29
Ngè Tadreo Dèch Am Khê Tapèh
“ ‘Wop hì mòiq, khê tapèh, pì phai tagop hlài đòiq cùh waiq Chuaq, ùh i ca mangai leq jah broq bìac cleq trom hì aih. Hì aih hì pì hlôi ken. Ngè tadreo bùh dèch am atŏc i hòi xua thùm ca Chuaq, aih mòiq toq 'bo calô bu chuai, mòiq toq trìu calô, wa tapèh toq trìu con calô bu mòiq hanam ùh i ca teo xìt leq. Pajùm ti 'bo phai i lè dèch am 'mau mì, aih xam piq kìq dàc 'mau mì 'yêh alôn wa dàu, èh pajùm ti trìu calô phai am baiq kìq, ti rìm toq trìu con, mòiq kìq. Hadai am mòiq toq bubi calô broq ngè tadreo rŏt hlài enh tôiq lôi ca pì. 'Bài ngè tadreo cô phai am ti ngè tadreo bùh dèch am rìm gàu khê pajùm lè dèch am 'mau mì; ngè tadreo bùh rìm hì ti lè dèch am 'mau mì wa lè dèch am ngè ôq tìah ma khoi pajaq. Aih 'bài ngè tadreo yŏc ùnh am atŏc i hòi xua thùm ca Chuaq.
“ ‘Hì 10 khê tapèh, pì phai tagop hlài đòiq cùh waiq Chuaq. Rìm ngai phai rôn ca acaq wa ùh jah broq bìac cleq. Phai broq ngè tadreo bùh am atŏc i hòi xua thùm ca Chuaq, aih mòiq toq 'bo calô bu chuai, mòiq toq trìu calô wa tapèh toq trìu con calô bu mòiq hanam ùh i ca teo xìt leq, wa pajùm ti 'bo, i lè dèch am 'mau mì; ta aih piq kìq dàc 'mau mì alôn xam dàu. Ti trìu calô, baiq kìq, 10 ti rìm toq trìu con, i mòiq kìq; 11 hadai am mòiq toq bubi calô broq ngè tadreo rŏt hlài enh tôiq lôi, ngè tadreo cô jah am tam ti ngè tadreo hì rŏt hlài enh tôiq; ngè tadreo bùh hloi hloi pajùm ti lè dèch am 'mau mì wa lè dèch am ngè ôq.
12 “ ‘Hì 15, khê tapèh, pì phai tagop hlài đòiq cùh waiq Chuaq, ùh i cabô jah broq cleq trom hì aih. Mangai jàn phai broq lè hiniang tapèh hì am ca Chuaq. 13 Pì phai broq ngè tadreo bùh am atŏc i hòi xua thùm ca Chuaq, aih xam 13 toq 'bo calô bu chuai, baiq toq trìu calô, wa 14 toq trìu con calô bu mòiq hanam, ùh i ca teo xìt leq; 14 wa pajùm ti rìm toq 'bo phai am lè dèch am 'mau mì, aih xam piq kìq dàc 'mau mì 'yêh alôn ca dàu, ti rìm toq trìu calô, baiq kìq, 15 ti mòiq toq con trìu mòiq kìq. 16 Hadai am mòiq toq bubi calô broq ngè tadreo rŏt hlài enh tôiq lôi, enh gùng ca ngè tadreo bùh rìm hì; lè dèch am 'mau mì wa lè dèch am dahwèq ôq.
17 “ ‘Hì ma baiq phai am 12 toq 'bo calô, baiq toq trìu calô wa 12 toq trìu con calô bu mòiq hanam, ùh i ca teo xìt leq; 18 pajùm ti 'bo, trìu calô wa trìu con, i lè dèch am 'mau mì wa lè dèch am ngè ôq tiaq dèh sôq ma khoi pajaq; 19 hadai am mòiq toq bubi calô đòiq broq ngè tadreo rŏt hlài dèh enh tôiq, enh gùng ca ngè tadreo bùh rìm hì pajùm lè dèch am 'mau mì wa lè dèch am ngè ôq.
