30
Ranenh ca Bìac Pachac
Môise anoi hlài ca mangai ma broq gàu jàn Is-ra-ên, doi: “Cô bàu ma Chuaq khoi thê: Tàng i mòiq ngai leq pachac broq bìac cleq ca Chuaq, èh phai wèq dèh bàu ma khoi hùaq pachac aih, haq ùh jah blòq bàu, mahaq ep broq tiaq bàu ma khoi capoch 'noh.
“Jò mòiq ngai con cadrì ŏi rìh dèh ta hnem baq i bàu hùaq pachac cleq ca Chuaq, èh baq haq loq tàng bàu haq ma pachac aih, mahaq ùh doi cleq, èh mangai cadrì aih phai broq tiaq dèh bàu haq ma khoi hùaq pachac aih. Tàng mangai baq aih ùh am dèh con cadrì broq gêh bìac haq khoi pachac wop hì haq ma khoi pachac aih, èh haq ùh hìaq ep broq tiaq bàu pachac aih. Chuaq jah baxŏng tôiq ca haq, ma jah 'màng aih taiq baq haq ùh am haq broq bìac aih.
“Mahaq tàng mangai cadrì yŏc ŏng atìq ca haq 'noh bàu pachac loq khoi capoch bàu pachac cleq jò manoh hèm ùh troq, èh ŏng haq tàng bàu pachac aih, mahaq ùh doi cleq ta hì ma haq khoi tàng, èh mangai cadrì aih phai broq tiaq dèh bàu haq ma khoi hùaq pachac aih. Mahaq tàng ŏng haq ùh am haq broq bìac aih pàng hì ŏng haq ma loq, mangai ŏng aih 'noh đac bàu hùaq pachac aih, 'màng aih bàu pachac da mai haq ma khoi capoch 'noh enh hacùng jò ùh hèm troq, ùh hìaq ep broq. Chuaq jah baxŏng tôiq ca haq.
“Bàu pachac da mangai cadrì hadrô loq mangai cadrì cađac ŏng, rìm bìac cleq ma khoi capoch 'noh, èh ep wèq dèh bàu.
10 “Tàng i mòiq ngai gu cadrì khoi hùaq pachac jò haq 'nang ŏi dèh hnem ŏng, 11 èh ŏng haq tàng mai haq i bàu pachac, mahaq ŏng haq ùh capoch cleq, ùh tàt haq broq bìac aih, èh ep wèq dèh bàu. 12 Mahaq tàng ŏng haq 'noh đac bàu hùaq pachac aih pàng hì ŏng haq ma khoi tàng, èh mai haq ùh ep wèq dèh bàu, Chuaq jah baxŏng tôiq ca haq, ma jah 'màng aih ŏng haq khoi 'noh đac bàu pachac aih. 13 'Màng aih mangai ŏng i cwìang am, loq raliang đac bàu dèh mai khoi pachac đòiq paha'neq ca dađeh. 14 Tàng mangai ŏng haq ùh capoch cleq hì haq ma neo tàng bàu pachac da mai haq, èh ŏng mòiq manoh dì tiaq bàu pachac dèh mai. 15 Mahaq tàng ŏng haq khoi tàng, èh gòm dùnh hì men doi đòiq raliang đac bàu pachac aih, èh mangai ŏng ep pòq yŏc ca dađeh lôi ma mai haq ma khoi pachac aih.”
16 Cô 'bài ranenh Chuaq anoi ca Môise, bìac ta'ne ŏng wa mai, baq wa con, jò con 'nhòq yŏc ŏng.