31
Jàn Ma-đi-an
Chuaq doi ca Môise: “Jêh chau jàn Ma-đi-an am ca jàn Is-ra-ên beq, èh ìh jah hlài ti boc yaq ìh.”
'Màng aih Môise doi ca jàn: “Pì phai padon 'bài ranac tajêh đòiq lam tajêh ca jàn Ma-đi-an, broq tiaq bàu thê tabroq hlài da Chuaq, mòiq hadròng hadrech phai ràih 1.000 lình đòiq loh tajêh.” 'Màng aih rìm hadròng hadrech ta jàn Is-ra-ên, mòiq hadròng hadrech phai ràih 1.000 ngai, èh jah i 12.000 mangai padon tôm ranac đòiq loh tajêh. Môise thê 12.000 ngai aih loh ta nòi tajêh, aih 1.000 lình da mòiq hadròng hadrech, ti Phi-nê-hat con pajàu Ê-li-a-xa, 'ràng tiaq 'bài ranac hadròih wa wê ken đòiq hlôi.
'Màng aih, wì haq jêh jàn Ma-đi-an tiaq bàu thê da Chuaq, jêh dŏng dìq 'bài mangai calô, xam padam toq bùa Ma-đi-an: Êwi, Rêkem, Xurò Hurò wa Rêba, Ba-la-am, con calô Bêô, hadai 'bìq jêh cachìt xam chang gùm. Mangai Is-ra-ên rùp gu cadrì, con 'yoh, wa yŏc da wì haq dìq 'bo, trìu wa cùng hang. 10 Èh wì haq bùh dŏng dìq phôq, 'bài traiq da mangai Ma-đi-an. 11 Wì haq yŏc dìq cùng hang, mangai wa ngè aban. 12 Wì haq 'ràng dŏng dìq mangai ma khoi rùp wa cùng hang wì aih ca Môise, pajàu Ê-li-a-xa wa jàn Is-ra-ên 'nang ŏi ta tamang Moap kenh diac Jôđan, ta jang ca Jê-ri-cô.
13 Môise, pajàu Ê-li-a-xa wa dìq ca mangai broq gàu jàn Is-ra-ên, loh enh gùng ca traiq gòm đìh yŏc wì haq. 14 Môise dìq jaq nòih ca 'bài mangai ma wèq lình, 'bài mangai ma wèq cwìang bình hrinh wa bình ngŏng lình haq, enh nòi tajêh khoi hlài.
15 Môise bòch wì haq: “Gleq pì ma đòiq 'bài gu cadrì cô rìh? 16 Wì haq raq 'bài mangai ma khoi broq tiaq bàu Ba-la-am adràc mangai Is-ra-ên cađac Chuaq cùh waiq dua 'mù ta Pêo, taiq 'màng aih dài jàn da Chuaq ma jah glàm bìac ranàc 'mèq. 17 Manàiq cô phai jêh dŏng dìq con 'yoh calô wa 'bài con cadrì leq ma khoi cùi ti gu calô. 18 Mahaq pì đòiq dìq ca gu adrùh ma ŏi xriu am ca dađeh.
19 “Khoi èh 'bài mangai leq ma khoi jêh mangai loq khoi bèq ngè cachìt, èh phai ŏi đò enh gùng ca traiq tapèh hì. Hì ma piq wa hì ma tapèh, phai baxròih dađeh wa mangai pì ma khoi rùp. 20 Pì hadai phai baxròih dèh eo yôh, 'bài ngè xam akia, ngè xàc bubi wa dìq ngè xam long.”
21 Hi khoi pajàu Ê-li-a-xa doi ca 'bài lình: “Cô ranenh Chuaq ma khoi doi ca Môise: 22 Wang, 'bac, đùng gam, mem, wa tanàm, 23 wa dìq ca ngè ùh cheo xam ùnh, phai bùh dìq ta ùnh đòiq broq hadròih, èh hadai phai yŏc diac broq hadròih dìq ngè aih. Mahaq ngè leq ma ùh chìuq ùnh, èh broq baxròih toq xam diac đòiq broq hreo. 24 Hì ma tapèh, atìq ca pì rùh dèh eo yôh, èh pì khoi jah hreo wa jah mùt ta traiq.”
