32
Rubên Wa Gat Ŏi Gùng Ga-la-at
'Màng aih con xau da hadròng hadrech Rubên wa con xau Gat i bàc lù ngè aban. Jò hnoq taneh Jaxe wa Ga-la-at lem ca ban 'bài ngè aban, wì haq chaq glàm Môise, pajàu Ê-li-a-xa wa 'bài mangai ma wèq cwìang ta jàn, wì doi: “A-ta-rôt, Đibôn, Jaxe, Nimra, Hêtbôn, Ê-lê-a-lê, Sêbam, Nêbô wa Bê-ôn, 'bài gùng Ma-đi-an Chuaq khoi jêh yŏc enh ngìa ca jàn Is-ra-ên, dìq jaq lem ca ban ngè aban wa nhèn bàc ngè aban. Tàng nhèn khoi broq lem manoh ca pì, xìn am taneh cô ca nhèn đòiq broq xôxech nhèn, ùh hìaq ep lam cwa cròng diac Jôđan.”
Môise bòch mangai Gat wa mangai Rubên: “Pì enh ha'ngui jò oh daq pì lam tajêh poh 'mòh? Gleq pì ma broq ca mangai Is-ra-ên loh ca hŏnh ta manoh, ùh enh lam cwa trùh ta gùng da Chuaq khoi pachac bàu hùaq am ca wì haq? Ta Cađê Ba-nê-a boc yaq pì calah nèh hadai broq 'màng aih jò au thê wì lam ngan gùng Ca-na-an. Jò bu trùh ta thòng diac Êchcôn, wì haq khoi broq ca mangai Is-ra-ên hŏnh ta manoh, ùh enh trùh ta gùng da Chuaq khoi pachac bàu hùaq am ca wì haq. 10 Ta hì aih, Chuaq nòih, pachac bàu doi: 11 ‘Dìq ca mangai ma loh enh Aicàp hì cô pàng 20 hanam dàng tŏc, dàng tŏc ùh i mangai leq jah hnoq gùng Au khoi pachac bàu hùaq am ca Ap-ra-ham, Isac wa Jacôp, taiq wì haq ùh broq tiaq bàu Au, 12 enh gùng ca Calep con calô da Jê-phu-neh, mangai Kê-nê-xit, wa Jôsuê con calô da Nun. Wa haq dìq ca manoh tiaq Chuaq.’ 13 Boc Plình nòih ca Is-ra-ên taiq 'màng aih Haq thê wì lam manhaq ta đùng braih càn 40 hanam, trùh dìq ca 'nhòng ma broq dù enh ngìa ca Chuaq cachìt dŏng.
14 “ 'Màng aih, manàiq cô, pì xinoi da mangai ma broq tôiq, adràc dabau thai dèh ca boc yaq broq ca Chuaq nòih ca jàn Is-ra-ên. 15 Tàng pì cađac trong tiaq Chuaq, Chuaq đòiq dŏng dìq ca jàn Is-ra-ên ŏi hlài ta đùng braih càn, 'màng aih pì èh ma broq ca Is-ra-ên cachìt.”
16 Wì haq trùh haten ca Môise, doi: “Nhèn xìn broq cadrong ngè aban wa broq phôq ca con caiq da nhèn ŏi ta cô, 17 mahaq khoi èh, nhèn wê ranac tajêh lam adroi ca jàn, trùh jò rìm ngai jah mùt dèh ta taneh cla. Jò aih cadraq nhèn jah rìh catèm ta phôq hagao hagình đòiq mangai jàn gùng aih ùh jah broq cleq ca con caiq da nhèn. 18 Nhèn ùh hlài ta hnem trùh jò leq rìm ngai mangai Is-ra-ên ma 'noiq dìq khoi jah nhàn dèh xôxech cla. 19 Taiq nhèn khoi nhàn jah xôxech pah mat mahì loh da cròng diac Jôđan, taiq 'màng aih nhèn ùh jah nhàn xôxech leq pah tau ca cròng diac Jôđan.”
