cròng diac Jôđan ta jang ca Jê-ri-cô. 49 Wì haq đòiq traiq roc kenh cròng diac Jôđan enh Bêt Jê-si-môt trùh Abên Sitim ta tamang Moap.
 
50 Ta tamang Moap roc kenh cròng diac Jôđan, ta jang ca Jê-ri-cô, Chuaq doi ca Môise: 51 “Ìh doi ca jàn Is-ra-ên: ‘Jò pì cwa cròng diac Jôđan đòiq mùt ta Ca-na-an, 52 èh phai hnan dŏng dìq mangai jàn ma ŏi ta gùng aih. Phai raliang dŏng dìq ca dua 'mù ma broq xam long loq dua 'mù wì ma tùh, wa raliang dŏng dìq 'bài nòi ha'nhèq da wì haq. 53 Pì phai ta'blêq wa yŏc dŏng dìq taneh wì haq, wa pì ŏi ta aih, ma jah 'màng aih Au khoi am ca pì yŏc gùng aih. 54 Pì phai pàih panàih axong taneh aih tiaq xinoi. Adroi dŏng dìq taneh jah axong tiaq xinoi, khoi èh ta xinoi aih tiaq dèh cadraq cràm loq catŏi. Cadraq leq cràm èh jah taneh càn, cadraq leq catŏi jah taneh 'yoh. Axong hlài tiaq cadraq 'màng aih.
55 “ ‘Mahaq tàng pì ùh hnan dŏng mangai jàn enh gùng aih, 'bài mangai ma pì đòiq ŏi hlài, èh wì haq tìah ca hila ŏi ta mat, tìah ca xrŏng ta bong, jò aih wì haq broq manhài ta gùng ta pì ma ŏi. 56 Èh Au broq ca pì bìac Au ma khoi broq ca wì haq.’ ”