28
Ranenh Ngè Tadreo
Chuaq doi ca Môise: “Doi ca jàn Is-ra-ên bàu thê cô: ‘Pì phai hmàng am tŏc ca Au troq jò ma pajaq 'bài ngè tadreo da Au, wa 'bài ngè caq da Au xam ùnh am tŏc, i hòi xua thùm lem manoh Au.’ 'Màng aih ìh doi ca wì haq: ‘Cô ngè tadreo bùh xam ùnh am atŏc ca Boc Plình: Rìm hì am baiq toq trìu calô, bu mòiq hanam, ùh i ca teo xìt leq, broq ngè tadreo bùh. Mòiq toq ìh am daxroq, mòiq toq ìh am jò xèq dradrìch, hi khoi lè dèch am 'mau mì, aih phai i mòiq kìq dàc 'mau mì 'yêh alôn ca mòiq lìt dàu ôliu pêh xam apao. Aih ngè tadreo bùh rìm hì khoi jah pajaq ta wang Sinai, ngè tadreo bùh xam ùnh am atŏc, i hòi xua thùm lem manoh Chuaq. Enh gùng ca aih, am pajùm ti rìm trìu con, mòiq lè dèch am dahwèq ôq xam mòiq lìt alac plì nho, èh ùc alac aih ta ca'bŏng tadreo enh ngìa ca Chuaq. Jò xèq dradrìch hadai am mòiq toq trìu con pajùm ti lè dèch am 'mau mì wa lè dèch am dahwèq ôq daxroq; dìq ngè tadreo am atŏc xam ùnh i hòi xua thùm ca Chuaq.
Ngè Tadreo Hì Sabat
“ ‘Rìm Hì Sabat, phai am baiq toq trìu con calô bu mòiq hanam, ùh i ca teo xìt leq, xam baiq kìq dàc 'mau mì 'yêh alôn ti dàu, aih lè dèch am broq dahwèq ôq. 10 Cô ngè tadreo bùh am rìm Hì Sabat, enh gùng ca ngè tadreo bùh rìm hì wa lè dèch am dahwèq ôq.
Ngè Tadreo Rìm Khê
11 “ ‘Rìm gàu khê, phai am ngè tadreo bùh ca Chuaq baiq toq 'bo calô bu chuai, mòiq toq trìu calô wa tapèh toq trìu con bu mòiq hanam, ùh i ca teo xìt leq; 12 lè dèch am 'mau mì xam piq lìt dàc 'mau mì alôn ca dàu pajùm ca mòiq toq 'bo, wa baiq kìq lìt dàc 'mau mì alôn ti dàu pajùm ti mòiq toq trìu. 13 Phai i mòiq kìq dàc 'mau mì 'yêh alôn ca mòiq lìt dàu đòiq broq lè dèch am 'mau mì pajùm ti rìm toq trìu con, aih ngè tadreo bùh xam ùnh am atŏc i hòi xua thùm ca Chuaq. 14 Pajùm ti mòiq toq 'bo, phai broq lè dèch am ngè ôq da wì haq, aih baiq lìt alac, èh pajùm ti mòiq toq trìu calô, phai am yi hnao mòiq lìt alac, hi khoi pajùm ti mòiq trìu con phai i mòiq lìt alac. Cô ngè tadreo bùh baxèm rìm khê ta hanam. 15 Enh gùng ca ngè tadreo bùh am rìm hì, pajùm ti lè dèch am dahwèq ôq, phai am atŏc ca Chuaq, mòiq toq bubi calô đòiq broq ngè tadreo rŏt hlài dèh tôiq.
Lè Lam Cwa
16 “ ‘Èh hì 14, khê mòiq, phai wèq Lè Lam Cwa da Chuaq. 17 Ta hì 15 khê cô, wì caq lè hiniang, aih caq 'benh ùh tah blo tapèh hì. 18 Hì ma baxèm pì phai tagop hlài đòiq cùh waiq Chuaq; hì aih ùh mangai leq jah broq bìac cleq. 19 Pì phai am ca Chuaq ngè tadreo xam ùnh, aih ngè tadreo bùh baiq toq 'bo calô bu chuai, mòiq toq trìu calô wa tapèh toq trìu con bu mòiq hanam ùh i ca teo xìt leq. 20 Pajùm ti lè dèch am 'mau mì, pì phai am piq kìq dàc 'mau mì 'yêh alôn wa dàu, piq kìq pajùm ca 'bo calô wa ti trìu calô baiq kìq, 21 Mòiq kìq dàc pajùm ti mòiq toq trìu broq rìm tapèh toq trìu 'màng aih. 22 Hadai am mòiq toq bubi calô đòiq broq ngè tadreo rŏt hlài dèh tôiq. 23 Enh gùng ca ngè tadreo bùh rìm hì jò daxroq, pì phai am 'bài ngè tadreo cô. 24 Ta tapèh hì, hì leq xôq am ngè tadreo bùh 'màng aih, am atŏc i hòi xua thùm ca Chuaq. 'Bài ngè tadreo aih jah am pajùm ti ngè tadreo bùh rìm hì pajùm ti lè dèch am dahwèq ôq. 25 Hì tapèh, hadai tagop hlài đòiq cùh waiq Chuaq, ùh i ca mangai leq jah abroq hì aih.
Lè Hiniang Da 'Bài Tùang
26 “ ‘Hì gàu mùa, hì baxèm ta Lè Hiniang Da 'Bài Tùang, jò am atŏc ca Chuaq lè dèch am 'mau mì ma neo, pì hadai phai tagop hlài đòiq cùh waiq Chuaq, ùh i ca mangai leq jah broq cleq ta hì aih. 27 Pì phai atŏc am baiq toq 'bo calô bu chuai, mòiq toq trìu calô, wa tapèh toq trìu con bu mòiq hanam, broq ngè tadreo bùh am atŏc i hòi xua thùm ca Chuaq, 28 wa pajùm ti mòiq toq 'bo, am mòiq lè dèch am 'mau mì, aih piq kìq dàc 'mau mì 'yêh alôn wa dàu, wa pajùm ti con trìu calô baiq kìq, 29 wa broq am tapèh toq trìu con, mòiq kìq dàc ti rìm toq trìu con, 30 Pì hadai phai am mòiq toq con bubi calô đòiq broq ngè tadreo rŏt hlài dèh tôiq. 31 Enh gùng ca ngè tadreo bùh rìm hì, wa lè dèch am 'mau mì, phai am ngè tadreo cô pajùm lè dèch am ngè ôq. Dìq ngè tadreo phai ùh i ca teo xìt leq.