20 Jò aih Môise doi ca wì haq: “Tàng oh daq broq troq 'màng aih, hi khoi oh daq wê ranac tajêh lam enh ngìa ca Chuaq, 21 tàng oh daq wê ranac tajêh lam cwa cròng diac Jôđan enh ngìa ca Chuaq, trùh jò Haq hnan dìq ca lình ma git ca pì lam, 22 hi khoi jò Chuaq khoi jah blah yŏc taneh, èh pì men jah hlài wa jah gêh dèh ca bìac broq ca Chuaq wa ca mangai Is-ra-ên. Enh ngìa ca Chuaq, jò aih taneh cô èh khoi jah dìq pì.
23 “Mahaq tàng pì ùh broq troq 'màng aih, pì khoi broq tôiq ca Chuaq. Hmàng oq, tôiq cô èh pì ep pòq. 24 Manàiq cô pì broq phôq ca con caiq pì ŏi beq. Broq cadrong ca ngè aban, mahaq pì hmàng dèh ca bàu ma khoi pachac oq.”
25 Mangai Gat wa Rubên tèo bàu Môise: “Nhèn hapŏng ìh joq 'nàng broq tiaq troq troi bàu ìh khoi tanap. 26 Mai nhèn, con nhèn, wa ngè aban da nhèn èh ŏi ta cô ta 'bài phôq da Ga-la-at. 27 Mahaq nhèn hapŏng da ìh, aih dìq ca mangai khoi padon ca wì haq ranac đòiq tajêh, èh cwa pah tau ca cròng diac Jôđan lam tajêh, tiaq bàu Chuaq da au khoi tanap.”
28 Khoi ca aih, Môise pa'noh bàu thê ca pajàu Ê-li-a-xa, Jôsuê con calô da Nun, wa dìq ca mangai ma broq gàu ta 12 hadròng hadrech da Is-ra-ên. 29 Haq doi: “Tàng dìq ca mangai ma khoi jah padon ranac đòiq tajêh da hadrech da Gat wa Rubên, hadai cwa cròng diac Jôđan ti pì enh ngìa ca Chuaq, èh dìq ca gùng hi jah catèm, hi khoi pì am ca wì haq taneh ca Ga-la-at đòiq broq xôxech. 30 Mahaq tàng wì haq ùh cwa diac lam ti pì đòiq tajêh, èh wì haq toq jah xôxech pajùm ti pì ta gùng Ca-na-an.”
31 Mangai Gat wa mangai Rubên doi: “Bìac Chuaq khoi thê, nhèn hapŏng Chuaq joq 'nàng broq tiaq. 32 Nhèn jah wê ranac tajêh cwa cròng diac, mùt ta gùng Ca-na-an enh ngìa ca Chuaq, mahaq taneh nhèn jah đòiq broq xôxech, aih pah cô ca cròng diac Jôđan.”
33 'Màng aih Môise am ca hadròng hadrech da Gat, hadròng hadrech Rubên wa ha'ne ca hadròng hadrech da Ma-na-se, con Jôsep, taneh da Sihôn, bùa da A-mô-rit wa da Ot bùa Basan, wa dìq dŏng ca taneh gùng wa phôq wawenh ca aih.
34 Mangai Gat broq hlài Đibôn, A-ta-rôt, A-rô-e, 35 Atrôt Sôphan, Jaxe, Jô-bê-ha, 36 Bêt Nimra wa Bêt Haran aih 'bài phôq hagao hagình i pagia tap dan. Wì haq hadai broq bàc cadrong ngè aban. 37 Mangai Rubên broq ta Hêtbôn, Ê-lê-a-lê, Ki-ri-a-tha-im, 38 Nêbô, Ba-an Mê-ôn ('bài hiniq cô 'bìq halìh hlài), wa Sipmah. Wì haq hiniq phôq ma neo da dìq phôq ma 'noiq wì broq.
39 Con xau da Maki, con Ma-na-se, lam tablah yŏc Ga-la-at, hnan đac mangai A-mô-rit lam. 40 'Màng aih Môise am ca con xau Maki, con Ma-na-se, taneh Ga-la-at, èh wì haq rìh ŏi ta aih. 41 Jairò, con Ma-na-se, lam tablah yŏc 'bài phôq ma 'yoh, èh wì hiniq ca gùng aih Phôq da Jairò. 42 Nôbach tablah yŏc Kênat wa dìq plài haten ca aih, khoi èh hiniq ca gùng aih, Nôbach tiaq hiniq cla haq.