Axong 'Bài Ngè Ma Khoi Jah Yŏc
25 Chuaq doi ca Môise: 26 “Ìh wa pajàu Ê-li-a-xa wa mangai broq gàu ta cadraq da hadròng hadrech, phai achìh hiniq rìm ngè pì ma jah da mangai Ma-đi-an, xam mangai wa ngè aban. 27 Khoi èh axong loh baiq phàn. Phai am mòiq ha'ne dahwèq aih ca mangai lình ma khoi loh tajêh, èh mòiq ha'ne dahwèq ca mangai jàn. 28 Ta phàn ma jah 'bài lình, phai yŏc mòiq phàn 500 đòiq dèch am ca Chuaq, 'nhac ca mangai, loq 'bo, lùa loq trìu, 'ràng am ca Chuaq. 29 'Ràng phàn ma jah aih am ca Chuaq, jao ca pajàu Ê-li-a-xa. 30 Ta phàn da jàn, phai yŏc mòiq phàn padam jàt đòiq dèch am ca Chuaq: Mangai, 'bo, lùa loq trìu, jao ca mangai Lêwi, wì ma patìh wa ngan wèq Hnem Traiq Cùh Waiq da Chuaq.” 31 'Màng aih Môise wa pajàu Ê-li-a-xa broq tiaq rìm bìac Chuaq ma thê Môise.
32 Sôq ngè 'bài lình Is-ra-ên ma jah da jàn Ma-đi-an, aih 675.000 toq trìu, 33 72.000 toq 'bo, 34 61.000 toq lùa, 35 wa 32.000 ngai gu adrùh ŏi xriu.
36 'Màng aih mòiq ha'ne ma jah 'bài lình,
 
aih 337.500 toq trìu wa bubi. 37 Phàn dèch am ca Chuaq, 675 toq trìu;
38 wa 36.000 toq 'bo. Phàn am ca Chuaq, 72 toq;
39 30.500 toq lùa. Phàn am ca Chuaq, 61 toq;
40 wa 16.000 gu adrùh xriu. Phàn am ca Chuaq, 32 ngai.
 
41 Môise jao ca pajàu Ê-li-a-xa dìq phàn ma am ca Chuaq, troi bàu Chuaq ma khoi tanap ca haq.
42 Mòiq ha'ne cùng hang ma jah jàn, Môise lah axong phàn da wì haq enh phàn da mangai lình; 43 Phàn ha'ne cùng hang da jàn, aih 337.500 toq trìu wa bubi; 44 36.000 toq 'bo; 45 30.500 toq lùa; 46 wa 16.000 gu adrùh xriu. 47 Enh mòiq ha'ne cùng hang am ca jàn, Môise yŏc mòiq phàn padam jàt ngè aih, xam mangai wa ngè aban, jao am ca mangai Lêwi, wì ma patìh broq bìac wèq Hnem Traiq Cùh Waiq ca Chuaq, troi bàu Chuaq ma khoi tanap ca haq.
48 Èh dìq ca 'bài cwan ma wèq cwìang 'bài lình trùh glàm Môise, 49 doi ca haq: “Nhèn hapŏng ìh, khoi rèn dèh lình ma loh tajêh, wa nhèn hnoq ùh i hnhung mòiq ngai leq! 50 'Màng aih, enh phàn da nhèn, nhèn i 'ràng 'bài ngè anì xam wang nhèn ma jah: Maih acŏng, caxi 'bac aranŏng, canhàng, hatai, nhèn am ca Chuaq đòiq broq lè rŏt hlài dèh tôiq.”
51 Môise wa pajàu Ê-li-a-xa nhàn sôq wang wa dìq ngè aih, 52 dìq dŏng ngè wang, 'bài cwan ma wèq cwìang bình hrinh bình ngŏng lình, jah am ca Chuaq, aih: 200 kìq. 53 'Bài lình dìq i yŏc 'bài ngè wì haq ma tŏch jò tajêh, đòiq crài ca dađeh. 54 'Màng aih, Môise wa pajàu Ê-li-a-xa nhàn wang enh tì 'bài cwan ma wèq cwìang bình ngŏng bình hrinh lình, hi khoi 'ràng đòiq ta Hnem Traiq Cùh Waiq, đòiq Chuaq hmàng hloi ca jàn Is-ra-ên.