20 “ ‘Hì ma piq am atŏc 11 toq 'bo calô bu chuai, baiq toq trìu calô wa 14 toq trìu con calô bu mòiq hanam, ùh i ca teo xìt leq; 21 pajùm ti 'bo, trìu calô wa trìu con, i lè dèch am 'mau mì wa lè dèch am dahwèq ôq tiaq dèh sôq ma khoi pajaq; 22 hadai am mòiq toq bubi calô đòiq broq ngè tadreo rŏt hlài dèh enh tôiq lôi, enh gùng ca ngè tadreo bùh rìm hì, pajùm lè dèch am 'mau mì wa lè dèch am dahwèq ôq.
23 “ ‘Hì ma pôn, am atŏc 10 toq 'bo calô bu chuai, baiq toq trìu calô wa 14 toq trìu con calô bu mòiq hanam ùh i ca teo xìt leq, 24 pajùm ti 'bo, trìu calô wa trìu con, i lè dèch am 'mau mì wa lè dèch am ngè ôq tiaq dèh sôq ma khoi pajaq; 25 hadai am mòiq toq bubi calô đòiq broq ngè tadreo rŏt hlài enh tôiq lôi, enh gùng ca ngè tadreo bùh rìm hì, pajùm lè dèch am 'mau mì wa lè dèch am dahwèq ôq.
26 “ ‘Hì ma padam, phai am hachìn toq 'bo calô, baiq toq trìu calô wa 14 toq trìu con bu mòiq hanam, ùh i ca teo xìt leq; 27 pajùm ti 'bo, trìu calô wa trìu con, i lè dèch am 'mau mì wa lè dèch am ngè ôq tiaq dèh sôq ma khoi pajaq; 28 hadai am mòiq toq bubi calô đòiq broq ngè tadreo rŏt hlài enh tôiq lôi, enh gùng ca ngè tadreo bùh rìm hì, pajùm lè dèch am 'mau mì wa lè dèch am dahwèq ôq.
29 “ ‘Hì ma tadràu, phai am rahem toq 'bo calô bu chuai, baiq toq trìu calô wa 14 toq trìu con bu mòiq hanam, ùh i ca teo xìt leq; 30 pajùm ti 'bo, trìu calô wa trìu con, hadai phai i lè dèch am 'mau mì wa lè dèch am ngè ôq tiaq sôq ma khoi pajaq; 31 hadai am mòiq toq bubi calô đòiq broq ngè tadreo rŏt hlài enh tôiq lôi, enh gùng ca ngè tadreo bùh rìm hì, pajùm lè dèch am 'mau mì wa lè dèch am ngè ôq.
32 “ ‘Hì tapèh phai am atŏc tapèh toq 'bo calô, baiq toq trìu calô wa 14 toq trìu con bu mòiq hanam, ùh i ca teo xìt leq; 33 pajùm ti 'bo, trìu calô wa trìu con, i lè dèch am 'mau mì wa lè dèch am ngè ôq tiaq dèh sôq ma khoi pajaq; 34 hadai am mòiq toq bubi calô đòiq broq ngè tadreo rŏt hlài enh tôiq lôi, enh gùng ca ngè tadreo bùh rìm hì, pajùm lè dèch am 'mau mì wa lè dèch am dahwèq ôq.
35 “ ‘Hì ma rahem, phai i tagop hadròih, ùh i ca mangai leq jah broq bìac ma trap lep. 36 Mahaq pì phai broq ngè tadreo bùh am atŏc i hòi xua thùm ca Chuaq, aih mòiq toq 'bo calô, mòiq toq trìu calô wa tapèh toq trìu con calô bu mòiq hanam ùh i ca teo xìt leq; 37 pajùm ti 'bo, trìu calô wa trìu con, i lè dèch am 'mau mì wa lè dèch am ngè ôq tiaq dèh sôq ma khoi pajaq; 38 hadai am mòiq toq bubi calô đòiq broq ngè tadreo rŏt hlài enh tôiq lôi, enh gùng ca ngè tadreo bùh rìm hì, pajùm lè dèch am 'mau mì wa lè dèch am dahwèq ôq.
39 “ ‘Aih 'bài ngè tadreo am atŏc ca Chuaq ta 'bài hì lè ma khoi pajaq. Ta aih i ngè tadreo bùh, pajùm lè dèch am 'mau mì, lè dèch am ngè ôq wa ngè tadreo waiq catèm. Pì am đòiq wèq dèh bàu hùaq pachac loq to am.’ ”
40 Môise anoi hlài ca jàn Is-ra-ên rìm bìac Chuaq ma khoi thê.